29. oktober 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Reguleringsplanlegging - fra konsept til jus

Det å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges, og dermed for hvilke arkitektoniske kvaliteter som skapes.

I tidlig fase - i konseptutvikling, i skisseprosjekt eller mulighetsstudie - legges mange viktige premisser for reguleringsplanen. For maksimal påvirkning på det endelige resultatet må arkitekten komme tidlig inn i reguleringsprosessen. Det er viktig å være bevisst på hvilke rammer jussen legger for de senere fasene av prosjektet: - er det begrensende, eller åpent for kreativitet og nyskapning?

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Det samme er prosessen med varsel, høring og vedtak m.m. 

Dersom PBLs bestemmelser ikke er fulgt når det utarbeides reguleringsplan kan resultatet bli at planen ikke er juridisk bindende. Det kan få alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for de som er involvert. 

Vi har invitert arkitekter og planleggere for å dele av sin kunnskap, erfaringer og eksempler. Det blir satt av tid på kurset til spørsmål og diskusjon.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Detaljert program kommer.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.