NTNU Campusutvikling Trondheim

Fagansvarlig for arealplanlegging og byggesak

Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus i Trondheim?

This is NTNU
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen
Til stillingen ligger det faglige ansvar for at NTNUs Kvalitetsprogram for campusutvikling 2016-2030 legges til grunn som premisser i alt planarbeid for bygg og uteområder. For mange av våre prosjekter er Statsbygg byggherre og NTNU overtar bygg og utomhusanleggene når de er ferdig bygd. Dette stiller store krav til medvirkning i prosjektutviklingen, og arbeidet med arealplaner og byggesaker er sentrale momenter for å få god kvalitet. NTNU har utviklet Kvalitetsmål for bygg og utomhus som inneholder generelle funksjonsbeskrivelser for NTNUs infrastruktur.

Stillingen som fagansvarlig inngår i campusprosjektets fagledergruppe og rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Det vil i flere deler av prosjektutviklingen være omfattende samarbeid med offentlig plan- og byggesaksmyndigheter. Du vil ha det overordnede faglige ansvaret for dette fra NTNUs side i de store investeringsprosjektene.
 • Du rådgir og bistår prosjektledere med konkret planlegging og gjennomføring av slike prosesser.
 • Stillingen inngår i NTNU Campusutvikling sitt faglederforum, rapporterer til prosjektdirektør og samarbeider i tillegg tett med prosjektledere og øvrige fagressurser.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på minimum masternivå eller tilsvarende innen arkitektur, bygg, planlegging eller andre relevante fagområder. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Solid faglig basis fra prosjektutvikling og -gjennomføring.
 • Tilstrekkelig arkitektfaglig kvalitet og kapasitet.
 • Prosessforståelse og erfaring med prosessledelse.
 • Erfaring og dokumenterte resultater innen relevante fagområder.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med offentlige prosjekt er en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra flere roller i byggeprosjekter, gjerne i ulike utbyggingsmodeller og entrepriseformer.
 • NTNU har sterk kompetanse i vitenskapelige fagmiljø innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU og campusprosjektet. Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil derfor være en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert og utviklingsorientert.
 • I stand til å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt plangrunnlag for framtidsrettet campusutvikling.
 • God til å finne løsninger og se muligheter.
 • Gode samarbeidsevner.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår
I stillingen som sjefingeniør/senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1088/1181/1364), vil du normalt lønnes fra brutto kr 702 100 til kr 850 000 (ltr. 74-81) pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden
Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Prosjektdirektør campusutvikling Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no tlf 952 63 887. Ta evt. kontakt med Jeffersonwells ved Anne Dordi Alseth, epost: Anne.Dordi.Alseth@Jeffersonwells.no, tlf 924 48 268. Henvendelser til Jeffersonwells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 77/21

Søknadsfrist: 12.12.2021

SØK HER


NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling
Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutvikling er en enhet i Fellesadministrasjonen.