Nyhet

Dødsformelt om Y-blokka

– Vi er forundret over at staten ikke tar sitt eget lovverk mer på alvor, sier NALs president, som sammen med OAF sender klage på rivningsvedtaket til Fylkesmannen.


– Når både den rasjonelle og følelsesmessige delen er prøvd ut, må man bli dødsformell, sier Gisle Løkken om den nylig leverte klagen fra NAL og OAF. Foto: Wikimedia Commons

Planprosessen rundt rivning av Y-blokka har manglende kulturminnefaglige avveining, mener arkitektorganisasjonene. De ber Fylkesmannen om å vurdere rivetillatelsen på nytt, og undersøke hvorvidt det kan være saksbehandlingsfeil i saken. NAL og OAF mener at rammetillatelsens godkjennelse basert på et begrenset plangrunnlag har hindret Plan- og bygningsetatens mulighet til å kunne vurdere søknaden i sin helhet.

– Vi er forundret over at staten ikke tar sitt eget lovverk mer på alvor, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund som sammen med Oslo arkitektforening har undertegnet klagen.

Tungtveiende argument

Løkken påpeker at argumentet for at dette bør konsekvensutredes på grunn av manglende kulturminnefaglig avveining veier tungt i alle andre plansaker, og mener at staten har demonstrert en lett holdning til sitt eget lovverk i saken om Y-blokka.

– Byggesaker stoppes jevnlig på grunn av manglende kulturminnefaglig avveining, og det er beklagelig at staten ikke gjør det her. Når det nå er påpekt, bør det utvises ekstra varsomhet, sier Løkken.

Tone Selmer-Olsen, ny leder i OAF, krever nå at det legges til rette for reell medvirkning i rivningsprosessen. Foto: AHO

Uten medvirkning

Den nye lederen i Oslo arkitektforening, Tone Selmer-Olsen, mener på vegne av foreningen at det vil være en tragedie å rive Y-blokka, og at det er fortvilende historie- og kunnskapsløst.

– Y-blokka er med sin unike modernistiske arkitektur og kunst tett knyttet til både Oslos historie og verdens arkitektur- og kunsthistorie. Vi klager fordi bevaringsalternativet ikke er utredet, sier hun.

– Hva er det i rivningsvedtaket som OAF reagerer på?

– Beslutningen om rivning er tatt i forkant av en reel utredning av konsekvensene, og uten medvirkningsprosesser. Mulighetene for medvirkning står sentralt i plan-og bygningsloven. Vi krever derfor at konsekvensene av en eventuell rivning av Y- blokka utredes i tråd med forskriften, og at det legges til rette for reell medvirkning. Vi er også svært kritiske til at det ikke foreligger noe endelig plan for hvordan flytting og sikring av kunstverkene skal foregå i rivetillatelsen, sier Selmer-Olsen.

– Byggesaker stoppes jevnlig på grunn av manglende kulturminnefaglig avveining, og det er beklagelig at staten ikke gjør det her, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Kjetil Husebø/NAL

Manglende planforslag

Det var Ellen de Vibes innlegg i Aftenposten 1. august som førte til arkitektenes klage. Der slo tidligere direktør i Plan- og bygningsetaten fast: «Y-blokkens kulturminneverdier er ikke konsekvensutredet, og planforslag for mulig bevaring mangler.»

– I en sak som dette, som er belyst fra nesten alle sider over så lang tid, skulle man tro at de fleste sidene og argumentene er fremlagt. Men når både den rasjonelle og følelsesmessige delen er prøvd ut, må man bli dødsformell. Derfor var det frigjørende at de Vibe sier det rett ut uten omskrivning, fortsetter Løkken.

Håp i havet?

Tone Selmer-Olsen i OAF håper nå at klagen fører frem og at man får stoppet rivningen i tide, mens president Gisle Løkken mener det nå blir interessant å se hvordan klagen blir mottatt, og at det så lenge Y-blokka står der finnes et lite håp om bevaring.

– Jeg kan vel ikke kalles optimist, men i alle byggeprosesser er det krav til en formell saksgang, så om klagen nå blir tatt til etterretning, har man ikke noe valg, da må man omgjøre vedtaket, sier Løkken.

Klagen kan leses i sin helhet her.