Nyhet

Aksjonerer i Hamar

Med sang og appeller vil Byentusiastene i innlandshovedstaden stoppe rivingsvedtak for det rødlistede, verneverdige bygget Parkgata 31. Forslaget bryter med overordnede planer, mener aktivistene.


Byentusiastene inviterer til politisk markering på rådhusplassen i Hamar i forkant av kommunestyrets møte, for å hindre rivingen av Parkgata 31. – Vi skal ha en appell og kunstnerisk innslag med protestviser. Trubadur Tor Karseth (faren til Frida Ånnevik) synger og spiller gitar under arrangementet. Foto: Bjørg Eva Aasen

Einar Lund, arkitekt MNAL, er en av byentusiastene i Hamar, en gruppe bestående av omkring femten faste medlemmer som engasjerer seg i byutvikling og vernesaker i Hamar-regionen. Det er historisk interesserte, flere arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, aktive politikere og lærere blant dem.

Mangelfullt

Gruppen inviterer til politisk markering av to årsaker, forklarer Lund til Arkitektnytt. Den ene er for generelt å påpeke, det de mener er, mangelfull saksinformasjon i flere plansaker for Hamar sentrum de siste årene.

Den andre årsaken er rivingssaken som skal opp til sluttbehandling i kommunestyret senere samme dag. Det er snakk om Parkgata 31, et bygg som står på Fortidsminneforeningens rødliste over bevaringsverdige bygninger.

Lite vekt på gjeldende planer

Byentusiastene oppfatter at det skjer en selektiv framstilling av saker for formannskapet og kommunestyret i Hamar.

Lund mener det legges stor vekt på private utbyggere, altså forslagstillers beskrivelser og intensjoner, mens samfunnsmessige forhold, blant annet merknader fra berørte, i liten grad vurderes.

– Vi reagerer på er at det legges lite vekt på gjeldende, overordnede planer, sier han.

Aksjonen holdes samme dag som kommunestyret behandler tre plansaker fremmet for sluttbehandling. Kommunestyret innbys, ifølge Lund, til å vedta ny utbygging som medfører riving av en av Hamars sentrums mest bevaringsverdige bygninger.

Arkitekt MNAL og medlem i Byentusiastene i Hamar, Einar Lund, sier at han reagerer på at et velrennomert arkitektfirma foreslår en kopi som erstatning for det verneverdige bygget i Parkgata 31. Foto: Anne Marie Stenmark

I konflikt med planer

Over de siste par årene har Hamar kommune jobbet med ny kommunedelplan for sentrum og en revisjon av gjeldende kulturminneplan, forklarer Lund. Han forteller at kommunen også skal lage en ny sentrumsplan for et utvidet område. I denne skal det inkluderes en egen status for bevaringsverdige bygninger.

– Kommunedirektørens saksutredning for kommunestyret i dag legger ikke vekt på at dette arbeidet er i gang. Det fremmes nå saker som vil komme i konflikt med disse planene.

Foreslår en kopi som erstatning

Lund påpeker at det kjente danske arkitektkontoret Gehl nylig har lagt fram en stedsanalyse med klare anbefalinger som formannskapet har bestemt skal til grunn for videre arbeide med sentrumsplanen.

– De enkeltsakene som fremmes i dag bryter med disse anbefalingene, uten at dette drøftes av kommunedirektøren i saksframlegget, sier Lund, som mener at høringsinnspill begraves i vedlegg sammen med mindre viktig informasjon.

Han reagerer også på at det velrennomerte arkitektfirmaet som står bak forslagsstillerens utkast, byr på en kopi av det verneverdige bygget som er foreslått revet.

Byentusiastenes politiske markering foregår på Rådhusplassen i Hamar i dag, onsdag 30. september, fra 15.30-16.00.