Debatt

Trearkitektur, arkitektenes svar på det grønne skiftet

Ole Wiig, Aasmund Bunkholt, Knut Werner Lindeberg Alsén 18. oktober 2016

Byggenæringen må bli en aktiv spiller i realiseringen av det grønne skiftet – og arkitektene har en viktig rolle og et stort ansvar, skriver arkitekt Ole Wiig i NSW, Aasmund Bunkholt i TreFokus og Knut Werner Lindeberg Alsén fra Den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Morgendagens arkitekter som vil være på ballen, i overgangen til den grønne sirkulære økonomien, må ta i betraktning hvilket utgangspunkt materialene til byggene de skaper har; hvilket råstoff som benyttes, hvordan det bearbeides til produkter, hvilke komponenter som brukes og hvilke miljømessige kvaliteter disse har. Det grønne skiftet omfatter hele bygget, både når det gjelder utvendig og innvendig miljø, og hvordan hele eller deler av bygget kan gjenbrukes på komponentnivå. 

 

Byggenæringen er sentral i det grønne skiftet. Den bidrar til økt bruk av fornybare ressurser, reduksjon i energiforbruk og CO2-utslipp. Arkitektene er en viktig del av næringen, en sektor som forbruker om lag 40 prosent av verdens ressurser. Den er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping, med en total verdiskaping på 317 milliarder og en omsetning på snart tusen milliarder i året, ifølge «Veikart for grønn konkurransekraft». Den står for om lag 40 prosent av verdens totale CO2-utslipp når vi tar med hele verdikjeden fra råvareuttak, foredling og transport av materialer og drift av byggene.

 

Det offentliges innkjøp utgjør mellom 30-40 prosent av leveransene fra byggenæringen totalt sett. Trebruk står i en særstilling i det grønne skiftet, fordi skogen er en av de viktigste byggesteinene i skiftet. Derfor har vi satt trebruk og det offentliges muligheter på agendaen under den nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 16. november i år. 

 

Økt bruk av tre i bygg kan være et gjennomgående praktisk og effektivt klimatiltak i arkitekturen. Forutsetningen vil være at arkitektene - sammen med sine oppdragsgivere, samarbeidspartnere og materialleverandørene - utvikler byggekonsepter hvor materialene spiller på lag, og sammen bidrar til å senke CO2-utslippene. Dette stiller selvsagt krav til hele leverandørindustrien, ikke bare innen tre.

 

Byggenæringen har en sentral rolle for å oppnå politikernes vedtak i Paris. Uten næringen på laget blir det umulig. Næringen selv må bli en aktiv spiller i realiseringen av det grønne skiftet og arkitektene har en viktig rolle og et stort ansvar. Et skifte til en grønn hverdag, med sirkulær økonomi, vil bety endrede tankesett og arbeidsvaner for arkitektene som gir råd og lager forutsetninger for arkitekturen.

 

Arkitektutdanningen rapporterer om økt interesse for trebruk. Konferansen utfordrer derfor alle de fire arkitektutdanningene i landet til å presentere studentprosjekter under konferansen i år, slik at de som besøker konferansen får et innblikk i hvordan morgendagens formgivere ser for seg å bruke tre i framtiden.  

 

Det snakkes mye om det grønne skiftet. Vi mener at trearkitektur kan være arkitektenes svar på dette.