Nyhet

Framtidens eldreboliger under lupen

Fersk rapport fra Sintef viser hvordan sosial bærekraft og blandede bomiljøer kan gi bedre botilbud for eldre i fremtiden. 


Generationernes Hus i Aarhus i Danmark er blant prosjektene, der mennesker i ulike livsfaser og med ulike funksjonsnivåer skal leve side om side, som Sintef har studert. Illustrasjon: Rum og Erik Arkitekter

«Hva med å gå inn i alderdommen i et bofellesskap med venner, orangeri og badstue på taket? Studenter som miljøarbeidere i bokollektiv for eldre? Barnehage og sykehjem som deler gymsal og tursti for både trehjulssykler og rullatorer?» 

Slik åpner en fersk rapport fra Sintef, der forskere viser en rekke eksempler fra inn- og utland som alle representerer nytenking rundt boformer for eldre. Sintef har dessuten gjennomgått dagens regelverk og stimuleringsordninger, og foreslår nye modeller og virkemidler på området.

Bedre områdeplanlegging

Forskerne peker på at det fortsatt er behov for flere forsøk, og erfaringene må i større grad etterprøves og spres: 

– Ikke minst ønsker vi økt bevissthet rundt områdeplanlegging med utgangspunkt i sosial bærekraft og blandede bomiljøer, sier forsker Karin Høyland, som sammen med Karine Denizou, Trond Halvorsen og Ellinor Moe står bak rapporten. 

Bedre områdeplanlegging betyr et større fokus på fellesarenaer i nærområder, både ute og inne, og forskerne har funnet mange eksempler som viser hvordan våre fellesarenaer som skoler, eldresenter og lekeplasser kan brukes mer og av flere, heter det på Sintefs hjemmesider.

Pastor Fangens vei 22 Seniorhus er den første eldreboligen av sitt slag i Oslo. Foto: Oslo kommune

Gode eksempler 

«Bo hele livet» viser til eksempler fra både inn- og utland, blant annet Pastor Fangens vei 22 Seniorhus, Oslos første av sitt slag, der man igjennom et samlet bolig- og frisklivstilbud samt tilbud om å være en sosial møteplass har lyktes med å bli en møteplass for flere generasjoner.

Både barnehager og skoler i nærheten er knyttet til seniorhuset, og det tilbys besøkstjenester der generasjonsmøter gjennom ulike aktiviteter og samtaler står sentralt. 

Et annet eksempel fra rapporten er Ladesletta omsorgssenter i Trondheim, som knytter barnehage, sykehjem og omsorgsboliger sammen med fellesarealer og felles aktiviteter. De har også et dag- og arbeidstilbud (BOA) hvor psykisk utviklingshemmede bidrar som driftspersonale i sykehjemsdriften. 

Fem anbefalinger  

På bakgrunn av studiene foreslår rapporten fem anbefalinger for neste generasjons eldreboliger:  

 • Bidra til å etablere flere nye kombinasjoner av tilbud.
  Virkemiddel: Støtte til utvikling av flere skalerbare forsøk. Erfaringer etterprøves og gode konsepter som virker markedsføres.
 • Selvinitierte bofellesskap.
  Virkemiddel: Hjelp til samarbeidsprosesser med beboere, utbyggere, entreprenører og kommune.
 • Utleieboliger for eldre uten tilstrekkelig boligkapital.
  Virkemiddel: Tilskuddsordning etter modell fra det svenske Boverkets støtte til leie­boliger for eldre (trygghetsboende) i Sverige.
 • Helhetlig oppgradering av eksisterende boligområder. Særlig vekt på etablering av heis i lavblokker, felles utearealer med universell utforming og mulig­hetsstudier for fortetting.
  Virkemiddel: Økt tilskudd til flere heiser, videreutvikling av støtte til områdeløft og innovasjonskonkurranse for områdeutvikling.
 • Sosialt bærekraftig områdeplanlegging gis økt prioritet. Det er behov for å jobbe endra bedre med samspillet mellom boliger, næringsliv, kulturtilbud og offentlige tjenester.
  Virkemiddel: Forskningsprogram for utvikling av forbildeområder.
Ladesletta omsorgssenter i Trondheim, tegnet av Hus arkitekter, knytter barnehage, sykehjem og omsorgsboliger sammen med fellesarealer og felles aktiviteter.. Illustrasjon: Hus arkitekter

Sosial bærekraft 

Uttrykket sosial bærekraft brukes av forskerne som et sentralt begrep for en vellykket utvikling av nye eldreboliger: 

– På samme måte som vi i dag utvikler bærekraftige områder med tanke på energi, trenger vi de samme insitamentene for å få til sosialt bærekraftige områder. Dette omfatter en mer bevisst inkludering av ulike mennesker, og sam- og flerbruk av fellesfunksjoner. Aldersblanding og møter mellom generasjoner er et mål, og kommer ikke av seg selv, sier Sintef-forsker Karin Høyland på deres hjemmeside. 

Forskeren mener vi trenger å gå opp noen nye spor, og foreslår vi støtte til pilotering av nye modeller, og etterprøving av forsøk samt markedsføring og støtte til selvinitierte seniorbofelleskaper, støtteordninger for etablering av bofelleskap for eldre uten egen boligkapital og insitamenter for å installere heis i eldre boligblokker. 

Kommunal forankring 

Rapporten peker også på at kommunal forankring er viktig for å lykkes, der kommunen arbeider for en sentrumsstrategi gjennom flere år med forankring i administrativ og politisk ledelse.

Områdeplanlegging og sentrumsutvikling som eksplisitt har hatt eldre som en av målgruppene er også et fellestrekk som går igjen i de vellykkede prosjektene rapporten har studert: 

– En helhetlig tilnærming bidrar til at man ikke bare legger til rette for å utvikle boliger for eldre, men også utvikler det nærmiljøet som de skal delta i, og som gjør at de nettopp kan «leve hele livet», sier Høyland.   

«Bo hele livet» kan lastes ned her.