Trondheim kommune Trondheim Søknadsfrist: 01.03.2020 www.trondheim.kommune.no/

Prosjektleder Byrom og grønnstruktur

Trondheim kommune søker prosjektledere for byrom, parker og friområder.

Ved Kommunalteknikk er det ledig to faste 100 prosent stillinger som prosjektledere for byrom, parker og friområder.

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Vi er på jakt etter engasjerte og dyktige landskapsarkitekter som ønsker å styre prosjekt for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur,  renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har ca. 80 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Trondheim vokser med rundt 3000 innbyggere årlig, og mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens utvikling. Det er behov for god, forutsigbar og helhetlig formgiving for at Trondheim skal nå sine mål om bærekraftig byutvikling. Avdeling for Byrom og grønnstruktur utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning og trekkes inn i ulike prosjekter og oppgaver der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter. Vi er i dag ni ansatte på avdelingen, og vi trenger ytterligere forsterkninger.

Arbeidsoppgaver
·    Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter.
·    Du engasjerer og samarbeider med konsulenter og har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
·    Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne medarbeidere som er rause på kompetansedeling.
·    Som fagperson vil du blant annet lede eller gi innspill til tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
·    Du vil lede eller gi innspill til planer og strategier og være med å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.
·    De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.

Kvalifikasjoner
·    Utdanning primært innen landskapsarkitektur, men søkere med utdanning og erfaring innen arkitektur, design, areal, grøntmiljø- og hagebruksvitenskap, fysisk planlegging, prosjektledelse eller lignende vil også bli vurdert.
·    Ønske om fullført mastergrad innen relevante fagretninger.
·    Det er ønskelig at søker har minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. 

Personlige egenskaper
·    Faglig interesse og engasjement for bærekraftig byutvikling og hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers liv og virke.
·    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
·    Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
·    Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
·    En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
·    Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon
Tove Haugland
Avdelingsleder for Byrom og grønnstruktur
Tlf 41 449 066

Søknadsfrist: 01.03.2020

Les mer og søk på stillingen


Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.