Konkurranser

Korttenkt i Bergen

Gudrun Mathisen, arkitekt MNAL, tidligere klimasjef og fylkesplansjef i Hordaland 31. januar 2019

Med stigende havnivå er det verken bærekraftig eller i tråd med føre-var-prinsippet å legge kote 2 til grunn i arkitektkonkurransen om Torget og Bryggen i Bergen, skriver Gudrun Mathisen.

Gudrun Mathisen MNAL, tidligere klimasjef og fylkesplansjef i Hordaland.

Bergen kommune har lyst ut en plan- og designkonkurranse for Torget og Bryggen, i forbindelse med regulering av bybane gjennom sentrum. Konkurranseprogrammet legger til grunn at bybanen skal legges på kote 2 over Bryggen. Dette avslører mangelfulle kunnskaper om endringer i klima og havnivå. 

Konkurranseprogrammet sier om sjøvannstanden: «I konsekvensutredning for Bybanen ble det vurdert en løsning der banen legges på kote + 2 over landkote 0/ NN1954, med driftsløsninger som håndterer midlertidig stenging av deler av linjen ved høy vannstand. Denne høyde- plasseringen innebærer 1 prosent årlig sannsynlighet for oversvømmelse pr. 2050. Dette vil ligge til grunn for konkurransen. I det videre arbeidet med regu- leringsplan vil høydenivå for banetraséen vurderes.» (Side 19 i programmet.)

Jeg har følgende spørsmål til Bergen kommune: Når vil man innhente de nyeste opplysninger om forventet havnivåstigning? Kote 2 er ikke innenfor sikkerhetsmarginen til 2016-rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om havnivåstigning – en rapport som bygger på data fra 2011. Siden den tid har vi fått ny kunnskap. Det viser seg at hastig- heten på issmeltingen i Arktis og Grønland er akselererende, og klimaforskere forventer at havnivået vil stige mye raskere enn hva som kommer frem i DSB-rapporten.

Jeg har snakket med forskere ved Bjerknessenteret, et av verdens fremste fagmiljø på klima. De rister på hodet og mener det er helt uforsvarlig å planlegge en bybane over Bryggen lavere enn kote 3. Bølgehøyden ved storm må også legges til.

Det er ganske stor forskjell på en bybane på kote 2 og en bybane på kote 3. Barrierevirkningen foran verdenskulturminnet Bryggen øker med kotehøyden.

En bybane på kote 2 vil måtte stenges ved stadig hyppigere stormflo, i tillegg til ved alle de folkelige arrangementene som finner sted på Bryggen. Å planlegge for en slik baneløsning er kortsiktig og støtter ikke opp om Bybanen som ryggraden i Bergens kollektivsystem.

Det er verken bærekraftig eller i tråd med føre-var-prinsippet å legge kote 2 til grunn i arkitektkonkurransen. Når skal konkurransedeltakerne få beskjed om  hva som er realistisk høyde på Bybanen over Bryggen?