Debatt

Campus Ås: - Høyt kompetente fagressurser

Anne Pia Møllenhus, Leder, LINK Landskap 21. desember 2016

Vi viser til sak i Arkitektnytt 9. desember som gjelder uenighet i utformingen av det nye undervisnings- og forskningscampuset ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, omtalt som Campus Ås. Det er forståelig og positivt at campusutvidelsen skaper engasjement og vekker interesse hos de sterke fagmiljøene på NMBU, både de på Campus Ås og de som inntil 2019 er på Campus Adamstuen.

Vi håper dette engasjementet fra fagfrender kommer til syne i forbindelse med flere store byggeprosjekter over hele landet, ikke bare for prosjekter nær utdanningsinstitusjonen NMBU.

 

Ulike brukerbehov og forutsetninger ligger til grunn for utformingen av de nye delene av Campus ÅS, og er fremkommet som resultat av en prosess som har gått over flere år, blant annet i samarbeid med utpekt brukerrepresentasjon fra NMBU. Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) og Institutt for Plantevitenskap (IPV) har sterke faglige og undervisningsmessige interesser i en helt ny og moderne campus. Det er mange hensyn som skal ivaretas – både i forhold til en tilpasning inn mot det historiske parkanlegget, parken som lærings- og forskningsarena, så vel som en sosial og fleksibel møteplass, hensynet til ansatte, kommende studenter og driftsorganisasjonen. Prioriteringer er gjort i samspill med NMBU, og vår oppgave som prosjekteringsansvarlig er å ivareta helheten.

 

Vi mener prosjektet er blitt bedre som følge av den brukerprosessen som er gjennomført i samarbeidet mellom Statsbygg og NMBU. Hvorvidt brukerprosessen har vært dårlig forankret eller manglet eierskap eller opplevd legitimitet hos fagpersoner på NMBU, er en annen diskusjon som vi ikke ser som vår rolle å gå inn i. Vi må forholde oss til de valgte prosesser som kjøres og den saksgang som slike store utbyggingsprosjekter har. Vårt grep er bygd på universitetets egen helhetsplan og videreført, ikke som en museal park, men som parkrom som skaper muligheter for et sosialt, aktivt og moderne campusliv. For påstander om prosjekteringsfeil og prioriteringer som er gjort i valg av løsninger, henviser vi til Statsbygg sitt svar i Arkitektnytt.

 

Når det gjelder fremsatte påstander om manglende erfaring i prosjekteringsteamet vil vi på det sterkeste understreke at vi har høyt kompetente fagressurser i prosjektet. Alle våre medarbeidere som har bidratt inn i prosjektet innehar nødvendig og relevant kompetanse for de komplekse oppgaver som kreves løst. Vi står fullt ut bak de faglige vurderinger som er gjort underveis og de anbefalte løsninger som vi har presentert, både i prosjektet i sin helhet og i dialog med brukerrepresentantene. Med hensyn til valg av fagansvarlig, har vi i enighet med Statsbygg og Prosjektgruppen, PG Campus Ås, vurdert det som særlig viktig at vedkommende fortsatte som fagansvarlig etter at vedkommende sluttet i Link Landskap. Dette for å sikre kontinuitet i et særlig komplekst oppdrag, med den tverrfaglige prosjekteringen og koordinering mot tilstøtende prosjekter som tilfaller oppgaven.

 

Anbudsfasen er snart over, og vi skal nå i gang med å utarbeide arbeidstegninger. Prosjektet er avhengig av et godt samarbeid og tydelige prosesser for å komme i mål med de løsninger som er besluttet i plan- og forprosjektering. Vi har tro på at Campus Ås i 2019 vil fremstå som et attraktivt campus som komplementerer dagens anlegg og ønsker velkommen en positiv dialog med både studenter og ansatte ved universitetets institutter.