Debatt

Rehabilitering med bismak

Ketil Kiran, styreleder for Docomomo Norge og Hans-Jacob Roald fra Docomomo Bergen, også dosent ved Høgskulen på Vestlandet​ 5. desember 2019

Det er kritikkverdig at Bergen kommune ikke støtter opp om å få Landåshallen fredet, skriver Ketil Kiran og Hans-Jacob Roald på vegne av Docomomo.

Landåshallen er et fremragende arkitektonisk verk av nyere tid, tegnet av Kåre Frølich. Her avbildet da bygget var nytt, i 1964. Foto: Nasjonalmuseet

Docomomo er en internasjonal organisasjon med mål å informere om og verne modernistisk arkitektur. Docomomo Norge har lenge rettet søkelyset mot Landåshallen i Bergen, som et fremragende arkitektonisk verk av nyere tid. Hallen er tegnet av den prisbelønnede arkitekten Kåre Frølich. Da vi ble gjort oppmerksom på at Bergen kommune hadde nedprioritert Landåshallen med hensyn til midler til vedlikehold, startet vi arbeidet med å vurdere byggets arkitektoniske verdi. En tverrfaglig gruppe bestående av Ole Vegard Skauge, Gunn Nordal, Marianne Nielsen, Hans- Jacob Roald, Mona Nielsen og Siri Sandtorv vurderte bygget som fredningsverdig og utarbeidet en komplett arkitektonisk dokumentasjon. Dokumentasjonen ble oversendt Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i mai 2013.

Ved årsskiftet 2014/2015 registrerte Docomomo at hallen fremdeles stod til forfalls og at en ikke hadde mottatt noen form for reaksjon fra kommunen og fylkeskommunen. Saken ble gjenstand for oppslag i Bergens Tidende og Arkitektnytt og ble tema på den årlige Nordhagen-konferansen ved Universitetet i Bergen. En sendte på nytt en henvendelse til myndighetene og etterlyste svar. 

Et svar kom i form av utkast til idrettsplan for Bergen 2015–2020, som antydet at hallaktivitetene kunne bli flyttet fra Landåshallen til et annet sted.

I januar 2015 kom det svar fra Hordaland fylkeskommune. Fylkeskommunen takket Docomomo for en grundig, presis og perspektivrik rapport og sluttet seg fullt ut til konklusjonen, at Landåshallen har høy arkitektonisk verdi. De antydet at de i løpet av 2015 ville starte et arbeid med å vurdere hallens fredningsverdi. Om hallen fortsatt stod til forfalls, eller ble gjenstand for inngrep som kunne forringe hallens arkitektoniske verdi, ville en «raskt vurdere aktuelle virkemidler for å sikre kulturminneverdiene». Brevet ble stilet til Docomomo med kopi til Bergen kommune og Riksantikvaren.

Den nedslitte Landåshallen blir nå rehabilitert, men ikke i samsvar med en fredningsstandard. Foto: Hans-Jacob Roald

I 2016 sendte Docomomo på nytt en henvendelse til Bergen kommune med støtteerklæringer fra Bergens Arkitektforening og Fortidsminneforeningen. Rådet for byforming og arkitektur (RBA) behandlet i november 2016 forslag til idrettsplan. Landåshallen ble omtalt spesielt og rådet støttet initiativet til Docomomo. RBA ba om å få eventuelle plan- og byggesaker til uttalelse.

Den 24. august i år observerte vi at det ble iverksatt omfattende arbeider på Landåshallen. Det virket ikke som om en la opp til rehabilitering i samsvar med en fredningsstandard. Alle vinduer og dører av tre er i ferd med å bli byttet ut til fordel for aluminium og nye formater. Fotos av hva som var i ferd med å skje ble umiddelbart sendt fylkeskonservator og Byantikvaren. 

Det er en delvis seier at Landåshallen ikke skal rives. Samtidig registrerer vi at kommunen ikke støtter opp om å få hallen fredet. Dette skjer samtidig med at Bergen kommune har besluttet å rive Andreas Olsen-bygget i Inndalsveien hvor Kåre Frølich har skapt et skulpturelt fondmotiv i knekkpunktet mellom to hovedgater. Begge byggene er representert i Arkitekturguide Bergen, utarbeidet etter initiativ fra Bergens Arkitektforening. Modernistisk arkitektur er under press. 

Med dette avslutter Docomomo sin aksjon for å få Landåshallen fredet. Vi skulle gjerne sett at mappen merket Landåshallen hadde inneholdt et svar fra Bergen kommune.