Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 28.10.2018 www.oslo.kommune.no

Senioringeniør - Avdeling for byutvikling

Er du en erfaren planlegger, med interesse for det som er under bakken?

Oslo kommune skal for første gang utarbeide en kommunedelplan for undergrunnen, og vi søker etter en prosjektleder for dette planarbeidet. Oslo er i sterk utvikling, og sammenhengen mellom byutvikling på overflaten og rammer for styring av undergrunnen er blitt stadig viktigere.

Arbeidet med kommunedelplanen vil skje i nært samarbeid med andre etater, og samkjørt med arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Den nye stillingen er også del av en generell kompetanseheving i etaten på spørsmål knyttet til undergrunnen, der det blant annet er opprettet en ny stilling som kommunegeolog i Avdeling for geodata.

Arbeidsoppgaver
-   Lede arbeidet med en kommunedelplan for undergrunnen
-   Lede og ha ansvar for større planprosesser med utfordrende byplanfaglige problemstillinger
-   Bidra og gi faglig vurdering i andre parters vurderinger
-   Bidra i utvikling av interne arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner
-   Høyere utdanning på masternivå– arkitekt/sivilingeniør/planfaglig kompetanse
-   Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
-   Bred erfaring med å lede kompliserte planprosesser i samhandling med ulike samarbeidspartnere.
-   Høy teknisk forståelse og interesse for planlegging av undergrunnen
-   Erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
-   Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
-   Gjennomføringsevne, fleksibilitet, evne til samarbeid og utvikling
-   Kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team
-   Serviceinnstilt, målrettet og har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
-   Strukturert og leveringsdyktig

Vi tilbyr
- Å være en del av landets største byplanmiljø
-   Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
-   Fleksitid
-   Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
-   Treningsmuligheter i arbeidstiden
-   Lønnstrinn 49-56, som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 721 500 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktinfo:
Morten Wasstøl
avdelingsdirektør
Tlf 958 43 894

Kjersti Granum
enhetsleder
Tlf 480 57 853

Les mer
Søk på stillingen

Søknadsfrist: 28.10.2018


Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen. Avdelingen er organisert i enheter, dels tematisk, dels geografisk.