Debatt

Kommunen selger ikke Kulturhuset Hausmania

Hanna E. Marcussen // byråd for byutvikling 4. februar 2016

Det har i den senere tid vært debatt om byrådets innstilling om å selge deler av Haus-kvartalet. Det er forståelig at mange er engasjert i denne saken og at så mange er opptatt av at vi skal virkeliggjøre reguleringen til et byøkologisk kulturkvartal. Det er også byrådet opptatt av.

I debatten blir det i en del tilfeller fremstilt som at kommunen «svikter» Hausmania og at salget innebærer at hele konseptet om et byøkologisk kulturkvartal gravlegges. Samtidig underkommuniseres ofte hva kommunen faktisk har gjort og har planer om å gjøre i kvartalet. Jeg ønsker derfor å presentere en del relevante fakta som ofte ikke kommer frem.

 

Kommunen selger kun deler av Haus-kvartalet

Kommunen eier i dag en bygningsmasse på ca. 6 500 m2 i Hauskvartalet, samt to ubebygde tomter. Av dette har byrådet innstilt på salg av de to ubebygde tomtene samt to bygninger på i alt 1 450 m2 (uten loft, kjeller). I den ene bygningen er det husokkupanter. Kjøper er forpliktet til å utvikle tomtene i tråd med reguleringsplanen.

 

Kommunen selger ikke Kulturhuset Hausmania

Kulturhuset Hausmania ligger i Hausmannsgate 34 (H34), som kommunen beholder. H34 har en bygningsmasse på 5 000 m2. Her foregår det kulturaktiviteter, inkludert Grusomhetens Teater og kunstvirksomhet.
 

Kommunen støtter Kulturhuset Hausmanias virksomhet

Kulturhuset er en ideell organisasjon som leier de 5 000 m2 av Oslo kommune for 3 700 kroner i året. Hausmania inkluderer rundt 60 atelier og øvingslokaler som blir brukt av bortimot 200 kunstnere, musikere og kulturarbeidere året rundt.
 

Kommunen bruker betydelige beløp på å drifte og vedlikeholde Kulturhuset Hausmania.

Alle som har vært på Hausmania vet at kulturhuset er en sjarmerende og nedslitt labyrint. Kommune har siden 2008 brukt ca. 6 millioner kroner i året på nødvendig vedlikehold og oppgradering (soppsanering, reparasjon av tak, brannsikring etc.).  Kommunen har også nylig tilrettelagt for økologisk kafedrift ut mot Hausmannsgate. I tillegg kommer løpende vedlikeholdsutgifter.
 

Mye arbeid gjenstår i Kulturhuset Hausmania  

I henhold til reguleringsplanen skal hallene (som i dag er stengt pga. innsig og fukt) rehabiliteres eller rives og erstattes med ny hall, det skal opparbeides gangpassasje for allmenheten ved Akerselva, og et park/friområde med overvannshåndtering skal opparbeides ved elva mot Elvebakken skole. Dette har en kostnadsramme på omkring 50 millioner kroner.
 

Byrådet trapper opp innsatsen i Kulturhuset Hausmania.

Byrådet vil på årets budsjett øke kommunens innsats i H34, slik at vi kan realisere planene fra reguleringen. Byrådet vil derfor i år bevilge 30 millioner fra kommunekassa, som et første skritt for å få på plass det som gjenstår.
 

Avsluttende kommentar

Byrådet har innstilt på salg av deler av Haus-kvartalet, fordi byrådet vurderer at kommunen alene ikke vil makte å utvikle hele området. Samtidig vil kommunen beholde og videreutvikle eiendommen som huser Kulturhuset Hausmania (H34), og fortsette å legge til rette for kunstnerisk og byøkologisk virksomhet på gunstige betingelser i denne store bygningsmassen.
 

En del lokale aktører har uttalt at de ikke vil engasjere seg videre i aktiviteter i Kulturhuset Hausmania, hvis kommunen selger de andre tomtene. Kommunen ønsker ikke dette, og det er i så fall et valg disse aktørene selv tar. Kommunen vil fortsatt tilby billige lokaler til kultur og kunstnerisk virksomhet i H34, og opprettholde og forbedre et tilbud som er sårt tiltrengt i Oslo.
 

Det er legitimt å være uenig i byrådets innstilling om å selge deler av Haus-kvartalet. Det er imidlertid ikke rimelig å fremstille det som om kommunen nå selger Kulturhuset Hausmania eller avvikler innsatsen for å realisere et byøkologisk kulturkvartal. Tvert i mot. Det nye byrådet øker kommunens innsats, vil fortsatt legge til rette for kunst og kultur, og bidra til realisering av et byøkologisk kulturkvartal i tråd med reguleringen.