Arkitekturpolitikk

Ingen NTNU Campus i park

Bygningsrådet i Trondheim har behandlet NTNUs planforslag for utvidelse av universitet og vedtatt at det ikke skal bygges i Høyskoleparken.

NTNU Campus

 • September 2015: Regjeringen besluttet at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.
 • Oktober 2016: NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning om at nye campusbygg lokaliseres vest for Gløshaugen, ned mot Elgeseter.
 • November 2016: Utlysing av første del av idé- og plankonkurransen for området Gløshaugen, Elgeseter, Øya.
 • 14. februar 2017: De fem vinnerne av første trinn offentliggjøres.
 • 7. april 2017: Innleveringsfrist for andre trinn i idé- og plankonkurransen.
 • 15. mai 2017: Fagjuryen kårer «Veien videre» av Koht arkitekter som vinner av idékonkurransen. Kontoret blir engasjert for å videreutvikle sin ide til en fysisk plan for campus.
 • 2018–2019: Programmering og forprosjekt for nye bygg i samlet campus.
 • 6. mars 2018: Bygningrådet i Trondheim går imot bygging langs Klæbuveien, og bevarer dermed store deler av Høyskoleparken.
 • 4. mai 2018: Høringsfrist for NTNUs planprogram.
 • September 2018: Endelig vedtak i bystyret i Trondheim.
 • 2020: Tidligst byggestart samlet campus.
 • 2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.
Uten kommunens støtte til prinsipplanen for en samlet campus, blir det vanskelig å gjennomføre enkelte av NTNUs nåværende alternativer. Nå legges NTNUs planprogram ut på høring. Foto: Wikimedia Commons

Tirsdag behandlet bygningsrådet i Trondheim Kommune det omstridte planprogrammet fra NTNU for samlet campus i Trondheim. På bakgrunn av planprogrammet og kommunens vurdering i rådmannens innstilling, var det utarbeidet hele fem forskjellige politiske forslag. Vedtaket rundt Høyres forslag til NTNUs videre arbeid med universitetsutbyggingen ble fattet med knappest mulig flertall (seks mot fem stemmer).

Stor seier 

Bygningsrådet besluttet blant annet at «utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campus formål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette» og at «Utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør unngås, og Elgeseter park og de nordlige delene av Høyskoleparken bevares.», og videre at «Det skal ikke bygges i parken langs Klæbuveien.»

En stor seier for de mange motstanderne av utbygging i Høyskoleparken, selv om vedtaket holder døren på gløtt for en eventuell utbygging i den såkalte Hesthagelunden, lengst sør i parken.

Strammere enn rådmannen

Planprosjektleder for bycampus ved byplankontoret i Trondheim, Per Arne Tefre, sier det var det mest restriktive forslaget som vant fram:

– Kort forklart gikk bygningsrådet inn for noen mer innstramminger enn det som var skissert i rådmannens innstilling, der de tydelig gikk imot den foreslåtte utbyggingen i Klæbuveien. Man kan vel si at vedtaket var en kraftig innsnevring av NTNUs handlingsrom.

Ser sørover

Uten kommunens støtte til prinsipplanen for en samlet campus, blir det vanskelig å gjennomføre enkelte av NTNUs alternativer. Tefre sier at den videre prosessen fremdeles er åpen.

– Politikerne har lagt til en del tanker om hva de ønsker å vurdere, mens det fra NTNUs hold så langt har kommet signaler om at kommunens ønske om bygging mot vest må justeres, og at man er nødt for å se på mulighetene sørover, mot en mindre byintegrert løsning.

Høringsfrist 4. mai

Planprogrammet ligger nå ute til høring, og frist for å komme med merknader er satt til 4. mai. Tefre forklarer prosessen videre:

– Det er et mål om et lokalt, endelig vedtak i bygningsrådet før sommeren, der NTNU og kommunen bør være enige. Så går saken videre til bystyret i september, forteller han.

– Forandringer og justeringer vil det bli, men bygningsrådets vedtak har gjort at handlingsrommet er blitt mindre, sier Tefre.