Nyhet

Arkitektkontor må betale etter høyesterettsdom

– Arkitekter og andre vil vegre seg fra å påta seg oppgaven som ansvarlig søker av frykt for et omfattende ansvar for andres feil, mener Arkitektbedriftene etter dom i erstatningssak.


Norges høyesterett har talt: Arkitektkontoret er erstatningsansvarlig etter å ha forårsaket boligkjøpernes tap ved uaktsomhet. Foto: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons
Høyesteretts dom klargjør at "en ansvarlig søker kan bli erstatningsansvarlig overfor boligkjøpere for brudd på plan- og bygningsloven," skriver advokat Martin Lie Hauge i Bing Hodneland. Foto: Bing Hodneland

Mandag falt dommen i Høyesterett, som kan vise seg å få store konsekvenser for ansvarlig søker i byggesaker. Nå frykter blant andre Arkitektbedriftene at dommen kan øke byggekostnadene i fremtiden. 

Saken har sin bakgrunn i et krav om erstatning fra kjøpere av fire kjedede eneboliger på Nedre Byåsen i Trondheim mot arkitektkontoret Solem Arkitektur. Det oppstod store råteskader i boligene grunnet svikt i ventilasjons- og luftesystemer, og det viste seg at de utenlandske byggevarene brukt i boligene ikke var i samsvar med byggetekniske krav. 

Vanskelig situasjon

«Det er her tilstrekkelig å minne om at tak, vegger og terrasser måtte rives og bygges opp på nytt. Kjøperne av de enkelte boligene er hver påført kostnader på rundt tre millioner kroner – ikke langt fra halvparten av kjøpesummen. De er stilt i en svært vanskelig situasjon,» heter det i dommen fra Høyesterett.

Det Norconsult-eide Trondheims-kontoret stod som ansvarlig søker og prosjekterende på byggeprosjektet, og etter at entreprenøren Sagbakk AS slo seg konkurs, har erstatningskravet blitt stilt arkitektfirmaet alene. Høyesterett mener at kontoret var sterkt involvert i prosessen med å flytte produksjonen av byggevarene til det litauiske selskapet uten ansvarsrett i Norge, og dermed forsømt sin plikt til å sikre samsvar mellom foretak oppført i byggesaksdokumentene og hvem som egentlig utførte arbeidet. 

Høyesterett fastslo at Solem er erstatningsansvarlig etter å ha forårsaket boligkjøpernes tap ved uaktsomhet. Erstatningssummen er på rundt tolv millioner kroner pluss saksomkostninger.

Prinsipielt viktig

«Dommen klargjør at en ansvarlig søker kan bli erstatningsansvarlig overfor boligkjøpere for brudd på plan- og bygningsloven,» skriver advokat Martin Lie Hauge i Bing Hodneland på eiendomsbransjens eget nyhetssted, Estate. 

Lie Hauge mener at dette er en prinsipielt viktig sak «da den uttrykkelig fastslår at foretaket ikke behøver å ha utvist grov uaktsomhet for å bli erstatningsansvarlig. På den andre siden kreves det at skadelidte påviser en «erstatningsrettslig vernet interesse» for sitt tap.» Høyesteretts vurdering kan dermed vise seg å slå ulikt ut i mange saker, og advokaten mener at det all grunn til å vente en rekke nye tvister knyttet til erstatningsansvar for brudd på plan- og bygningsloven.

Steffen Asmundsson i Kluge Advokatfirma har vært Arkitektbedriftenes prosessfullmektig i saken.

Økt press

Arkitektbedriftene har vært partshjelper til Solem Arkitektur i saken, og i dommen uthever i de kontorets anførsler om at en ansvarlig søker ikke har «ansvar for innholdet i og utførelsen av de forskjellige oppgavene i et byggeprosjekt og heller ingen kontrollfunksjon eller plikt til å undersøke om andre ansvarlige foretak oppfyller sine forpliktelser.»

Til Rett24 sier Arkitektbedriftenes prosessfullmektig, Steffen Asmundsson, at dommen nå vil trolig føre til høyere byggekostnader:

– Ansvarlig søker risikerer etter dette en hverdag hvor man i boligprosjekter må forholde seg til mangelskrav fra boligkjøpere som har gitt opp å gå på selger, eller der selger er gått konkurs. Vi antar at utfallet av dommen også vil føre til økt press på forsikringsordninger, og høyere forsikringspremier for rådgivere i byggebransjen. Dette vil igjen øke byggekostnadene, hvilket det til sist er boligkjøperne som må betale for, sier Asmundsson til nettstedet.

Ansvarsrettens fremtid

Dommen i erstatningssaken faller kun dager etter at Byggkvalitetsutvalget leverte sin innstilling til regjeringen, der de har utredet ordningene med sentral godkjenning og ansvarsrett i byggesaker. Utvalget foreslår å fjerne både sentral godkjenning, ansvarsrett og tiltaksklasser, og de mener det er uklart hvem som har det juridiske ansvaret dersom det oppstår feil og mangler i dagens nybygg.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har vært tidlig ute i saken, og president Gisle Løkken stiller seg positiv til innstillingen:

– I praksis ønsker utvalget å kaste om på hele det systemet som finnes i dag og erstatte det med noe nytt. Her ser vi mange muligheter til å styrke arkitektenes rolle, sa Løkken nylig til Arkitektnytt.

Utvalgets forslag er ute til høring nå.