Nyheter

En ny vår for «Arkitekturens Hus»

NAL og OAF har tatt ett steg videre i arbeidet med samlokalisering og en felles framtidsvisjon.


Et arbeidsutvalg har begynt prosessen med å skissere ulike løsninger for et nytt «Ariktekturens hus» i Oslo. Her: faksimile av et utvalg aktuelle tomter og transformasjonsobjekter. Illustrasjon: Arkitekturens Hus / Arkitektnytt / Diiz
- Vi tillater oss å tenke stort, sier Gudmund Stokke på vegne av prosjektgruppen til «Arkitekturens Hus». Foto: Aviaplan
- Vi tillater oss å tenke stort, sier Gudmund Stokke på vegne av prosjektgruppen til «Arkitekturens Hus». Foto: Aviaplan

Diskusjonen om å videreutvikle «Arkitektenes Hus» til «Arkitekturens Hus» har ikke konkretisert seg nevneverdig siden prosessen ble satt igang av landsstyret til Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2009.

 

De to foreningene er medeiere i dagens Arkitektenes Hus i Josefines gate, men opplever at bygningene i liten grad tilfredsstiller det behovet fagmiljøene har i dag. Bygningenes verdi er anslått til cirka 50 millioner kroner, men re-strukturering eller salg av eiendomsmassen vil kunne frigjøre kapital for langt større investeringer.

 

En felles visjon

Nå samler styrene i NAL og Oslo arkitektforening (OAF) seg om en felles framtidsvisjon for foreningene. En prosjektgruppe har fått mandat til å utrede mulige alternativer for et nytt arkitekturhus i Oslo.

 

Grunntanken er å skape et felles organisasjonshus for fagmiljøene og et offentlig tilgjengelig møtested.

 

Prosjektgruppen er midt i prosessen med å undersøke de ulike behovene og skissere de aktuelle løsningsalternativene, og har allerede formulert konkrete kriterier for arkitekturhuset. På et møte onsdag kveld orienterte utvalget styrene i OAF og NAL om hva de har kommet fram til så langt.

 

– Å tenke stort

Ifølge prosjektgruppen bør huset bør være sentralt plassert i hovedstaden, synlig og lett tilgjengelig. En foreløpig hovedmålsetning er å skape «et synlig og åpent møtested for det bygde miljø». Dette innebærer å lage et samlingssted både for arkitekter og det øvrige samfunnet.

 

Prosjektgruppen jobber med å skaffe styrene beslutningsgrunnlag for flere ulike alternativer. De legger ikke skjul på at de er fascinert av mulighetene som ligger i en konglomeratløsning.

 

– Vi tillater oss å tenke stort, sa Gudmund Stokke i prosjektgruppen til styrene på orienteringsmøtet.

 

Han mener at det kan være klokt å invitere beslektede organisasjoner, institusjoner og stiftelser med seg inn i ett større hus. Det vil først og fremst spare areal og skape synergieffekter, og samle bransjeorganisasjonene til en kritisk masse med større gjennomslagskraft enn før.

 

Vil tjene flere

Aktører som NLA og NIL leier i dag lokaler i Arkitektenes Hus i Josefinesgate. En framtidig konglomeratløsning vil kunne romme Arkitektbedriftene, Norsk Form, galleri 0047 eller praktiserende arkitekter.

 

Prosjektgruppen mener et samlet ressurssenter for arkitektur vil tjene de øvrige lokalforeningene i landet, bidra til økt synlighet for besøkende fra utlandet og tiltrekke seg mer oppmerksomhet fra yngre medlemmer og samfunnet for øvrig.

 

– Vi har mange spennende ideer, fra utvidelse av eksisterende lokaler, transformasjon av andre bygg eller nybygg i sentrum. Er det noen som kan skape flotte fellesarealer for et nytt arkitekturhus, så er det oss, poengterte Stokke.

 

 Visjon og virkelighet

Prosjektgruppens utviklingsalternativer baserer seg på å bli på eksisterende adresse, leie nye lokaler eller bygge nytt. I både Sverige og Danmark har arkitektforeningene nylig gjennomført en lignende prosess, hvor de henholdsvis har valgt å leie nye og å skape noe helt nytt.

 

Det norske initiativet ser med nysgjerrighet på Dansk Arkitektur Center i København.

 

 Artikkelen fortsetter under bildet.


Dansk Arkitektur Center kan være en inspirasjonskilde for et norsk «Artkitekturens Hus». Foto: Flickr/Eoghan OLionnain
Dansk Arkitektur Center kan være en inspirasjonskilde for et norsk «Artkitekturens Hus». Foto: Flickr/Eoghan OLionnain

 

Minna Riska i prosjektgruppen viste eksempler på hvor man eventuelt kan lokalisere et arkitekturhus i Oslo sentrum. Basert på aktuelle tomter som ligger for salg i dag, skisserte hun ulike alternativer for enten transformasjon av eksisterende bygningsmasse eller nybygg i størrelsesorden 4 000 til 14000 kvadratmeter.

 

Et nytt arkitekturhus vil anslagsvis kunne realiseres på cirka fem år. Men selv om utredningen er igangsatt, venter en hel del utfordringer. Prosjektgruppemedlem Jan Olav Jensen understreker at veien fra visjon til virkelighet er lang:

 

–  Dette er en kompleks prosess som vil involvere svært mange. Vi må blant annet avklare økonomi og identifisere fremtidige interessemotsetninger mellom foreningene. Ikke minst må det ha medlemmenes støtte, understreker han.

 

Veien er målet

Realisering av et åpent og sentralt plassert samlingssted vil være den største endringen i foreningenes over 100 år lange historie. Mange av tilhørerne var derfor spent på arbeidsrapporten prosjektgruppen skulle legge fram.

 

Ideene prosjektgruppen presenterte ble tatt godt imot av styrerepresentantene. I kommentarene fra salen ble det lagt vekt på å være ydmyke for innspill fra medlemmene og få til en åpen og identitetsskapende prosess.

 

Jan Olav Jensen la vekt på at framdriften bør baseres på en åpen prosess:

 

– Mye handler om hvordan NAL og OAF organiserer virksomheten sin og hva man vil være i samfunnet.