19. november 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Fortetting i knutepunkter

Hvordan bidra til effektiv arealutnyttelse og samtidig en utforming som styrker byens eller stedets urbane kvaliteter? Dette kurset handler om ulike fortettingsstrategier i nasjonale-, regionale- og lokale knutepunkter.

I urbane strøk innebærer dette en fortetting innenfor eksisterende byområder. Dette krever fokus på tilpasning og komplettering til eksisterende bebyggelse. 

Fortetting knyttet til knutepunkter i mer rurale strøk vil ha andre utfordringer.

I begge tilfeller må en økt tetthet kombineres med høy kvalitet i utformingen av bebyggelse, byrom og utemiljø for å sikre trivelige bomiljøer med høy kvalitet som også åpner seg for integrasjon med resten av byen. 

Samtidig vet vi at forskjellige områdetypologier har ulik fortettingskapasitet og ulike tetthetsintervaller krever svært forskjellige formsvar. Dette og andre aktuelle problemstillinger vil vi gå dypere inn i på kurset.

Målsetting med kurset:
Gi kursdeltakerne økt kjennskap til hvordan identifisere potensielle utviklingsarealer, kartlegge endringskapasitet og definere handlingsrom for ny utbygging.

Målgruppe:
Arealplanleggere, arkitekter, byingeniører.

Ønsker du å følge kurset via direkte strømming se her

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0915 
Fortetting og knutepunktsutvikling
Orientering om statlige føringer for fortetting.
v/Magnar Danielsen, Fagdirektør Kommunal- og moderniseringsdepartementet

0915 – 0945 
Bykvalitet ved fortetting og transformasjon
Hvordan oppnår vi god bykvalitet i knutepunktsutvikling? Prosesser og metoder ved fortetting og transformasjon. Presentasjon av ny veileder som er en oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt 2015).
v/ Carolin Melanie Grotle, senioringeniør,  Plan- og bygningsetaten

0945 – 1030 
Kulturminner til begjær eller besvær
Hvilke premisser legger den historiske bebyggelsen for nye prosjekter? Muligheter og begrensninger
v/Leidulf Mydland, Avdelingsdirektør, Riksantikvaren

1030 – 1045 
Pause

1045-1130 
Gatestrukturen som premiss for fortetting
Gaten er nøkkelen til stedsidentitet og byutviklingen. Det er her opplevelsesverdiene i det offentlige rom utspiller seg. Gode gaterom er et resultat av samspillet mellom arealbruk, geometri og romlighet.
v/Knut Selberg, Sivilarkitekt Selberg Arkitekter

1130-1200 
Bebyggelsesstruktur i tett by. Høyhus, lamell eller kvartal?
Fordeler og ulemper med de ulike bygningstypologiene. De ulike typologiene har ulike kvaliteter i seg selv og i sitt samspill med omgivelsene.
v/Knut Selberg, Sivilarkitekt, Selberg Arkitekter

1200 – 1245 
Lunsj

1245-1315 
Spacemaker - presentasjon av verktøy
Verktøyet Spacemaker «system-maksimerer» bebyggelsesformen på den enkelte tomt utfra solforhold støy og andre parametere.
v/ Espen Philip Haugen, Arkitekt, Spacemaker

1315-1345 
Gode uterom i prosjekter med høy tetthet 
Hvilke bebyggelsesformer er mest egnet til å skape gode byrom og utearealer med kvalitet i byen? 
v/Jon Guttu, Sivilarkitekt, tidligere forsker ved NIBR

1345-1400 
Pause

14.00 – 15 00 
Knutepunktutvikling i historiske byområder
Hvilke utfordringer står vi overfor ved fortetting i knutepunkter i den historiske bykjernen. Presentasjon av ulike prosjekter i Oslo.
v/Hogne Langset, Avdelingsleder Byantikvaren

1500– 1530 
Fortettingsstrategier for Ås sentrum.
Hvordan går man frem som konsulent for å utvikle strategier for utbygging av inntil 5000 boliger innenfor et definert område samt anbefale fremtidig utnyttelse av ulike delområder?
v/Gunnar Berglund samfunnsgeograf Asplan Viak

1530– 1600 
Ås sentrum – planprogram og områderegulering
Hva skjer når fortettingsstrategiene fra konsulenten møter den politiske- og administrative virkelighet?
v/Magnus Ohren, prosjektleder for sentrumsutviklingen Ås kommune

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.