Nyhet

En av fem har opplevd seksuell trakassering

21 prosent av Afags medlemmer er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb eller på jobbarrangementer, viser en fersk undersøkelse.

Rådgiver Eli Kindervaag i Arkitektenes fagforbund, Afag, håper undersøkelsen om seksuell trakassering i arkitektbransjen er et steg i retning av nulltoleranse. Til høyre generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl. Foto: Ingebjørg Semb Foto: Ingebjørg Semb

Afag-undersøkelsen

  • Afag-undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer via e-post.
  • Svarene ble samlet inn fra 11. september til 9. oktober 2018.
  • 4294 fikk invitasjoner, 1037 svarte.
  • Svarprosenten endte på 24 prosent.
  • Statistisk feilmargin er fra pluss minus 1,4 prosent til 3,2 prosent.

Av de som har opplevd denne formen for trakassering er 26 prosent kvinner og åtte prosent menn. Svært få har varslet om hendelsen til leder eller tillitsvalgt. De fleste oppgir at de har snakket med kolleger om det som har skjedd, og kun ti prosent har varslet en tillitsvalgt.

Det er store forskjeller mellom de ulike sektorene i arkitektbransjen. Hele 77 prosent av de som melder om trakassering jobber i privat sektor. Kun 23 prosent jobber i statlig og kommunal sektor.

Et annet viktig funn er at en stor andel av trakasseringen utføres av person med lederstilling. Den trakasserte opplever også i stor grad at handlingen gjentar seg. I tillegg til at få varsler om trakasseringen, oppgir de få som har varslet at saken ikke følges opp eller at den følges opp på en lite tilfredsstillende måte.

#Metoo-undersøkelsene

  • #Metoo-bevegelsen har skapt en verdensomspennende kampanje mot seksuell trakassering.
  • En rekke organsiasjoner og bransjer også i Norge har de siste to årene samlet inn kunnskap om omfanget av seksuell trakassering og satt i verk ulike tiltak for å bekjempe fenomenet.
  • For eksempel viste Skuespillerforbundets undersøkelse at 32 prosent hadde vært utsatt for seksuell trakassering, mens 28 prosent av de spurte i Norsk journalistlgs undersøkelse meldte om det samme.

Skritt i riktig retning

– Dette er altfor høye tall, sier rådgiver Eli Kindervaag i Afag. – Ingen av våre medlemmer skal måtte oppleve noen form for seksuell trakassering. Nå har vi en jobb å gjøre framover for å få disse tallene ned. Denne undersøkelsen er et skritt i riktig retning, sier hun.

Afag er allerede i gang med å lage en veileder til tillitsvalgte som får varsler om seksuell trakassering. Det er ett av flere verktøy Afag vil gi medlemmer og tillitsvalgte.

– Når kun fire prosent av de tillitsvalgte oppgir å ha fått opplæring i håndtering av varsler om seksuell trakassering, er det åpenbart behov for mer informasjon om forebygging og håndtering. Veldig få oppgir at de har fått opplæring i temaet, og det fåtallet som har mottatt opplæring opplever at den er mangelfull. Dette er ikke bra nok, slår Kindervaag fast. Hun lover at Afag vil tilby kurs for tillitsvalgte med det første.

Viktig å varsle

Kindervaag understreker at det er arbeidsgivers ansvar å ha gode rutiner i bedriften for håndtering av denne type varsler.

– Det ansvaret håndteres veldig forskjellig fra sted til sted. Men vi vil at de som opplever dette skal varsle, uansett om de vil gå videre med saken eller ikke. Det gir oss mulighet til å få oversikt over hvor utbredt dette er, sier Kindervaag.

– Hvis du skal gi noen råd til de som opplever dette, hva er det viktigste man kan gjøre?

– Kontakt tillitsvalgt på arbeidsplassen eller ring Afag. Ta deg selv på alvor og ikke tenk at dette er noe du bare må finne deg i. Still deg gjerne spørsmålet: Ville jeg akseptert denne typen oppførsel dersom jeg visste at det rammet noen andre?

Like bransjer

I mars offentliggjorde Juristforbundet en undersøkelse som viste mange av de samme funnene som i Afags undersøkelse. En av fem hadde opplevd trakassering, og svært få hadde varslet om hendelsen.

– Man kan gjerne sammenlikne resultatene. Vi er ikke overrasket over funnene våre, delvis fordi vi hadde kunnskap om resultatene fra Juristforbundets undersøkelse. Dette er to bransjer som er preget av mye sosial kontakt på fritiden, alkohol i forbindelse med jobbarrangementer, svakt skille mellom privatliv og jobb, mange har nære venner i bransjen og ser på arbeidet som en livsstil. Da blir kanskje skillene mellom hva som er greit og ikke greit mer utydelige enn i bransjer hvor man har klar rolleforståelse og er på jobb fra ni til halv fem. Det er rett og slett mange arenaer hvor uheldige situasjoner kan oppstå, mener Afag-rådgiveren. 

Oppfordrer bransjen

Afag kommer til å tilby presentasjon av undersøkelsen til alle arbeidsplasser som ønsker det. De ønsker også velkommen initiativer fra andre deler av bransjen, andre organisasjoner og bedrifter. Det er nødvendig med lederopplæring, kurs for tillitsvalgte og informasjon til ansatte, oppfordrer Kindervaag.

Hun mener undersøkelsen også sier noe generelt om hvordan arbeidslivet er.

– Undersøkelsen peker i en retning av at arbeidslivet ikke er slik man skulle ønske det var. Dersom man for eksempel også hadde inkludert spørsmål om mobbing, ville tallene kanskje vært enda høyere. Vi får nok flere henvendelser i løpet av et år som går på generell trakassering som mobbing, utfrysing og konflikt, sier Kindervaag.

Tillitsvalgte i knipe

Ofte settes tillitsvalgte i en vanskelig situasjon i møte med et varsler om trakassering. Enten fordi tillitsvalgt eller bedrift ikke har rutiner for varsling, eller fordi varsleren ikke ønsker at tillitsvalgt skal gå videre med informasjonen.

– Da befinner den tillitsvalgte seg mellom barken og veden, og i spesielt utfordrende situasjoner anbefaler vi at de enten sørger for å finne noen å snakke med selv, eller ber arbeidsgiver om økonomisk støtte til å få hjelp hos en bedriftshelsetjeneste, sier Kindervaag.

Hun legger til at medlemmer, og ikke minst tillitsvalgte, alltid kan diskutere vanskelige spørsmål direkte med Afag.

– Vi har kompetanse og erfaring til å kunne gi gode råd, og vi har dessuten fullstendig taushetsplikt, sier Afag-rådgiveren.