Konkurranser

– Statsbygg tar ikke samfunnsansvar

Av Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene 24. april 2017
Tidligfaseutviklingen av Regjeringskvartalet, Norges viktigste nasjonalanlegg, vil bli tidenes dyreste dugnad.
Foto Trine Hisdal/Tinagent

Ved utgangen av Statsbyggs jubileumsår 2016, gikk startskuddet for Statens hittil mest omfattende og ambisiøse byggeprosjekt, det nye Regjeringskvartalet. Samtidig som Statsbygg i jubileumsåret hylles som en fremtidsrettet nasjonsbygger, gjennomføres det nå en plan- og designkonkurranse hvor arkitekt- og rådgiverbransjen må legge inn flere titalls millioner i egeninnsats. Tidligfaseutviklingen av Norges viktigste nasjonalanlegg vil bli tidenes dyreste dugnad.

Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjonen for landets praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge og organiserer cirka 90 prosent av disse bedriftene. Statsbygg er en stor og viktig byggherre for våre medlemmer, og Arkitektbedriftene har av den grunn en tett dialog med Statsbygg om anskaffelses- og kontraktsvilkårene for bransjen.

Norges største

Statsbygg er Norges største offentlige byggherre og har noen av de mest attraktive og prestisjefylte byggeprosjektene i landet. Statsbygg nyter således en sterk byggherreposisjon og kan derfor tillate seg å gå langt i sine krav overfor tilbydersiden.

Anskaffelsen av arkitekt- og rådgivertjenester for det nye Regjeringskvartalet vil skje i form av en begrenset plan- og designkonkurranse. Plan- og designkonkurransen anvendes primært for prosjekter som er komplekse og krevende, og hvor bygningsformålet har høy status. Her velger byggherren ut et begrenset antall prosjekteringsteam og angir hvor grundig hvert forslag skal bearbeides og dokumenteres. Konkurranseformen er et viktig verktøy for å skape grunnlag for bygg av høy kvalitet og verdi. I tillegg sikrer offentliggjøring av konkurranseutkastene høy grad av medvirkning og engasjement, og sørger for en åpen debatt om våre offentlige bygg.

Det nye regjeringskvartalet er statens største og viktigste byggeprosjekt de kommende tiår. Prosjektet berører nasjonens identitet, våre demokratiske prinsipper og viktige kulturminner. Arkitektbedriftene har, sammen med Norske arkitekters landsforbund og Rådgivende ingeniørers Forening, hatt en utstrakt dialog med Statsbygg om konkurranseformen og -vilkårene for anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenestene. Konkurranseprosjektets omfang, kvalifikasjonskravene og konkurransekravene har vært sentrale tema. Vårt hovedanliggende har vært å sikre at honoraret står i et anstendig forhold til den ytelsen som kreves.

Starter i februar

Statsbygg har prekvalifisert syv prosjekteringsteam til å delta i plan- og designkonkurransen for det nye Regjeringskvartalet. Selve konkurransen starter i februar 2017. Hvert prosjekteringsteam vil motta et honorar på 1,6 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, samlet er altså kostnaden 11,2 millioner kroner.

Regjeringskvartalet er et ekstraordinært prosjekt. Med sine 130 000 kvadratmeter og sammensetning av bygg, parker, kjellere og infrastruktur er det spesielt stort i norsk målestokk. Samtidig stilles det helt andre krav til helhet, kvalitet og sikkerhet enn andre prosjekter. Basert på Arkitektbedriftenes innhentede tall på arbeidsomfang ved tilsvarende konkurranser, vil hvert prosjekteringsteam måtte legge inn en arbeidsinnsats tilsvarende sek til åtte millioner kroner for deltagelse i plan- og designkonkurransen. Totalt for de syv prosjekteringsteamene beløper denne innsatsen seg på 40–60 millioner. Honoraret vil imidlertid dekke kun 20 prosent av dette.

En honorardekning på 20 prosent er verken forsvarlig eller anstendig. Arkitektbedriftene har overfor Statsbygg foreslått flere mulige tiltak for å sikre en balanse mellom det som kreves og det som betales, men konkurransekravene er ikke endret i vesentlig grad.

Egeninnsats

Vi støtter bruk av denne konkurranseformen, men vi har vanskeligheter med å forstå hvordan Staten kan forsvare en praksis som forutsetter at arkitekt- og rådgiverbransjen må legge inn flere titalls millioner i egeninnsats. Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, har i Byggeindustrien nr. 13/2016 understreket at Statsbygg vil måtte avkreve omfattende konkurranseleveranser for å sikre et nødvendig evaluerings- og beslutningsgrunnlag. Njaa Aschim sier Statsbygg forsøker å balansere forholdet mellom innsats og honorar men at «Statsbygg har ingen større pengesekk å betale honorarer med i denne type konkurranser.»

Det kan være Statsbygg er gitt stramme økonomiske rammer for denne fasen, men vi mener likevel at Statsbygg har et ansvar for å forvalte ressursene på en måte som både ivaretar prosjektet og en seriøs byggenæring. I dette tilfellet tror vi ikke det er pengesekken som er problemet, men betalingsvilligheten.

Statsbygg kjøper i realiteten et utredningsarbeid med syv alternativer. Dette vil belyse den samlede oppgaven på en god måte som vi mener er riktig og nødvendig ut fra det som bør kreves for dette prosjektet. Da må man også være villig til å betale for et arbeid som forventes å være av ypperste kvalitet.

Dersom Statsbygg ikke har tilstrekkelig budsjett eller nedprioriterer å dekke grunnleggende prosjekteringskostnader til et prosjekt i størrelsesorden 130 000 kvadratmeter, så er det grunn til å være bekymret for prosjektets videreutvikling og realisering.

Samfunnsansvar

I Statsbyggs samfunnsansvar forutsettes det en fremtidsrettet arki-tektursatsning. På Statsbyggs hjemmeside er arkitektursatsningen beskrevet som «(…) arkitektur skaper bygg som speglar samtida – og som blir ein del av kulturminna i framtida.» Arkitektenes kompetanse og leveranser er med andre ord vesentlige for at Statsbygg skal kunne oppfylle sine overordnede mål. Men i realiteten bidrar Statsbyggs konkurransevilkår til å svekke arkitektbransjens utviklings- og inntjeningsmuligheter. Statsbygg stiller nå så høye krav til egeninnsats fra arkitektbransjen i plan- og designkonkurranser at de er i ferd med å marginalisere den samme faggruppen de er avhengig av for å løse sitt samfunnsoppdrag.

Det er urimelig å kreve at arkitekt- og rådgiverbransjen skal bekoste hoveddelen av Statens prosjekter i en tidligfase. Arkitektbedriftene i Norge vil ikke kunne tilrå de konkurransevilkårene som nå legges til grunn for anskaffelsen av arkitekt- og rådgivertjenester for nytt Regjeringskvartal. Realiseringen av Norges nye politiske nasjonalanlegg må være forankret i fairness og ansvarlighet. Her gjenstår det et stykke arbeid, og et honorar som står i et rimelig forhold til ressursinnsatsen og verdien i konkurranseleveransene.