Organisasjonsliv

First House-rapporten: – God nok respons

Kari Bucher sier styret har fått mange og gode tilbakemeldinger i høringsrunden. – Styret vil gi sin anbefaling, men det må bli Representantskapet som til slutt fatter beslutningene om hva som skal utredes og prioriteres, sier hun.

– Vi ønsker tid til å drøfte dette i styret vårt, sier generalsekretær i NAL, Kari Bucher. Foto: Ingebjørg Semb

First House-rapporten

Representantskapet (RS) bestilte våren 2016 en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober.

Høringsfristen var 10. november.

Ekstraordinært representantskapsmøte 2. februar skal behandle strategiprosessen i februar 2018, for deretter å gjøre endelige vedtak i ordinært RS-møte i mai/juni 2018.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet workshops og spørreundersøkelser.

Rapporten foreslår at Landsmøtet blir NALs høyeste organ. Videre foreslås to hovedgrep: 1) Å utvikle NAL til å bli en mer demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. 2) Å styrke NALs rolle som samfunnsaktør og på den måten sikre større politisk gjennomslag på vegne av medlemmene.

Rapporten anbefaler en satsning på blant annet økt medlemsfokus, større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen, sterkere satsing på studenter og økt politisk gjennomslag.

Det foreslås også at det opprettes regionssekretærer med sete i «utdanningsbyene» Oslo, Bergen og Trondheim.

Arkitektur N og Arkitektnytt foreslås innlemmet i NALs kommunikasjonsavdeling og det skal vurderes om man skal fortsette med to blader. 

NAL er i ferd med å gå gjennom en omfattende omlegging. Representantskapet (RS) bestilte i 2016 en strategiprosess fra First House. First House-rapporten ble lagt fram til høring for NALs medlemmer 27. November i år. Høringsfristen var 10. november.

Forrige uke var det styremøte i NAL, og vi snakket vi med administrerende direktør Kari Bucher for en oppdatering på prosessen. Hun sier tilbakemeldingene fra høringsrunden i hovedsak har vært positive. 

– Vi har fått mange gode innspill som vi vil ta til videre vurdering, sier Bucher. – Det har vært omtrent så positivt som jeg hadde håpet på. I hovedsak har tilbakemeldingene vært positive, men ikke uten en del gode refleksjoner på siden. Vår jobb nå er å løfte essensen av tilbakemeldingene inn i RS.

Ingen avgjørende beslutninger nå

Ifølge Bucher ble det ikke tatt beslutninger på styremøtet som var utslagsgivende for prosessen.

– Vi har gjort en stor jobb med å samle alle dataene og legge det fram for styret, for å få oversikt over tilbakemeldingene, forklarer hun. – Vi fikk en konstruktiv diskusjon og har lagt en plan for det videre arbeidet inn mot RS. Jeg sitter og jobber med det akkurat nå.

I et intervju med lokallagslederne for Møre og Romsdal og Trondheim, ga disse uttrykk for at høringsfristen var for kort til å involvere medlemmene i diskusjonen, og at lokallagene hadde fått svært lite respons fra medlemmene. Det ble også sagt at mange medlemmer hadde begrenset tro på at de hadde særlig innflytelse over denne type endringsprosesser. Bucher deler ikke inntrykket av at medlemmene har vært fraværende.

– Det er ikke mitt inntrykk, sier hun. – Vi har fått god nok respons. Noen lokallag har avholdt styremøter, som har rapportert videre til oss. 

Ønsker ikke være spesifikk

Bucher har tidligere uttalt at alle forslag som foreligger i First House-rapporten skal behandles i RS, og at ingen ting foreløpig er avgjort. Rapporten inneholder 37 anbefalinger. Bucher ønsker ikke å være spesifikk med hensyn til hvilke innspill som blir de viktigste.

– Grunnen til at jeg ikke ønsker å være spesifikk om dette, er at svarene og kommentarene inneholder nyanser som skal drøftes, sier hun. Jeg tror ikke det er lurt å komme med noen «tippekupong-svar» på hvilke punkter som er de viktigste. Den største anbefalingen er at NAL bør endre organisasjonsform. Det andre er å styrke NALs rolle som samfunnsaktør. Veldig mye handler om supplerende spørsmål til disse underliggende anbefalingene.

Bucher forklarer at RS-møtet ikke vil være en avstemning over de 37 punktene. Hun sier det er First House-rapporten som er førende for den videre prosessen. 

– Dét er den, sier hun. – Men vi har også fått kloke og reflekterende spørsmål, både fra styret og fra høringsrunden, som vi tar med videre.

Bucher håper dette vil danne grunnlag for en fruktbar diskusjon med RS den 2. februar.

– Det må nødvendigvis en også en konsekvensutredning til før noen større beslutninger blir fattet, sier hun.

– Må bety noe for folk

Per Rygh sier i et debattinnlegg at han tror First House-rapporten overvurderer medlemmenes lyst og interesse for å delta i organisasjonspolitiske diskusjoner? Hva tenker Bucher om dette?

– Det er vanskelig å ha sterke meninger om det, sier hun. – Jeg håper jo engasjementet kommer med positive endringer. Alle kan engasjeres, det må bare bety noe for folk.

Økonomiske konsekvenser er ikke berørt i First House-rapporten, det har heller ikke vært en del av deres mandat.

– Styret vil gi sin anbefaling, men det må bli RS som til slutt fatter beslutningene om som skal utredes og hva som skal prioriteres, fastslår hun. – Det er eksempelvis foreslått å ansette tre regionssekretærer. Det er jo naturligvis knyttet kostnader rundt det, og vi må se på ulike måter det kan finansieres på. Det har også blitt foreslått at publikasjonene skal legges under kommunikasjonsavdelingen. Det er ikke endringer man gjennomfører uten å ha utredet konsekvensene.

Plan for Arkitektnytt

Martin Braathen går av som redaktør for Arkitektnytt fra nyttår, men stillingen er ennå ikke utlyst. Når kommer utlysningen for ny redaktør?

– Styret har en plan for Arkitektnytt, og den er rett rundt hjørnet, sier Bucher. – Det har ikke vært planlagt at dette skulle ta så lang tid, men det har blitt sånn. Jeg synes det er leit, for jeg vet at denne usikkerheten har vært vanskelig for folk som jobber der. Jeg beklager det.