Meninger

Hensyn til havnivå i bybane-arbeidet

Solveig Mathiesen, Prosjektleder for Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune 7. februar 2019

Prosjektleder for Bybanen i Bergen, Solveig Mathiesen, i Plan- og bygningsetaten svarer Gudrun Mathisen om havnivåstigning.

Bybanen i Bergen Foto: Christine Hvidsten/Bergen kommune

I forbindelse med arkitektkonkurransen som er utlyst for Torget og Bryggen, har Gudrun Mathisen stilt Bergen kommune spørsmål om hvordan vi tar hensyn til havnivåstigning i bybane-arbeidet.

Arkitektkonkurransen tar utgangspunkt i anbefalt høyde fra konsekvensutredningen som er gjort for bybane-traséen mellom sentrum og Åsane. Her er det kote 2 (2 meter over havet) som er lagt til grunn. 

Oppdatert vurdering i reguleringsplanarbeidet

Bystyret i Bergen har i 2016 og 2018 vedtatt trasé for bybane og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane. Banetraséen skal gå i gatene gjennom sentrum og langs Bryggen. Reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane er i gang, og i dette arbeidet vil vi oppdatere forutsetningene og vurderingene av havstigning som er gjort i konsekvensutredningen. Dette skal gjøres i samarbeid med andre etater i kommunen. Oppdatert kunnskap fra fagmiljøene innen klimaforskning vil innhentes. 

I konsekvensutredningen fra 2013 er det gjort en vurdering av fremtidig havnivåstigning. Her foreslås kote 2 moh som en aktuell høyde for Bybanen, som vil innebære en 1 % årlig sannsynlighet for oversvømmelse pr 2050. Altså kan det forventes at vannstanden vil gå over skinnene én gang per hundrede år, når man ser bort fra bølger. I dag er det kaikanten og vegen som ligger høyest på strekningen foran Bryggen, de ligger på mellom 1,5 og 1,8 moh. Foran Finnegården ligger dagens veg på ca 2 moh. En bybanetrasé på 2 moh vil gi heving av terreng mellom 20 og 50 cm over dagens veg.

For driften av banen kan en stormflosituasjon håndteres ved at banen kan snu, eksempelvis i Sandbrogaten og i Kaigaten. 

Banetrasé på kote 3 er ikke et alternativ

Stigning i havnivå og flom kan gi problemer for drift av Bybanen, og dette er et tema vi tar på alvor. Målet er at Bybanen skal fungere som et godt transportmiddel i fremtiden, og klimahensyn er en viktig del av vurderingen. 

Slik vi ser det er det ikke et alternativ å legge Bybanen på kote 3, da store deler av det historiske sentrum ligger under dette nivået. Det er ikke aktuelt å legge bybanetraséen som en barriere på kote 3 mot havnen. Ved å legge banen på cirka kote 2 kan bygulvet formes slik at universell utforming, ferdsel og bruk av byrommene ivaretas. Banetraséen vil integreres i byrommene. 

Dersom havnivået vil stige vesentlig mer enn tidligere beregnet, vil store deler av sentrum ligge under vann. Da må andre tiltak vurderes, for eksempel sluser ved overgangen fra Byfjorden til Vågen.

Det pågår restaureringsarbeid på Bryggen, blant annet er det satt i gang arbeid med å heve flere av husene på Bryggen med 0,5-1 meter. Dette vil gjøre høydeproblematikken i forhold til Bybanen mindre.  Restaureringsarbeidet skal gå over mange år.

Detaljering av høyder fastsettes i reguleringsplanen

Deltakerne i arkitektkonkurransen for Torget og Bryggen skal ta utgangspunkt i høydene fra konsekvensutredningen når de kommer med forslag til utforming og bruk av byrommene langs banen. Vinneren av konkurransen vil få et oppdrag som rådgiver for Bergen kommune i reguleringsplanarbeidet. Eventuelle justeringer av høyder vil fastsettes gjennom reguleringsplanen.