Nyhet

– Bevar byggene

Skal byggebransjen blir klimasmart, bør flere bygg bevares. Det viser ny Sintef-rapport.


Det er bedre å ta vare på gamle bygg enn å bygge helt nytt, viser ny klimarapport fra Sintef. Foto: Creative Commons/Piqsels

Hyppigere rehabilitering av bygg, fremfor å bygge nytt, er det beste klimatiltaket for byggebransjen, viser ny forskning. Forsker Marianne Kjendseth Wiik i Sintef har gått gjennom livsløpsanalyser for over 120 norske byggeprosjekter, og beregnet klimagassutslipp.

– Fordi man i stor grad gjenbruker de materialene som representerer høye utslipp, er det gunstigst for klimaet å rehabilitere i stedet for å bygge nytt, konkluderer Wiik i en pressemelding.

Mulig å skjerpe TEK-krav

Ved å se på livsløpsanalysene av bygningene, kommer bygningens totale klimautslipp til syne. En slik analyse inkluderer fremstilling og transport av materialer, gjennom bygningens bruksfase og helt til riving og avhending.

Rehabiliteringsprosjektene klarte å holde utslippene enda lavere. På grunn av gjenbruk av grunn og fundamenter, samt bærekonstruksjoner som ofte består av betong og stål med høyt klimagassutslipp, viser resultatene her et gjennomsnitt på omtrent 2,3 kgCO2eq/m2/yr.

Innen 2050 skal Norge, ifølge klimaloven, ha redusert klimagassutslippene ytterligere, med 80-95 prosent i forhold til referanseåret 1990.

- Resultatene fra vår studie kan brukes til å sette referanseverdier for perioden 2009-2019. Det kan være i form av skjerpede krav i TEK eller ved å definere standarder for klimaambisiøse bygninger, sier Wiik.

– Det er gunstigst for klimaet å rehabilitere i stedet for å bygge nytt, sier Sintef-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Grønne forbildeprosjekter

Prosjektene i undersøkelsen er gjennomført de siste ti årene, og fjorten av dem er rehabiliteringsprosjekter. De omfatter boliger, skoler, barnehager, kontorer, bibliotek, museer, hoteller, sykehjem, idretts- og svømmehaller og et helt nabolag.

Alle prosjektene er forbildeprosjekter med høye miljøambisjoner, og eksempler på tiltak for å redusere klimautslipp fra byggematerialer er:

  • redusere arealet og dermed behovet for materialer
  • velge materialer med lavere utslipp, for eksempel lavkarbon betong
  • velge materialer med dokumentert lave utslipp i miljødeklarasjoner (EPD)
  • bygge lettere konstruksjoner, for eksempel hulldekke som er lettere enn betongdekke, lett tak i stedet for kompakttak
  • velge lokale materialer som gir mindre utslipp fra transport
  • velge robuste materialer med lengre levetid, som gir mindre behov for utskifting

- Målet med undersøkelsen var å finne ut i hvilken grad disse tiltakene har hatt ønsket effekt, sier Wiik.

For å måle dette sammenliknet hun utslippsanalysene fra prosjektene med referanseverdier, det vil si beregnede utslipp fra prosjekter bygget etter kravene i lovverket (byggteknisk forskrift / TEK).

Reduksjon også i nybygg

Beregnet klimautslipp fra materialbruk i referanseprosjektene viser omtrent 6,3 kgCO2eq/m2/yr i gjennomsnitt, mens nybyggene i undersøkelsen viser rundt 4,9 kgCO2eq/m2/yr.

– Det betyr at de ambisiøse prosjektene har greid å redusere klimautslipp fra materialer med cirka 22 prosent i gjennomsnitt, sier Wiik.