Debatt

Et nasjonalt hærverk

Norske landskapsarkitekters forening (NLA), lokalavdeling Sogn og Fjordane ved Åse-Birgitte Berstad, landskapsarkitekt og høgskolelektor i landskapsplanlegging ved Høgskulen på Vestlandet, og Ingvild Austad, landskapsarkitekt og emerita i landskapsplanlegging ved Høgskulen på Vestlandet​. 5. november 2020

Vindkraftindustri på Stadlandet ikke bare en skandale, men grenser til miljøkriminalitet, mener artikkelforfatterne.

Fra fjellet mellom Ytre Fure og Hoddevik, noe lenger sørvest enn området for det planlagte Okla vindkraftanlegg. Foto: Henrik Andersen

På Stadlandet er maskinene godt i gang med å bygge anleggsvei til de fem vindturbinene som skal utgjøre Okla vindkraftverk – i et av de mest særpregete og ikoniske landskapene vi har i Norge. Dette er en miljø- og samfunnsmessig skandale, også i et internasjonalt perspektiv.

Stadlandet strekker seg langt ut i havet, der fjellplatået møter bølgene med stupbratte klipper. Området er kjent for sin kulturhistorie, med Norges første bispesete og klosterøya Selja, og med Dragseidet på Stadlandet – der Olav Tryggvason i 997 kristnet fire fylker. Tilpasningen til et værhardt klima har satt spor i bosetting og utnytting av naturressursene gjennom tusener av år, og har formet et enestående landskap som huser sjeldne arter og sårbare naturtyper som kystlynghei og terrengdekkende myr. Noen små områder er vernet, men utover dette har ikke landskapet på Stadlandet noe formelt vern. Men om det ikke er vernet, så er det i høy grad verneverdig.

Hvilke inngrep kan man tillate i et enestående og verneverdig landskap? Hvor mye er landskapet verdt? Ifølge spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea har utbygger investert og inngått kontrakter for minst 200 millioner kroner, som de taper dersom prosjektet blir stoppet. Ut ifra et faglig ståsted og et samfunnsperspektiv er landskapet på Stadlandet verdt mye mer enn dette. 

Stadlandet er et helhetlig og oversiktlig landskap, hvor inngrep vil bli synlige over store avstander. I tillegg til å dele opp og fragmentere svært viktige naturområder, vil selv et begrenset antall vindturbiner påvirke opplevelsen av landskapet, og redusere verdien som reisemål og friluftsområde. Okla vindkraftanlegg har dermed konsekvenser for langt mer enn det naturmangfoldet som blir direkte berørt av tilkomstveger og mastefundament. Se for deg en vakkert dekorert kake – hvis du tar ut et kakestykke, endrer det hele inntrykket av kaka, uansett hvor tynt stykket er – og dessuten er det lett å ta et nytt stykke. 

Vedtaket om utbygging ble gjort i 2013, lenge før CO2-regnskap og karbonutslipp fra ulike naturtyper ble diskutert. Men kunnskapen om verdiene på Stad har i lang tid vært godt kjent og dokumentert. Ved å legge en fagrapport med feltarbeid av en dags varighet til grunn for beslutning om utbygging, er vindkraftindustri på Stadlandet ikke bare en skandale, men noe som grenser til miljøkriminalitet. Slik kan vi ikke ha det – dette er ikke et demokrati verdig.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA), lokalavdeling Sogn og Fjordane ved:

Åse-Birgitte Berstad, landskapsarkitekt og høgskolelektor i landskapsplanlegging

Ingvild Austad, landskapsarkitekt og emerita i landskapsplanlegging