Nyheter

- Det dyreste vi kan gjøre nå, er å ikke foreta oss noe

NALs president Alexandria Algard mener strategiprosessen er helt nødvendig for å styrke organisasjonen, og at First House er en god investering.


- De tilbudene vi innhentet var i størrelsesorden 400 000 til 600 000 kroner. First House var ikke bare best, de var billigst, sier Algard om prisen på prossessledelsen for strategiprosessen. Foto: Tommy Ellingsen

– Hva er budsjettet for workshop-prosessen, og hvor mye koster det å bruke First House?

– De tilbudene vi innhentet var i størrelsesorden 400 000 til 600 000 kroner. First House var ikke bare best, de var billigst, sier Algard.

 

Hun poengterer at en stipulert totalkostnad utover de 400 000 kronene vil blant annet inkludere utgiftene til en medlemsundersøkelse som NAL uansett måtte ha gjennomført i løpet av det kommende året.

 

– Dette og flere andre ting NAL har hatt behov for å gjøre, vil bli bakt inn i prosessen First House er prosessleder for, slik at disse aktivitetene blir samkjørt med med tidsrammen for workshopene.

 

40 kroner per medlem

Algard legger fram en beregning av hva First House-salæret koster hvert enkelt medlem:

 

– En tredjedel av NALs inntekter kommer direkte fra medlemmene i form av kontingent, to tredjedeler av NALs økonomi er inntekter som kommer fra NALs ulike prosjekter. Hvis man legger dette til grunn, altså tar medlemmenes andel av den totale økonomien i betraktning, koster prosessledelsen i regi av First House, 40 kroner per medlem.

 

Algard understreker også at det er Representantskapet (RS) som som på sitt møte i vår krevde at NAL hyrer inn en ekstern prosessleder.

 

– På hvilken måte var First House best?

– Dersom man tar utgangspunkt i NAL som en medlemsorganisasjon og et spleiselag innenfor dette fagfeltet, og ser verdien i at NAL er i stand til å løfte opp saker og problemstillinger som arkitektene hver for seg ikke klarer å løfte opp, må vi være rigget til det. Det handler særlig om hva NAL kan gjøre for å bli mer synlig i den offentlige debatten og hvordan det er best å opptre inn mot de politiske beslutningstakerne. Det tilbyr First House spisskompetanse på. I tillegg består deres team av en person som er ekspert på organisasjonsutvikling og flere i teamet som har ledererfaring fra organisasjoner og politisk bakgrunn. First House har dessuten jobbet for organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med som har liknende problemstillinger, med gode resultater.

 

Hva er bestillingen?

– Det har tidligere vært oppsummert at viktige temaer som skal behandles i prosessen er lokalforeningenes fremtidige posisjon; NALs organisasjonskultur; rolle- og ansvarsfordelingen mellom de ulike leddene i organisasjonen og NALs vedtekter. Det er fremdeles på kartet?

– Det er kun deler av bestillingen fra Representantskapet i NAL, som denne prosessen skal og vil ta utgangspunkt i. Dersom vi skal oppsummere og i noe generelt, må det bli at vi skal styrke og tydeliggjøre NAL. Bestillingen fra RS gjaldt mange ulike nivåer, det handler om å styrke lokalforeningene, forbedre informasjonsflyten mellom leddene i organisasjonen og rigge NAL slik at vi kan få enda større gjennomslagskraft. Gjennom arbeidet med en felles arkitektorganisasjon kom det opp ting vi trenger å ta tak i, blant annet trenger vi en revisjon av vedtektene.

 

– Er det noe prosjektstyret for workshopene ønsker å prioritere framfor noe annet?

– Vår oppgave er å å følge representantskapets bestilling. Da vi innhentet tilbud fra prosesslederne formidlet vi denne listen og ba tilbyderne komme opp med svar på hvordan man kunne oppfylle ønskene på best mulig måte. Prosessen det er lagt opp til og de felles workshopene skal gi oss avklaringer og føre fram til en omforent holdning til hvor vi skal hen. Det er helt avgjørende for å foreta de endringene bestillingene fra RS legger opp til.

 

Det er viktig med enighet, og det er viktig med representasjon, understreker Algard. Derfor har man lagt opp til at alle ledd i organisasjonen er til stede gjennom i hele prosessen, også i prosjektstyret.

– Der sitter det nå to fra styret, to fra administrasjonen her i Josefines gate og to lokalforeningsledere. I workshopen deltar hele RS, styret og nesten like mange fra administrasjonen, det vil si utvidet ledergruppe og tillitsvalgt. Vi ønsker innspill fra alle og forankring i alle ledd. Dette er noe helt nytt i NAL.

 

Lokalforeningenes behov

– Hvordan skal de uavklarte problemstillingene rundt lokalforeningenes økonomi og funksjon svares ut i prosessen?

– Det fine med en sånn prosess er at ingen i utgangspunktet bestemmer, vi skal finne ut av dette sammen og underveis. Hvordan vil vi at NAL skal være i framtiden? Og hva er vi  nødt til å gjøre for å nå det målet? I dialogen i workshopene skal vi finne ut av hva målsetningen er og hvordan man rigger organisasjonen for å nå den. Løsningen ligger i det forumet workshopen er, dialog mellom alle organisasjonens ledd. Da blir også løsningene vi kommer frem til helhetlige.

 

Allerede før neste workshop skal det gjennomføres en stor medlemsundersøkelse. Videre følger det ulike aktiviteter og prosesser parallelt med workshopene slik at det blir gitt riktig input på riktig tidspunkt, forteller Algard.

– Det vil i sin tur gi anledning til å tilpasse prosessen noe etterhvert, sier NAL-presidenten.

 

Økonomiske konsekvenser

Algard understreker at hun mener de 400 000 kronene må sees i lys av den situasjonen NAL var i etter at arbeidet med  ny organisasjon strandet.

– Vi har brukt flere år på ny organisasjon, og da det ikke ble noe av, sto vi overfor spørsmålet om hva NAL skal være nå. Det aller dyreste NAL kan gjøre nå, er å ikke gjøre noen ting. Helt siden jeg ble valgt til president, har det vært klart at vi trenger å ta disse diskusjonene. Vi er en faggruppe som er opptatt av at man skal bruke fagkompetanse når oppgavene krever det. Ikke hvem som helst som kan tegne et hus og ikke hvem som helst kan lede en prosess. Det er viktig å hente inn den riktige kompetansen for få kvalitetsinnspill i denne prosessen. First House skal fasilitere prosessen, komme med informasjon, tilrettelegge og komme med spørsmål. Men selve prosessen ligger jo i våre hender.

 

– Hvilke konsekvenser har utgiftene til workshopene fått for resten av budsjettet til NAL?

– Det er ingen enkelt post som er blitt fjernet fra budsjettet. Det har vært gjort et enormt flott arbeid med å balansere budsjettet i tråd med denne ekstraordinære utgiften. Men som sagt, det dyreste vi kan gjøre nå, er å ikke foreta oss noe.

 

– Hva sitter du igjen med etter den første workshopen?

– Det var rørende å se hvordan dette startet nå på den første workshopen. Alle hilste på hverandre og begynte å snakke sammen. Lokalforeningledere møtte ansatte i administrasjonen, nye studentrepresentanter møtte styremedlemmer, det å kjenne til hverandre er enormt viktig. Det er det vi trenger. Vi trenger å forstå hverandres hverdager så vi kan trekke lasset og styrke organisasjonen sammen. Så opplevelsen var enormt positiv. Det var entusiasme og engasjert diskusjon.