Drammen kommune Drammen Søknadsfrist: 20.10.2020 www.drammen.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan

Drammen kommune søker virksomhetsleder arealplan

Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet.  Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og –utvikling.  Det er svært høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdsel og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. 

Drammen kommune er Norges 7. største og er et resultat av 3 nylig sammenslåtte kommuner. Vi søker nå en virksomhetsleder for arealplan som vil få ansvaret for overordnet planlegging og regulering. Virksomheten er kommunens planmyndighet og kompetansesenter for fysisk planlegging. Det skal utarbeides ny kommuneplan og virksomheten har ca 20 kompetente medarbeidere med bred og høy kompetanse fordelt på to avdelinger; Overordnet planlegging og Regulering. Det skal satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer. 

Som virksomhetsleder arealplan vil du inngå i ledergruppen til kommunalsjef for Arealplan, klima og miljø, og samarbeide tett med bl.a. utbygging og infrastruktur. Du vil få mulighet til å delta i Drammen kommunes lederutviklingsprogram og vi tilbyr lønn etter avtale. 

Vi søker deg med høyere og fortrinnsvis planfaglig utdanning og ledererfaring fra planleggingsmiljø innen eller utenfor kommunesektoren. Tung realkompetanse og ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du bør trives som fagperson i skjæringspunktet mellom administrasjon, politikk og i dialog med kommunens innbyggere. Gode  kommunikasjonsevner vil være en styrke både internt og eksternt. Vi forutsetter at du har god kompetanse på plan- og bygningsloven og forståelse for politiske prosesser. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med kommunalsjef Heming Herdlevær i Drammen kommune tlf. 90 59 46 74 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Kontaktinformasjon
Heming Herdlevær
Kommunalsjef Arealplan, klima og miljø Drammen kommune
90594674

Randi Flugstad
Seniorkonsulent Amrop Delphi AS
90584138

Søknadsfrist:
20.10.2020

Les mer og søk på stillingen


Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltarkerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6500 ansatte. Se også www.drammen.kommune.no