Longyearbyen lokalstyre (LL) Longyearbyen Søknadsfrist: 08.04.2018 www.lokalstyre.no

Byggesaksbehandler

Byggesaksbehandler (2. gangs utlysning)

Longyearbyen lokalstyre (LL) har behov for å styrke enheten for Plan og utvikling, og søker etter en dyktig byggesaksbehandler. Jobben er unik i sitt slag, siden fagfeltet styres av særegent lovverk (svalbardmiljøloven), vi har en egen Byggesaksforskrift og både lokale og nasjonale politiske føringer får direkte betydning for jobben som skal utføres. Omstillingen i lokalsamfunnet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger.

Planleggingen av Longyearbysamfunnet tar blant annet utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I meldingen er målet om Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid i areal- og byggesaker tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn. I enheten for Plan og utvikling er det for tiden ansatt to arealplanleggere, en fast byggesaksbehandler og vi har 2 prosjektstillinger på byggesak som avsluttes våren 2018.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:
-  Saksbehandle større og mindre bygge- og delesaker
-  Representere enheten i møter, veilede og bidra til ekstern informasjon og orientering om Longyearbyen
-  Bidra til å utvikle gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner, både internt og eksternt
-  Skrive saksframlegg for politiske utvalg
-  Gjennomføre tilsyn
-  Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

Vi ønsker at du:
-  Høyere utdannelse og erfaring, fortrinnsvis arkitekt, sivilingeniør eller bygningsingeniør,
   men søker med annen relevant bakgrunn/erfaring kan bli vurdert
-  Dokumentert kunnskap om lovverket og erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven
-  Evnen til å jobbe selvstendig og holde frister - Erfaring med å jobbe i team/prosesser
-  Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk

Det er ikke påkrevd at du har kjennskap til svalbardmiljøloven og vår byggesaksforskrift ved tiltredelse, opplæring i lovverk vil bli gitt.

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Krav til språkkunnskap:
-  God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne - norsk er administrasjonsspråket
-  Engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:
-  Lønn etter avtale
-  Fleksibel arbeidstid
-  Gode pensjons- og forsikringsordninger
-  Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
-  Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
-  Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer,
   våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes:
Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist:  08.04.2018    
Utlyst dato:   26.01.2018    
Vårref:  166


Kontaktperson
Annlaug Helene Kjelstad, Plan- og utviklingsjef, mobil: 99456724, e-post
Astrid Meek, Byggesaksbehandler, tlf: 79022366, mobil: 47254030, e-post

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og   har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik  det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for  kommunene.