Eiendomsutvikling

– Grov og misvisende kommentar

Arkitekt Olav Resell reagerer sterkt på Drammens politikere, som for andre gang forkaster planene for et rekkehusprosjekt innenfor byens sentrumsplan. «Utbyggerne peker nese til politikerne,» sier Frp-topp.


Prosjektet Thornegata 41 på Bragernes i Drammen har vært gjenstand for sterke naboklager fra første stund. Illustrasjon: Resell+Nicca

Arkitekter og utbyggere opplever stadig vanskeligheter med å få sine prosjekter godkjent av kommunepolitikerne. Før jul skrev Arkitektnytt om Stein Halvorsen Arkitekters frustrerende møte med Skedsmo kommune, og nå er det kommunepolitikerne i Drammen som stikker kjepper i hjulene for utbygger Odelsbygg og arkitektene Resell+Nicca, som ønsker å oppføre et leilighetsbygg i Thornegata 41.

Ulf Erik Knudsen (Frp) mener utbyggerne peker nese til politikerne. Foto: Stortingsarkivet

For å gjennomføre planene, må eksisterende bebyggelse rives, og det er søkt om dispensasjon fra høydebestemmelser og fra byggegrense mot naboer. Saken ble behandlet i formannskapet i Drammen i fjor høst, og utbygger fikk da beskjed om at man ikke ville få tillatelse før man kom tilbake med et forslag som «samspiller med omgivelsene med tanke på plassering, volum og utforming».

– Under arbeidet med dette prosjektet har vi hele veien hatt et sterkt fokus på tilpasning til den eksisterende bygningsmassen i nærområdet. De nye husenes plassering, størrelser, høyder, takformer, arker, materialbruk og vindusinnsettinger er direkte resultater av dette. Underveis i prosjektutviklingen har vi også deltatt i flere møter med byggesaksavdelingen i Drammen kommune, hvorpå vi i etterkant har tilpasset prosjektet etter deres faglige anbefalinger.  Prosjektet er anbefalt godkjent av både byggesaksavdelingen i Drammen kommune og fylkeskonservatoren hos Buskerud fylkeskommune - begge forbeholdsfritt. På tross av dette har formannskapet altså valgt å forkaste prosjektet, sier arkitekt Olav Resell.

Nei, igjen

Et knapt halvår senere kom utbygger tilbake med et endret forslag. Fylkeskommunen var fornøyd og rådmannen anbefalte prosjektet. Det ville ikke politikerne i Drammen kommune høre på, de mente det var for lite forskjell på det nye og det gamle forslaget.

I følge Drammens Tidene skal Ulf Erik Knudsen (Frp) under behandlingen ha kommentert:

– Utbygger peker nese til politikerne og det finner vi oss ikke i.

– Det er faktisk vi som sitter og forvalter fellesskapet i sånne sammenhenger, og som skal bestemme byutviklingen, sa Knudsen senere til Drammens Tidende.

Han får støtte fra Tove Paule (H), som sier at på tross av at prosjektet ikke omfattes av småhusplanen i Drammen, men ligger i et område som defineres av sentrumsplanen, der det legges til rette for større tomteutnyttelse, befinner eiendommen seg i et villaområde med en park i forkant og med tre verneverdige hus ved siden av. 

– Det er rett og slett volum, høyder og plassutnyttelse som er essensielt for oss, sier Paule til Drammens Tidene.

Forbauset

Arkitekt Olav Resell sier til samme avis at de er forbauset over formannskapets politikere, som «ser det som sin oppgave å overkjøre fagfolk på denne måten». Resell viser til rådmannens begrunnelse i dennes innstilling om at hensynet til nærliggende eksisterende bebyggelse, og spesielt den verneverdige bebyggelsen i vest, er godt ivaretatt. Til Arkitektnytt utdyper han:

– Dispensasjonen fra høydebestemmelsen i Sentrumsplanen er et resultat av at vi har gitt det fremre bygget arker. Arkene er tilført for å tilpasse bygget bedre til nærområdet og for å skape rytme i gateløpet. Uten disse ville det ikke være behov for dispensasjon på høyde. Når det gjelder dispensasjonen på avstand til nabogrense så er det en viktig faktor her at samtlige tomter i kvartalet har hovedbygninger som ligger nærmere enn 4 meter fra sine respektive grenser - korte avstander mellom husene er altså et typisk trekk ved kvartalet.

Han hevder at tilbakemeldingene fra formannskapet i oktober var «svært lite konkrete», og at kontoret har forsøkt å tolke kommentarene i samarbeid med fagfolkene i kommunens byggesaksavdeling. Planene er nå tegnet om i henhold til deres og fylkeskonservators anbefalinger.

– På bakgrunn av dette opplever vi kommentaren fra vedkommende politiker, Ulf Erik Knutsen, som grov og misvisende, all den tid vi har benyttet oss av den offentlige fagkompetansen som har vært tilgjengelig for oss når vi har skullet svare ut formannskapets tilbakemelding, sier Resell til DT.

Arkitekt Olav Resell Resell+Nicca er forbauset over politikerne. Foto: Solveig Selj

Ute og kjører

Han får støtte av kommunepolitiker Ståle Sørensen i Mdg, som stemte for det nye forslaget fra utbygger.

– Dette er et glimrende eksempel på vellykket, moderne og nytenkende arkitektur som tilpasser seg omgivelsene, både gjennom utforming og materialvalg, sier Ståle Sørensen i DT. 

Han påpeker at leilighetsbygget i Thornegata 41 ikke faller inn under småhusplanen. I områdene som defineres av sentrumsplanen er det tilrettelagt for større grad av utnyttelse

– Hvis ikke politikerne skal følge overordnede planer, men begynne å synse med smak og behag og personlige forhold, er vi ute og kjører, understreker han.

Byggingen av leilighetskomplekset har fra starten skapt sterke protester fra nabolaget. Naboene hevder at prosjektet fremstår som «fordekt blokkbebyggelse i et strøk som ellers består av småhus og vernet bebyggelse,» skriver Drammens Tidende.

Arkitekt Olav Resell mener at det vil være svært uheldig for Drammens videre utvikling dersom det aksepteres at politikere tilsidesetter entydige anbefalinger fra fagfolk på den måten man har gjort i dette tilfellet. 

– Man risikerer at byen blir oversett av arkitekter og utviklere som ønsker å bidra til en positiv byutvikling, fordi disse ikke kan stole på at deres initiativer blir møtt med en faglig fundert byggesaksbehandling, avslutter Resell.

Thornegata 41 faller ikke inn under småhusplanen i Drammen, slår Ståle Sørensen i Mdg fast. Han kaller rekkehusprosjektet "et glimrende eksempel på vellykket, moderne og nytenkende arkitektur." Illustrasjon: Resell+Nicca
Illustrasjon: Resell+Nicca
Illustrasjon: Resell+Nicca