Kommentar

Dannet debatt på Doga

KOMMENTAR: Det gikk rolig for seg da magasinet Kote og Doga onsdag arrangerte debatt om byutvikling, arkitektur og planlegging, med representanter fra de politiske partiene, FrP og Krf unntatt.

Bred enighet om boligsosiale tiltak på Doga. Fra v. Signy Grape, Pia Farstad von Hall (H), Espen Ophaug (V), Rasmus Reinvang (MDG), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (SP), Victoria Marie Evensen (A), Tore Syvert Haga (SV), Elin Volde Rutle (R). Foto: Ivar Winther

Anledningen var slipp av siste utgave av Kote, som har undertittelen «Byen, bygda og smultringen». Grattis, Kote!

Debatten kan sees som en utdyping av Kotes valgpamflett, der de har spurt partiene om hvor de står i spørsmål om byutvikling, samferdsel, arkitektur og planlegging, som en slags ikke-interaktiv valgomat. Pamfletten er også tilgjengelig som innstikk i inneværende nummer av Arkitektnytt.

Boligpolitikk utgjorde en viktig del av programmet. Debattleder Signy Grape satte tonen ved å fastslå at boliger er det som skiller rike fra fattige og at en god boligpolitikk er viktig for å løse trafikkproblemer, i regionalutvikling og i sammenheng med jobbmarkeder. Hun sa også at boligpolitikk er svært viktig om man skal minske forskjeller og løse sosiale problemer. Hvordan bygge en by som alle har råd til å bo i, ville hun vite.

Bred støtte for boligsosiale tiltak

– Vi ønsker å bygge boliger som skal kjøpes og selges utenfor det kommersielle boligmarkedet, sa Elin Volde Rutle (R).
– De skal bygges med støtte fra Husbanken. Vi mener at bør være et lite antall slike boliger i et hvert nytt boligprosjekt. Og det skal være gjenkjøpsplikt til borettslaget. Det skal være ordinære boliger som inngår i den ordinære boligmassen. Førstegangsetablerere skal ha prioritet for å få tilgang til disse boligene.  

Også Arbeiderpartiets Victoria Marie Evensen var positiv til en lignende løsning og viste til at dette er mer utviklet i Danmark. Hun mente at denne type tiltak kan føre til et mer variert boligmarked. Hun sa også at leie til eie-modeller kan være et viktig boligsosialt tiltak, og at Husbankens rolle bør styrkes.

– Vi ønsker at byen skal bestå av en lang rekke lokalsamfunn som har en god samlingskraft og som er varierte, sa Rasmus Reinvang (MDG). 
– For det skaper både en interessant by men også det sosiale felleskapet og grunnlaget for en delingskultur der folk kan stille opp for hverandre. Så da er spørsmålet hvordan man kan legge til rette for dette, når det er en naturlig segregering og markedet er styrt av kapital, og de attraktive områdene blir veldig dyre, og de mindre attraktive blir billigere. Vi ønsker å få en mer aktiv politikk fra statens side. Vi mangler noen verktøy. I Danmark finnes det ordninger hvor aktører som ønsker å bygge allmennboliger får billigere lån. Vi ønsker også å ha en lovendring som stiller krav til at for eksempel tjue prosent av boliger i et stort boligprosjekt skal ha en lav pris og skal være utleieboliger.

Høyre: – Følg opp selveierdemokratiet

Pia Farstad von Hall (H) sa at Høyre er opptatt av å følge opp selveierdemokratiet og at leie til eie-ordninger kan være nyttige verktøy for å hjelpe førstegangskjøpere inn på markedet. Hun sa at målet må være at de som ønsker det, kan eie sin egen bolig og at dette har vært en viktig pilar i det norske boligmarkedet i mange tiår. Hun mente også at det var en bred politisk enighet om å fortsette et slikt boligregime.

Denne kvelden bød på greie utredninger av partienes standpunkter for et faglig publikum på Doga. Til å være en politisk debatt to uker før et stortingsvalg, var det meget lav temperatur.

Debatten ble gjennomført i en slags folkeopplysningsånd, der de ulike representantene fikk svare i tur og orden på det samme spørsmålet. Denne formen innbyr ikke nødvendigvis til meningsbrytning, avbrytelser eller munnhuggeri. I stedet fikk vi programmessige avklaringer av hva partiene mente, i en gemyttlig tone. Det var nesten så en kunne savne FrP.

Øvrige deltakere var Tore Syvert Haga (SV), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (SP), Espen Ophaug (V).

Ivar Winther er samfunnsgeograf og frilanser for Arkitektnytt.