Debatt

NIL lever

Monica D. Heck, president, på vegne av styret i Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening 28. november 2019

NIL har aldri hatt så mange medlemmer som vi har nå, skriver president Monica D. Heck i sitt svar på kritikken fra Trond Ramsøskar.

Takk, Trond Ramsøskar for ditt innlegg i Arkitektnytt nr. 9/2019. Det er viktig at vi ser fremover og sørger for å være like aktuelle i dag som da NIL ble etablert i 1945. Du berører viktige temaer i ditt åpne brev til styret i NIL. Det setter jeg stor pris på og ønsker derfor å svare deg i samme fora. For dette kan, som du skriver, bidra til en åpen og fordomsfri debatt om NILs fremtid. Det gir oss en mulighet til å gi våre medlemmer og andre interessenter innsikt i NILs arbeide - og ikke minst betydningen for den enkelte av å være medlem i NIL.

Monica D. Heck, president i Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening

MEDLEMSKAP I NIL

2. oktober kunne NIL telle over 690 medlemmer. Av disse er ca. 160 studenter. NIL har aldri tidligere hatt så høye medlemstall.  Ei heller så mange studentmedlemmer. Det er vi stolte av, og det betyr at våre medlemmer ser at medlemskapet har betydning for dem i deres studier og yrkeskarriere. Sammen står vi sterkere som faggruppe. Vi blir hørt av våre samarbeidspartnere og våre kunder. NIL er involvert der det skjer. Vi jobber i felten for å inspirere yrkesaktive interiørarkitekter og møbeldesignere med å melde seg inn - eller søke om medlemskap i NIL på særskilt grunnlag. NILs landsmøte 2019 vedtok ny strategiplan for 2019-2021. Administrasjonen, styret, komiteene og lokalgruppene arbeider med de store linjene og ser fremover. Det nytter å engasjere seg og gjøre NIL synlig der ute. Det er også viktig å styrke NIL fra innsiden med å bevisstgjøre våre medlemmer i hva NIL står for, hva vi arbeider med og ikke minst hva medlemmene selv kan gjøre for å styrke vårt varemerke; MNIL.

KASTES IKKE UT LENGER

Hele essensen med å være medlem i NIL er at medlemmene står sammen, og at NIL gir våre medlemmer en faglig tyngde i bransjen generelt. NIL hjelper sine medlemmer, tilbyr kurs og foredrag i samarbeid med NAL, tilbyr verktøy til medlemmene og informerer om tidsaktuelle temaer. Studenter har alltid vært ønsket velkommen som studentmedlem. De har mulighet til å delta på alle arrangementer på lik linje som fullverdige medlemmer. Det er også viktig å poengtere at studenter har studentmedlemskap med lav medlemskontingent og frivillig avtale om tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. Det er helt korrekt at studentene ikke har stemmerett på landsmøte, som Ramsøskar skriver, men man må huske på at de har like mye rett til taletid som andre medlemmer.

På landsmøte i april 2019 ble det vedtatt at interiørarkitekter og møbeldesignere med bestått bacheloreksamen fra og med 01.01.2020 kan fortsette som medlemmer med såkalt utvidet studentmedlemskap i inntil 3,5 år. Det betyr at de kan fortsette å ha tilhørighet til vår interesseorganisasjon og opprettholde den faglige og sosiale tilknytningen. I denne perioden kan de opparbeide relevant kompetanse - for så eventuelt å gå videre med masterstudie, eller søke opptak på særskilt vilkår, med dokumentasjon av masterkompetanse og minimum tre års relevant erfaring fremlagt i portofolie. NIL har med vedtektsendringen funnet en god måte for de med bachelorgrad å bli værende i NIL i denne perioden. Dette styrker dem med bachelorgrad sin posisjon og opprettholder forholdet til NIL. Administrasjonen og styret i NIL ser selvfølgelig viktigheten av de som kommer etter, og vi ser på alle studenter innen interiørarkitektur og møbeldesign som fremtidige representanter for vårt fag og for NIL.

NIL anbefaler at det enkelte studentmedlem sterkt vurderer å fullføre sitt studium med master innen interiør og møbeldesign. Samtidig vet vi at det er langt flere studieplasser for bachelor enn det er masterplasser. NIL ser dessverre at antall masterplasser reduseres i Europa. Dette er en trend NIL arbeider med å få snudd sammen med våre søsterorganisasjoner i Skandinavia og European Council of Interior Architects (ECIA). Det er viktig at våre fag får flere masterplasser, slik at de bachelorstudentene som ønsker å gjennomføre profesjonsstudiet får mulighet til det. Her jobber vi med utdanningssektoren og politikerne. Som medlem av European Council of Interior Architects (ECIA) følger NIL deres retningslinjer når det gjelder utdannelse og opptakskrav.

Ønsker man å arbeide med de beste er det en stor fordel å ha fullført profesjonsstudiet med; bachelor-, master- og om mulig også en doktorgrad.

MERKEVARE NIL

I desember 2016 ble MNIL et registrert varemerke MNIL®. Varemerkeregistreringen innebærer at NIL har enerett til ordmerket MNIL. Kun NIL og NILs medlemmer kan benytte merket. Det ble vedtatt følgende: Bruken av MNIL er knyttet til personlig medlemskap i NIL og skal kun benyttes på personnivå, dvs. interiørarkitekt MNIL og/eller møbeldesigner MNIL. Bruk av MNIL i firmanavnet til enkeltmannsforetak eid av medlem i NIL, med eiers navn og tittel i firmanavnet, er akseptabel bruk av merket. MNIL skal kun brukes på personnivå av medlemmer i NIL. Bruk av MNIL i firmanavn er ikke akseptabelt. Administrasjonen i NIL har i etterkant fulgt opp alle bedrifter som bruker MNIL i strid med vedtektene og retningslinjene. Flere av interiør- og møbeldesignkontorene, som feilaktig har benyttet MNIL i sitt firmanavn og varemerke, har endret dette etter oppfordring. Dessverre har ikke alle fulgt denne oppfordring med begrunnelse i at det har vært deres navn og varemerke i flere tiår. Noen ganger kommer også NIL til en grense for hvor viktig det er å forfølge et prinsipp vedtatt med tilbakevirkende kraft. Styret og administrasjonen har konkludert med at NIL må fokusere fremover på andre arbeidsoppgaver.

På nåværende tidspunkt er det ikke på agendaen å åpne opp for fullverdig medlemskap i NIL for fagutøvere med bachelorgrad. Det ble gjort et forsøk på landsmøte i 2013, med Trond Ramsøskar som president. NILs landsmøte i 2013 ga ikke tilstrekkelig flertall for å endre vedtektene. NIL er nå i en positiv utvikling med økende medlemstall. Med det utvidede studentmedlemskapet i inntil 3,5 år etter endt bachelorstudium i tillegg, går vi ut fra at de fleste velger å fortsette sin tilknytning til NIL. Det er positivt både for utøverne og foreningen.

Ramsøskar spiller i sitt debattinnlegg inn et forslag om at bedrifter kan bli NIL-medlemmer. NIL åpner ikke opp for bedriftsmedlemskap. De bedrifter som har behov for et medlemskap til en interesseorganisasjon henvises til å ta kontakt med Arkitektbedriftene i Norge (AiN). Det er få av interiørarkitektkontorene som er medlemmer der. Interiørarkitekt MNIL Elisabeth Paus ble i 2019 valgt inn i styret i Arkitektbedriftene i Norge. Slik jeg ser det, viser dette at Arkitektbedriftene ser på vår faggruppe som viktig å ha med i sin medlemsmasse. Vi må huske på at NIL er en interesseorganisasjon for personlige medlemmer og Arkitektbedriftene er en interesseorganisasjon for arkitektbedrifter. Vi kan ikke begynne å blande kortene her.

Avslutningsvis oppfordrer jeg, som president i NIL, alle med relevant utdannelse/erfaring og et ønske om tilhørighet til en interesseorganisasjon innen interiørarkitektur og møbeldesign om å søke medlemskap hos oss i NIL.

Velkommen skal du være!