Debatt

Kjære Beate Bruun

Arne Sunde 2. april 2018
​Du kommer i siste Arkitektnytt med en oppfordring til Kjetil Trædal Thorsen, som bygger på flere misvisende opplysninger.
Bjarne Melgaards «A House to Die in» på Ekely i Oslo. Illustrasjon MIR og Snøhetta

. Det er riktig som du påpeker at motstandere av Bjarne Melgaards prosjekt A House to Die In blir omtalt i sterke ordelag. Det er heller ingen tvil om at prosjektet blir levnet liten ære i et opphetet ordskifte. En motstander av prosjektet utøvet sist sommer grovt hærverk på maskiner og måleutstyr som ble benyttet til å undersøke grunnvann og vekstforhold for vegetasjonen på Kikkut-eiendommen rundt den aktuelle byggetomten. Dette er en uakseptabel fremgangsmåte.

 

Du er godt kjent med at Snøhettas prosjekt er redusert betydelig i omfang og nå befinner seg utenfor verneområdet. Byggetomten er der den tidligere sveitservillaen lå, og består for det meste av grov stein som er lite egnet for lek og opphold. Bygningen er ikke foreslått lagt i et sårbart naturområde som er fredet, slik du påstår. Derimot er det vesentlige naturverdier rundt byggetomten. Det har gjennom årene vært sterk strid om tomten skal kunne bebygges eller ikke. Lagmannsretten har slått fast at grunneier med stor grad av sikkerhet kan forvente at tomten kan bebygges med en bolig. Endelig avklaring skjer gjennom kommende reguleringssak.

 

Slik vi ser det, vil den store Kikkut-eiendommen bli godt ivaretatt som natur- og lekeområde for strøkets beboere. Det er en forutsetning at hele eiendommen skal være tilgjengelig for allmenn bruk. Gamle natursteinsmurer i og utenfor verneområdet er i ferd med å forvitre, og vil som del av prosjektet bli istandsatt slik de var bygget. Det er til reguleringssaken foreslått en tinglyst rett for allmennheten til å kunne gå over eiendommen, slik at nettverket av stier kan opprettholdes. Byantikvaren og Riksantikvaren har gjennom den lange prosessen som saken har versert, bedt om flere utredninger knyttet til byggetomten og fredningsområdet. Alle krav er besvart, slik at antikvarene ikke lenger har innvendinger til at A House to Die In kan oppføres på eiendommen. Dette innebærer at arbeidet med reguleringen kan fortsette og bli behandlet som en lokal plansak av Plan- og bygningsetaten i Oslo.

 

Arne Sunde

Spor Arkitekter