Riksantikvaren Oslo Søknadsfrist: 01.01.2019 www.riksantikvaren.no

Seksjonssjef

Seksjonssjef - To års engasjement med mulighet
for forlengelse/​fast stilling - Fredningsseksjonen

Riksantikvaren skal sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren.

Fredete kulturminner er i daglig bruk i Norge. De gir oss kunnskap og opplevelser i tillegg til å være ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling.

Vi søker en erfaren leder som sikrer fremdrift og faglig kvalitet i Riksantikvarens fredningsarbeid. Som seksjonssjef vil du ha faglig ansvar for fredningsarbeid etter kulturminneloven, samt oppfølging av Riksantikvarens fredningsstrategi, «Fredningsstrategi mot 2020». Dette innebærer å følge opp fredningsstrategiens handlingsplan ved å initiere, følge opp og kvalitetssikre arbeidet med enkeltfredninger (enkeltvedtak), kulturmiljøfredninger og forskriftsfredninger knyttet til statens kulturhistoriske eiendommer. Fredningsstrategiens prioriterte områder følges opp med tematiske planer. Det må legges til rette for et godt samarbeid mellom kommuner, regionalforvaltningen og frivillige i dette arbeidet. Erklæring om fredning av stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 inngår også i seksjonens oppgaver.

Vi søker etter en leder som evner å tenke strategisk og som ser utviklingsmuligheter for fredingsarbeidet vårt. Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot 2020, bl.a. som følge av overføring av oppgaver til fylkeskommunene og krav til effektivisering. I dette arbeidet har leder av fredningsseksjonen en viktig rolle. Omstillingen kan føre til endringer i stillingens ansvar og oppgaver.

Arbeidsoppgaver
•    Faglig og administrativ ledelse av seksjonen.
•    Resultatansvar for Riksantikvarens arbeid med fredning av kulturminner og seksjonens ansvarsfelt for øvrig.
•    Inngå i avdelingens ledergruppe og legge fram saker i Riksantikvarens ledergruppe.
•    Utarbeide virksomhetsplan for seksjonen og følge opp denne.
•    Deltakelse i eksterne møter som representant for Riksantikvaren.
•    Kontakt med media.

Kvalifikasjoner
•    Ledererfaring og gode lederegenskaper vektlegges.
•    Høyere utdannelse med arkitektur, kulturhistorie, kunsthistorie, historie eller lignende i fagkretsen.
•    Erfaring fra kulturminneforvaltningen vektlegges.
•    Det er ønskelig med kjennskap til Riksantikvaren.
•    God skriftlig formuleringsevne på bokmål og nynorsk vektlegges
•    Førerkort klasse B.

Utdanningsretning
•    Administrasjon og ledelse
 •   Kunst
 •   Arkitekt / Design
 •   Historie

Utdanningsnivå
•    Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•    God formidlingsevne og mediehåndtering.
•    God forståelse for målgrupper og samfunnsinteresser.
•    Løsnings- og resultatorientert.
•    Gode analytiske evner.

Språk
•    Norsk

Vi tilbyr
•    To års engasjement med mulighet for forlengelse/ fast ansettelse.
•    Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
•    Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
•    God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid).
•    Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
•    Stillingsbrøk: 100 %.
•    Stillingene lønnes som seksjonssjef med lønnsplassering fra 670.000 – 802.600 pr år i henhold til Statens lønnsregulativ.
•    For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes innenfor stillingens lønnsspenn og Riksantikvarens lønnspolitikk.

ANDRE OPPLYSNINGER:
•    Riksantikvaren er en IA-bedrift og som en IA-bedrift legger Riksantikvaren vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en.
•    Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
•    Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
•    Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinfo:

Linda Lovise Veiby
Fungerende avdelingsdirektør
Tlf. (+47) 982 02 844

Søknadsfrist: 01.01.2019

Les mer og søk på stillingen