Nyheter

- Et råttent kinderegg

I dag sier en enstemmig finanskomité i Oslo bystyre ja til salg av Hauskvartalet. – Dårlig byutvikling, dårlig økonomi og dårlig kulturpolitikk, mener Rødt.


Foto: Ingvil Skeie Ljones
Haus-fakta

– 2008: Etter en omfattende medvirkningsprosess vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen S-4387 som regulerer det delvis boliokkuperte kvartalet til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal». 

– 2014: Kvartalet, eksklusive kulturhuset Hausmania, blir lagt ut for salg. Høyre og Frp sitter i Byrådet. 

– 2015: Før valget i september uttrykker Venstre, MDG, SV og Ap motstand mot salget og  salgskontrakten i Arkitektnytt og i media forøvrig. 

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– I reguleringen til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal» ligger det intensjoner om at de tre boligtomtene skal utvikles for «å legge til rette for en enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig». 

 – I februar sendte styret i Oslo Arkitektforening et åpent brev til Bystyret hvor de oppfordrer til ikke å vedta salg. OAF skrev av « Hauskvartalets regulering representerer et potensielt viktig tilskudd til byen som best realiseres i samarbeid mellom beboere/brukere av kvartalet og Oslo kommune.»

En enstemmig finanskomité i Oslo bystyre slutter i dag opp om det rødgrønne byrådets forslag om å selge Hauskvartalet til utbyggerselskapet Urbanium, som har lagt inn et bud på 30 millioner kroner.

 

Kulturhuset Hausmania og tomten deres i Hausmannsgate 34 omfattes ikke av salget.

 

Når saken kommer opp i bystyret i mai, er Rødt det eneste partiet som stemmer mot salget. De mener byrådet har gjort et dårlig stykke politisk håndverk.

– Dette er åpenbart verst for de beboerne i kvartalet som har jobbet hardt i mange år for å få et godt sted å bo og tilby alternative kulturtilbud til byens innbyggere. Men det er også et tap for byutviklingen og byen, sier bystyrerepresentant og gruppesekretær i Rødts bystyregruppe, Marit Halse.
– Det er dårlig byutviklingspolitikk, dårlig økonomi og dårlig kulturpolitikk. Det er et råttent kinderegg, rett og slett, legger hun til.

 

 

Dårlig byutvikling 

Rødt kjenner til at byrådet ikke har søkt juridisk rådgivning i saken, men støttet seg på rådene det forrige byrådet fikk fra kommuneadvokaten. Partiet har bedt om innsyn i denne korrespondansen, men ikke fått det.

 

Poenget med å søke innsyn var å se hva Høyre-byrådet i sin tid ba om hjelp til. Har de for eksempel undersøkt muligheten til å binde utbygger tettere til formålene i den byøkologisk reguleringen? spør Rødt.

– Vi kan være rimelig sikre på at det forrige byrådet ikke har søkt den type juridiske råd, siden de hele veien har ønsket å selge kvartalet. Da blir det ekstra alvorlig at det sittende byrådet ikke har ønsket egen juridisk rådgivning, sier Marit Halse.

 

– At Urbanium ønsker å rive bygården som huser boligkollektivet Vestbredden Vel Vel, for eksempel, er i strid med intensjonene i reguleringsplanen. Det burde man ha sett på fra et juridisk ståsted, mener Rødt.

 

– Ville det vært mulig for bystyret å si ja til salg på gitte premisser, for eksempel en endring av salgskontrakten slik at den binder utbygger til reguleringsplanen i større grad?

– Det ville vært fullt mulig å si nei til salget slik som det forelå og be byrådet gå i nye forhandlinger med Urbanium, sier Rødt.

 

Kultur og økonomi 

SV var mot salget før de kom i posisjon i byrådet ved valget i september i fjor. Nå stemmer hele bystyregruppa ja til salg av Hauskvartalet. Gruppeleder i Bystyret, Sunniva Holmås Eidsvold, stoler på at byrådet har innhentet det de trenger av juridisk rådgivning.

– Dette har vært en krevende sak for SV, og selv om vi ikke vet nøyaktig hvilke juridiske undersøkelser byrådet har basert sin innstilling på, respekterer vi og stoler vi på disse vurderingene, sier Eidsvold.

 

SV sier ja blant annet fordi de mener kommunen ikke har mulighet til å utvikle kvartalet på egen kjøl. Eidvold understreker at kommunikasjonen med kjøper Urbanium har vært god, og at SV er glad for at utbygger har inngått en avtale med Vega scene om å utvikle den såkalte Sirkustomta, slik det kom fram i en artikkel i Dagsavisen onsdag.

 

– Kunne solgt én tomt 

Rødt mener på sin side at byrådet kunne valgt å legge kun Sirkustomta ut for salg, og at det ville vært både juridisk mulig og økonomisk gunstig.

– Hvis det er viktig for byrådet å hente inn penger for å finansiere oppgraderinger på Hausmania kunne de ha gjort det på den måten, mener Halse.

Rødt mener prisen på den enkeltstående tomten, løsrevet fra resten av kvartalet, ville vært like høy som den prisen Urbanium nå ønsker å betale for hele kvartalet til sammen. Prisen på kvartalet ble lav grunnet okkupasjonen av Hausmannsgate 40, og den store usikkerheten rundt hvilken forfatning hjørnegården Hausmannsgate 42 er i etter at den har vært gjenmurt i mange år.

 

Hadde man latt være å selge, kunne kommunen ha gått inn som utbygger med Husbanken på laget, mener Rødt. Den eksisterende mulighetsstudien for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1, laget av Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med Hausmania og miljøet i kvartalet, ligger klart og har form av et forprosjekt. Både Cultura bank og Husbanken har sagt seg villig til å være med på å finansiere prosjektet. Eriksen Skajaas prosjekt legger opp til alternative, kollektive boformer med et nybygg i massivtre. Prosjektet har i mange år fått mye oppmerksomhet i fagmiljøene i Norge og Europa.

 

– Ap har presset på 

Om Urbanium kommer til å realisere formålet med reguleringsplanen, vil ikke Rødt spekulere i.

– Målet til enhver utbygger så sentralt i Oslo er å tjene penger. Deres forretningsmodell bygger på tanken om å få mest mulig penger ut av en utbygging. Det er kommunen som har tatt valget, ikke Urbanium, sier Rødt.  

Rødt tror det først og fremst er Arbeiderpartiet som har presset på for salg.

– Byrådet ser ikke at dette handler om noe annet enn sosial boligkø, det handler om hvem som skal utvikle byen vår og på hvilke premisser. Ved å selge har de nok en gang overlatt byutviklingen til private utbyggerinteresser, sier Halse.

 

Eneste som trues av utkastelse

Ole Pedersen, som sitter i styret i Hausmania, og som er en av talspersonene for aksjonen Bevar Hauskvartalet, er for tiden i Tyskland på en samling med programmet In Transit. Det er en samling av 15 europeiske grasrotsinitiativ, flere med røtter i okkupasjonsbevegelsen. Konferansen handler om samspillet mellom europeiske byer og denne type initiativ. Hauskvartalet og Oslo er i en særstilling, da de fleste andre initiativene samarbeider med myndighetene i de aktuelle byene.

– Kun Oslo er representert med et initiativ der kommunen tilrettelegger for riving og utkastelse, sier Pedersen på epost.

Han har lest merknadene komitemedlemmene fra SV, MDG, Ap og Venstres sender med saken til bystyret, og mener det er oppsiktsvekkende at partiene ikke nevner beboerne i kollektivet i Hausmannsgate 40 med ett ord.

– I stedet skriver de at de ser positivt på initiativet fra Urbanium, hvor forutsetningen er at Hausmannsgate 40 skal rives og beboerne kastes ut. Dette er et klart brudd med den aksepten for beboelsen som det høyreledede byrådet har utvist gjennom alle år. Særlig fra Arbeiderpartiet og SV er det oppsiktsvekkende at de overhodet ikke har vurdert de legale aspektene ved dette, sier Pedersen.