Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Søknadsfrist: 15.08.2017 www.khio.no

Professor/​førsteamanuensis

Professor/​førsteamanuensis i grafisk design og illustrasjon med fagområdeansvar

Avdeling Design har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen design, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdeling Design tilbyr treårige bachelorstudier og toårig masterstudium innen studieretningene interiørarkitektur og møbeldesign, klesdesign og kostymedesign og i grafisk design og illustrasjon. Studieprogrammene består av både faglige spesialiseringer og felles designstudium. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ved avdeling Design er det ledig en 100 % åremålsstilling som professor/førsteamanuensis i grafisk design og illustrasjon med oppstart 1. august 2018, eller etter avtale med dekan. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år etter offentlig utlysning.

Fagområdet grafisk design og illustrasjon skal gi studentene grunnlag til å utvikle en egen signatur som grafisk designer og/eller illustratør, og virke profesjonelt i feltet etter gjennomført utdanning. Studieprogrammene ved avdeling Design er forankret i en kunst- og designfaglig, humanistisk tradisjon, og utvikles i samarbeid med Kunsthøgskolens øvrige kunstneriske kompetanse.

Stillingen som professor/førsteamanuensis er tillagt fagområdeansvar for grafisk design og illustrasjon. Det kreves et tett og nært samarbeid mellom den fagområdeansvarlige og de faglig tilsatte innenfor fagområdene. Spesielt gjelder dette utvikling, planlegging og gjennomføring av studietilbud.

Arbeidsplikten omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon, semesterplanlegging og økonomiansvar. Det forventes at undervisningen knyttes nært opp til eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Øverste leder for stillingen er dekan, som er både faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen. Arbeidssted er Kunsthøgskolen i Oslo.

Arbeidsoppgaver

•    Faglig koordinering av fagansatte knyttet til fagområdet
•    Tett samarbeid med dekan, programansvarlige og øvrige fagansatte ved avd. Design i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av studietilbud
•    Emneansvar for utvalgte emner
•    Undervisning, veiledning, faglig utvikling, formidling og nettverksarbeid, samt organisering og tilrettelegging av disse oppgavene
•    Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
•    Utvikling og revidering av studieplaner
•    Økonomisk ansvar for fagområdets budsjett
•    Veiledning av stipendiater i stipendiatprogrammet

Det er vesentlig at den som tilsettes bidrar faglig til utvikling av BA- og MA studieprogram i et framtidsperspektiv. Den tilsatte forutsettes å delta aktivt i avdelingens- og studieretningens strategiske utvikling samt bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsområde på grunn av framtidig utvikling ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Det forventes at den som tilsettes bidrar i den faglige debatten, både internt og i det offentlige rom og er med på å profilere institusjonen eksternt, bl.a. gjennom å ivareta og videreutvikle faglige nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav

Personen vi søker er systematisk og har meget gode evner til samarbeid, kombinert med høy faglig integritet og selvstendighet. Søkere må ha solide og allsidige kunnskaper innenfor flere av områdene som fagfeltet grafisk design og illustrasjon dekker.

Det kreves:

•    For søkere til stilling som professor: Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i fagområdet på høyeste nivå
•    For søkere til stilling som førsteamanuensis: Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet
•    Utførte prosjekter som viser faglig nytenkning og utvikling
•    Visjoner for faglig utvikling og nytenkning innen fagområdet grafisk design og illustrasjon
•    Dokumentert omfattende undervisningserfaring fra fagområdet på BA- og MA-nivå.
•    God innsikt i relevant teori, og evne til å relatere dette til designfaglig praksis
•    Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
•    Flytende norsk skriftlig og muntlig, evt. et av de andre skandinaviske språkene
•    Gode kunnskaper i skriftlig og muntlig engelsk

Vi søker etter en person med:

•     Ambisjoner og engasjement for fagområdet
•     Evne til å utvikle og formulere relasjoner mellom kunstnerisk forskning og praksis
•     Pedagogiske evner og engasjement på studentenes vegne
•     God muntlig og skriftlig formuleringsevne
•     Gode samarbeidsevner
•     Internasjonalt nettverk

Vi tilbyr

Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø i flotte lokaler sentralt i Oslo. Lønn avhengig av kvalifikasjoner (professor stillingskode 1013, fra kr 636 600 til kr 813 100, førsteamanuensis stillingskode 1011, fra kr. 535 900 til kr 648 100, jf. Statens regulativ. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad, CV og dokumentasjon sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Det er anledning til å levere inn 15 kunstneriske arbeider for søknad til professor/førsteamanuensis.

Søkere må sende inn en dokumentert og fyldig oversikt over sin faglige virksomhet innenfor kunst og design, eller annen aktivitet av betydning for stillingen. I søknaden skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem.

Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a. Dokumentasjon kan inneholde eksempler på kunstnerisk originalarbeid blant annet fotografi, audiovisuelle opptak, dokumentasjon av utstillinger, omtaler, publikasjoner, priser, kritikker, oppdrag o.l.

All ettersendt dokumentasjon som ikke sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge må leveres/ sendes i 4 eksemplarer, og innen søknadsfristens utløp til Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Sending merkes med Søknad grafisk design og illustrasjon, HR/ Rannveig Overvik

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-2 og § 1-4 nr. 3: Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om praktisk-pedagogisk kompetanse til utdanning, men har dokumentert erfaring i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/prøveveiledning.

Generelle krav

De som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkernes navn kan bli offentlig selv om en søker ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25) Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om stillingen eller søknad, ta kontakt med dekan Karianne Bjellås Gilje (faglige spørsmål) mobil +47 997 26 607 eller personalrådgiver Rannveig Reknes Overvik (tekniske spørsmål), mobil + 47 93009464

Les mer og søk på stillingen