Organisasjonsliv

Får NAL ny organisasjonsmodell?

Det er store endringer i vente for Norske arkitekters landsforbund dersom høringsuttalelsene til First House-rapporten fører til vedtak i Representantskapsmøtet 3. februar.

Målet for Representantskapsmøtet 3. februar er intet mindre enn å stake ut kursen for et helt nytt NAL. Nå er høringssvarene offentliggjort i RS-papirene. Dette bilde er tatt på RS-møtet i april i fjor. Foto Mette Svensen

Strategiprosessen
og First House-rapporten

  • Representantskapet (RS) vedtok våren 2016 å sette igang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober 2017.
  • Rapporten ble sendt til høring med frist 10. november 2017.
  • Ekstraordinært representantskapsmøte skal 2. februar behandle strategiprosessen.
  • First Houser-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet workshops og spørreundersøkelser.
  • Det ble høsten 2016 opprettet et prosjektstyre for styre prosessen,  bestående av NAL-president Alexandria Algard; visepresident i NAL, Hallvard Trohaug; leder i fagavdelingen i NALs administrasjon,  Petter N Haug; fagsjef i NAL, Camilla Moneta; leder i Hedmark og Oppland Arkitektforening Amund Eggum Wangen og tidligere OAF-leder Caroline Støvring.
  • Lokallagene har ulikt antall stemmer ved votering i RS-møtet. Totalt antall stemmer er 35.

I oktober i fjor leverte rådgiverfirmaet First House en rapport med forslag til store endringer i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Rapporten var en del av en strategiprosess vedtatt av Representantskapet i 2016. Rapporten har vært til høring i hele organsiasjonen, og både styret i NAL, lokallagene, NAL-administrasjonens ledergruppe, de ansatte i NAL og NALs medlemmer har levert større og mindre fyldige hørinsuttalelser.

Om to uker skal forslagene til endring behandles i ekstraordinært representantskapsmøte (RS-møte), som arrangeres i Oslo 3. februar. Sakspapirene til møtet ligger åpent tilgjengelig på NALs hjemmesider

Der ligger det blant annet en oppsummering av høringsuttalelsene til First house-rapport med en oversikt over stemmegivingen som foregriper begivenhetene dersom lokalforeningene stemmer i tråd med høringssvarene.

Ny organisasjonsmodell

I høringssvarene har lokalforeningene blant annet vurdert forslaget til ny organisasjonsmodell for NAL. First House-rapporten foreslår en landsmøtemodell, lik den som blant annet brukes i norske politiske partier og i ulike fagforeninger. Begrunnelsen er at modellen vil kunne øke medlemsengasjementet og styrke demokratiet i organisasjonen.

Forslaget innebærer at NALs nåværende overste organ, Representantskapet (RS), erstattes av et landsmøte som skal bestå av delegater fra alle lokalforeningene samt det som i en ny modell blir et nytt landsstyre og et nytt sentralstyre i NAL.

I høringsuttalelsene stiller enkelte lokalforeninger spørsmålstegn ved om det er økonomisk bærekraftig med en slik modell. Andre foreslår å utrede en slankere versjon. De ansatte i NALs administrasjon er positive til forslaget, men foreslår at et sentralstyre erstattes av et mindre arbeidsutvalg i stedet for et sentralstyre, slik at modellen blir «slankere og rimeligere».

Oppsummeringen av svarene viser en overvekt av stemmer for en landsmøtemodell, men mange ønsker altså videre utredning av en såkalt «slankere» versjon av modellen.

Forslag til desentralisering

Høringsinnspillene viser foreløpig flertall for økte ressurser til lokalforeningene og det politiske arbeidet lokalt. First House foreslår at det opprettes tre nye stillinger som regionssekretærer i NALs administrasjon. Seks foreninger er for og fem er mot, men vektingen av stemmene i RS peker mot et nei-vedtak fordi de store lokalforeningene har flere stemmer ved votering enn det de mindre foreningene.

Alternativet er et vedtak i RS om en videre utredning av spørsmålet. Noen høringssvar er mot at administrerende direktør/generalsekretær skal ansette regionsekretærene. Det er også overvekt av stemmer mot at sekretærene skal plasseres i Oslo, Bergen og Trondheim. 

«NALs fokus»

First House-rapporten har et konkret forslag til det de kaller «NALs fokus» framover. Det lyder som følger: «Økt medlemsfokus, større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen og sterkere satsing på studenter, samt økt politisk gjennomslag.» Høringen viser flertall for denne formuleringen.

Større presidentstilling

Høringen viser flertall for å utvide presidentens stilling fra 50 til en høyere stillingsprosent. Blant høringsinstansene er det overveldende flertall for en presidenti hundre prosent stilling, mens styret anbefaler i sin innstilling til RS at det blir en 75 prosent stilling «i første omgang» gitt at det blir satt av ressurser fra kommunikasjonssjefens stilling dedikert presidenten.

«Generalsekretær», ikke «adm.dir.»

Det er også nesten enstemmighet for at administrerende direktør i framtiden får tittelen generalsekretær. Ifølge First House-rapporten vil det synliggjøre at NAL er en medlemsorganisasjon, ikke en bedrift.

Frie tidsskrifter

Arkitektur N og Arkitektnytt beholder redaktørplakaten dersom høringssvarene står seg ved voteringen på RS-møtet 3. februar. Det er i tråd med forhenværende redaktør Martin Braathens anbefalinger i et notat som var vedlagt høringsnotatet. Forslaget fra First House om å legge begge tidsskrifter under NALs kommunikasjonsavdeling, har dermed liten sjanse i RS.  

Lokalforeningene svarer overveiende ja til First Houses forslag om to fremfor ett tidsskrift. Noen mener man bør beholde redaktørplakaten, men at Arkitektnytt i større grad skal være et talerør for NAL.