Debatt

Arkitektkonkurranser uten vinnere?

Per Rygh, tidligere konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund 23. august 2022

Finnes det noen som er mer kompetente enn nettopp en grundig arbeidende og godt sammensatt jury? spør tidligere konkurranseleder i NAL, Per Rygh, i et tilsvar til Sven Erik Svendsen.

Mange har meninger om arkitektkonkurranser. Sven Erik Svendsen melder seg på debatten i et innlegg i Arikitektnytt 5/22. Han mener de åpne arkitektkonkurransene trenger «en nødvendig fornyelse». Det kan så være, men den løsning han peker på, er ganske underlig.

Som utgangspunkt for sin skepsis til dagens konkurranser bruker han to konkurranser som ble avholdt i Trondheim for mer enn 50 år siden. Den ene førte ikke frem til bygget resul- tat, den andre blir kritisert for at juryen unnlot å gi et av utkastene «innkjøp». Det er et ganske originalt utgangspunkt å ta i dagens debatt.

Svendsen mener at juryen, dens mandat og sammensetning har fått for lite oppmerksom- het. Det kan jeg være enig i. Men det er ikke lett å følge ham når han trekker frem det nokså forslitte utsagnet at «det er alltid juryen som vinner», og ikke minst: «En jury passer bedre til prosjektevaluering enn til å utpeke vinnere». Den burde få viktigere oppgaver enn å dele ut premier, skriver han.

Hvem mener han da skal ha mandat til å utpeke vinnere? Finnes det noen som er mer kom- petente enn nettopp en grundig arbeidende og godt sammensatt jury? En kompetent jury står sentralt i vår konkurransekultur. Uten den ville konkurranseresultater og oppdragstildeling bli preget av tilfeldigheter og faglig svakt begrunnede avgjørelser. Interessen for å legge ned mye tid og ressurser i deltakelse ville svekkes betydelig.

Sven Erik Svendsen synes å mene at juryens arbeid preges av personlige prioriteringer og tilfeldigheter. Slik er det heldigvis ikke. Tvert imot er en seriøs NAL-konkurranse basert på klart uttrykte bedømmelseskriterier og en omfattende kravs- og forventningsomtale. Den gode jury drøfter samvittighetsfullt hvorledes utkastene oppfyller disse kriteriene, og sammenfatter dette i en beslutning om vinnerutkast og anbefaling om oppdragstildeling. At det er slik, fremgår tydelig av alle de eksemplarer av publikasjonen «Norske Arkitektkonkurranser» som er å finne på NALs nettsider.

«Konkurransene er den beste metode for å belyse alternative muligheter på en demokratisk måte», skriver Svendsen. Til det er å si at dersom det er en alternativutredning (ikke prosjektløsning og oppdragstildeling) som er målet, så er parallelloppdrag et langt bedre valg. Her står åpenhet, samarbeid og medvirkning i fokus, deltakerne får betalt for sitt arbeid, ingen vinner kåres, og det materiale som utarbeides, stilles til oppdragsgivers disposisjon.

Men noen konkurranse er det jo ikke.

Per Rygh
tidligere konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund