Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Oslo Søknadsfrist: 19.10.2020 aho.no

Universitetslektor

Universitetslektor innen arkitektur og teknologi

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte. 

Fast 100% stilling
(en 100% stilling eller to 50 % stillinger)
 

Institutt for arkitektur vil styrke sin bemanning innen det teknologiske fagfeltet, som omfatter undervisning og forskning/utvikling i bærende konstruksjoner og klimarelaterte emner, alt i en arkitekturkontekst. 

Vi søker en person med bakgrunn og kvalifikasjoner i konstruksjonsteknikk og byggeteknikk. Disse ingeniørfaglige disiplinene ligger til grunn for utlysningen, men isolert sett er disse emnene på ingen måte fullt ut dekkende for stillingen: Fagfeltet «konstruksjon» ved AHO er utviklet med arkitektur som premiss og kan ikke sees isolert fra denne. Teknologifeltet skal bidra til god arkitektur i en vid forstand, og en videre utvikling og bemanning innen dette feltet ved AHO har dette som utgangspunkt. 

Institutt for arkitektur ved AHO søker derfor en sivilingeniør med kompetanse svarende til en universitetslektorstilling. Stillingen omfatter undervisning, forskning og formidling av emner tilhørende konstruksjonsfagfeltet, og arbeidsoppgavene vil rettes mot hele profesjonsutdanningen i arkitektur, men vil i særlig grad være knyttet til grunnundervisningen. Undervisningsdelen er hovedsakelig to-delt i forelesninger og studioarbeid. Det siste omfatter veiledning av studenter, enkeltvis eller i grupper, av deres arkitekturprosjekter på tegnesalene. Den som ansettes vil derfor arbeide tett også med skolens arkitekter, og vil delta i muntlige kritikker og gjennomganger av studentenes arbeider. 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Med tanke på kvalifikasjonsbedømmelse som universitetslektor søker vi derfor en person med: 
-    mastergrad eller diplom som sivilingeniør, bygg, med fagfeltet konstruksjonsteknikk/ byggeteknikk, og med kjennskap også til bygningsfysiske emner og tilhørende bygningsdetaljering. 
-    en særlig interesse for arkitektur.
-    relevant praksiserfaring.
-    pedagogiske evner og interesse.
-    god muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk eller et annet skandinavisk språk.
-    gode samarbeidsevner. 

AHO kan tilby: 
Den rette personen vil kunne gis muligheter til over tid å kunne utvikle sin fagkompetanse i retning av arkitekturforståelse og interaksjonen mellom konstruksjon/teknologi og arkitektur som helhet. Dessuten vil kvalifikasjonskravet som omfatter kunnskapen om bygningsfysiske emner og tilhørende bygningsdetaljering hos den som ansettes eventuelt kunne bygges opp som del av en «utviklingspakke», som også omfatter rene arkitekturemner. 

-   Vi er et kreativt og innovativt, internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo. 
-   Vi har pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
-    Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor i lønnsspenn fra kr. 532 300 til kr. 655.400,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes, samt omgjøring til førstestilling (professor/førsteamanuensis). For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Søknad:
Søknaden leveres elektronisk via portalen jobbnorge.no.
Dokumenter som må vedlegges er: 
-    Søknadsbrev (maks tre A4-sider), som også inneholder en kort beskrivelse av egne ambisjoner og holdning på vegne av faget og pedagogikken. 
-    Dokumentasjon av maksimum 3 arbeider (prosjektmateriale og/eller publikasjoner) som du anser å være av interesse for stillingen. 
-    Relevante attester og vitnemål
-    CV 

Kontaktpersoner: 
Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder, professor Espen Surnevik per epost: Espen.Surnevik@aho.no, eller til professor, dr. Bjørn Normann Sandaker epost: Bjoern.Sandaker@aho.no.
 
Søknadsfrist: 19.10.20

Les mer og søk på stillingen

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no