NTNU Trondheim Søknadsfrist: 31.08.2017

Førsteamanuensis

Stilling som Førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon

Vi leter etter en ambisiøs og engasjert førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og teknologi. Dette er en fast 100% stilling.

ARBEIDSOMRÅDE
Vi ønsker å ansette en arkitekt med vesentlig erfaring fra arbeid med bygningsvernrelaterte oppgaver og med bakgrunn fra arkitekturpraksis og/eller forvaltning. Hun/han må brenne for å knytte kunnskaper og erfaringer fra praktisk virkelighet til undervisningen ved NTNU. Erfaring med undervisning er en fordel, likeså erfaring fra bevaringsarbeid på internasjonalt nivå. Det forutsettes at den tilsatte deltar i både undervisning og forskning og bidrar til å utvikle fagområdet bygningsvern og transformasjon ved instituttet. Undervisningen og forskningen vil skje i tett samarbeid med instituttets og fakultetets øvrige ansatte.

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for Arkitektur og teknologi ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning,
designpraksis og forskning innen fire hovedområder:
•   De tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger.
•   Konstruksjons- og materialbasert arkitekturprosjektering.
•   Bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer.
•   Kontekstuell forståelse av arkitektur og designprosesser.

Den utlyste stillingen vil inngå i faggruppen Transformasjon, med fokus på bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer. Gruppen opplever økende etterspørsel og vekst både mht undervisning og forskning. Den som tilsettes skal ha et særskilt ansvar for planlegging, ledelse og gjennomføring av undervisning. Fagområdet vil i fremtiden bli undervist både i grunnkurs (de tre første årene av arkitekturutdanningen) og på masternivå (de to siste årene av arkitekturutdanningen). Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse er et arbeidsområde for arkitekter som er sterkt aktuelt og økende; omkring 70 % av arkitekters framtidige arbeidsområde er forventet å omhandle eksisterende bygninger, som følge av behovet for en bærekraftig byggsektor. Fagområdet omfatter både enkeltbygninger, større bygde miljøer og bymiljøbevaring. Fagfeltet krever en helhetlig analytisk tilnærming som omfatter alle aspekter av endringsprosesser – tekniske, funksjonelle, estetiske, kulturelle og opplevelsesmessige. Kunnskap om dokumentasjon av bygninger står sentralt, likeså eldre materialer og byggeteknikker og deres samspill med nye materialer og konsekvenser av inngrep. Den som søker må dokumentere kunnskaper og ha holdninger nødvendige for å ivareta det stedsspesifikke og unike ved det enkelte byggverk i forbindelse med planlegging av tiltak.

Den som tilsettes i stillingen må kunne dokumentere vitenskapelig/arkitektfaglig høy kompetanse innen flere deler av fagområdet som den ledige stillingen har særlig ansvar for. Søkerens pedagogiske evner tillegges stor betydning. Den tilsatte skal ivareta det faglige ansvar sammen med faggruppens øvrige vitenskapelige tilsatte. Han/hun plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget. Veiledning av hovedoppgave, og på sikt doktorgradsstudenter, inngår i ansvarsområdet. Den tilsatte må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

KVALIFIKASJONER
Kvalifikasjonskrav:

Vi er på jakt etter en høyt kvalifisert praktiker med:
•   Mastergrad i arkitektur.
•   Erfaring fra faglig anerkjent arkitektur- og vernepraksis.
•   Erfaring fra registrering, utvikling og implementering av bruksorienterte løsninger i eksisterende bygningsmiljø.
•   Beherske norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig.
•   Gode pedagogiske egenskaper

Kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt:
•   Erfaring fra undervisning/formidling innenfor fagområdet.
•   Erfaring fra registrering, analyse og prosjektering på eksisterende byggverk med særlig høy verneverdi.
•   Erfaring fra arbeid i prosjekteringsgruppe med høy tverrfaglig kompetanse innen kulturminner, og samspill med offentlig forvaltning.
•   Erfaring med tradisjonell byggeteknisk utførelse.
•   Erfaring fra forvaltning av bygg mht brukbarhet, endringer og vedlikehold av materialer og bygningsdeler i et levetidsperspektiv.

Det vil legges vekt på personlige egenskaper:
•   Evner for undervisning innen arkitektur- og verneprosjektering.
•   Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av faggrenser.
•   Relevant nettverk i fagmiljøet.
•   God formidlingsevne.

KRAV TIL SØKNADEN
Søknaden skal inneholde:

•   En beskrivelse av dine ambisjoner og visjoner for denne stillingen
•   Dokumentasjon av arkitektoniske/vitenskapelige arbeider (inntil 5 arbeider)
•   En beskrivelse av relevant arbeid som søkeren anser mest betydningsfull for stillingen. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av søkerens rolle i prosjektene.
•   En kort beskrivelse av den vitenskapelig/pedagogiske relevansen av søkerens praksis og utviklingsarbeid.
•   Redegjørelse for pedagogisk kompetanse og erfaring.
•   Utfyllende CV
•   Attester og vitnemål

Søknaden vil bli bedømt av en ekstern sakkyndig komité.

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR/ FORMELLE BESTEMMELSER
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs iuniversitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt eventuelle organisatoriske endringer.

Stillingen lønnes i henhold til den norske statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Som medlem av Statens Pensjonskasse får du:
•   Gode pensjonsbetingelser
•   Gunstig boliglån
•   Gode forsikringsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Axel Kristoffersen, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU
Tlf.: 909 67 477 eller e-post

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 31.08.2017.
Les mer og søk på stillingen
 
Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn.

 I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.