Longyearbyen lokalstyre Longyearbyen Søknadsfrist: 26.05.2017

Enhetsleder plan og utvikling (plansjef)

Vi har ledig 100% fast stilling som enhetsleder Plan- og utviklingsenheten. I enheten er det for tiden ansatt tre arealplanleggere og tre byggesaksbehandlere.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen er i omstilling, og vi som utarbeider arealplaner og behandler byggesaker for fremtidens Longyearbyen trenger en dyktig enhetsleder. Jobben er unik i sitt slag, siden fagfeltet styres av særegent lovverk (svalbardmiljøloven) og både lokale og nasjonale politiske føringer får direkte betydning for jobben som skal utføres. Omstillingen i lokalsamfunnet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger.

Planleggingen av Longyearbysamfunnet tar blant annet utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I meldingen er målet om Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid i areal- og byggesaker tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være
Plansjefen skal lede plan- og utviklingsenheten i en svært spennende tid i Longyearbyen. Plansjefen er en av 11 enhetsledere i Longyearbyen lokalstyres to-modell system, og jobber tett med administrasjonssjefen og enhetsledere innenfor teknisk sektor. Enhetslederen har fag-, personal- og budsjettansvar innenfor enheten, i tillegg må det påregnes at enhetsleder har ansvar for egne prosjekter/arealplaner.

Plan- og utviklingsenheten har ansvar for å utarbeide offentlige arealplaner, samt saksbehandle delplaner og bygge-/ delesaker innenfor Longyearbyen planområde. Enheten skal i tillegg være en ressurs for planarbeid i andre faggrupper i Longyearbyen lokalstyre. I kommende periode skal lokalsamfunnsplanen rulleres, i tillegg skal det utarbeidelse flere offentlige og private delplaner. Innenfor byggesak er det stor pågang pga. nylig vedtatt arealplan, samt at omstilling og skredhendelser har utløst behov for nye tiltak og boliger. Enhetsleder har hovedansvar for alt arealplanarbeid, samt godkjenning og oppføling av alle bygge- og delesaker innenfor planområdet.

I stillingen ligger det et stort samfunnsansvar, og enhetslederen må sørge for at plangrunnlag og byggesaker blir utarbeidet og behandlet med kvalitet og nødvendig fremdrift. Enheten er relativ nyopprettet, og har siden oppstart i mai 2016 fått vedtatt ny arealplan for hele planområdet og delplan for sentrum. En vesentlig del av jobben vil være å etablere rutiner og maler innenfor fagområdene, slik at Longyearbyen lokalstyre kan drive en effektiv og god forvaltning. Longyearbyen lokalstyre vektlegger informasjon og medvirkning hos lokalbefolkningen sterkt, spesielt med fokus på barn og unge (ungdomsrådet).  

Vi ønsker at du har/er
-   relevant utdanning fra universitet/høyskole, f.eks. arealplanlegger/landskapsarkitekt/sivilarkitekt
-   ledererfaring innen kommunal forvaltning og aktuelt fagområde
-   erfaring med steds- og arealutvikling
-   erfaring med politiske prosesser
-   synlig og imøtekommende
-   god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Krav til språkkunnskap
Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
Søker må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby
-   lønn etter avtale
-   fleksibel arbeidstid
-   gode pensjons- og forsikringsordninger
-   hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
-   flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
-   allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes
Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 26.05.2017    
Utlyst dato: 11.05.2017    
Vårref: 146

Kontaktperson
Kjersti Olsen Ingerø, Sektorsjef Teknisk,
mobil: 90227445, e-post
Linn Tautra Grønseth, Plan- og utviklingsjef,
mobil: 91136722, e-post