Organisasjonsliv

Ingen omorganisering av NAL

Forslag om landsmøtemodell ble forkastet da NALs øverste organ vedtok at en revidert versjon av dagens organisasjonsmodell skal legges fram i juni.

RS møttes i den såkalte «Salen» i Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo i helgen. Møtet var sammensatt av en uformell diskusjonsmøte fredag og et formelt RS-møte lørdag. Foto Cecilie Klem

Strategiprosessen og
First House-rapporten

Representantskapet (RS) vedtok våren 2016 å sette i gang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». 

First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober 2017.

NALs lokallag møttes til Representantskapsmøte (RS) lørdag 3. februar for å behandle deler av konklusjonene og anbefalingene i strategirapporten.

Lokallagslederne er delegater på RS, hvor de ulike lokallagene har ulikt antall stemmer ved votering. Totalt antall stemmer er 35.

First House-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet ideverksteder og spørreundersøkelser.


Et nei til omorganisering var bare én av mange vedtak som ble gjort i RS-møtet lørdag. Sakskartet besto kun av punkter relatert til strategirapporten First House leverte i oktober i fjor. Bakgrunnen for rapporten var vedtaket Representantskapet (RS) gjorde våren 2016, da det ble satt i gang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og en strategirapporten ble sendt på høring i vinter, med frist 10. november.

Ingen konkrete revisjonsforslag

Representantskapet stemte i praksis ned First House-rapportens forslag om en landsmøtemodell med landsstyre og sentralstyre, et forslag som var ment å styrke medlemsdemokratiet i forbundet.

NAL beholder dermed dagens RS-modell, og skal utrede økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter i en revidert versjon av modellen. Denne framlegges i ordinært RS-møte i juni 2018. Hva revisjonen skal bestå i, eller i hvilken retning den skal gå, framgår ikke av vedtaket.

Høringsinnspillene til First House-rapporten viser et delt NAL i spørsmålet om organsiasjonsmodell. Men både OAF, styret i NAL, ledergruppen i sekretariatet (tidligere administrasjonen) gikk tydelig inn for en revidert utgave av dagens modell.

Innspill tas med videre?

Leder i Nord-Norges arkitektforening, Magnus Vågan, påpekte at det var kommet mange innspill fra de lokalforeningene som i høringsrunden ga uttrykk for at de støttet landsmøtemodellen. Disse var viktige å få med videre i utredningen av økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter, understreket Vågan.

Til det svarte NAL-president Alexandria Algard at det ikke var hensiktsmessig å legge opp til en ny runde med innspill.

– Det tror jeg vil være veldig krevende for administrasjonen. Det vil etablere en arbeidsmengde som er for stor, og det er ikke ubegrenset med tid. Man kan i stedet legge til at man hensyntar innspillene i gårsdagens møte slik at man får dem med videre, sa Algard.

Det ble imidlertid ikke gjort endringer i vedtaksteksten som følge av denne diskusjonen.

NAF-leder Magnus Vågan minnet Representantskapet om at det var kommet mange innspill fra landsmøtetilhengerne til revisjon av RS-modellen, og ba om at de ble tatt med videre i arbeidet. Foto Privat
President i NAL, Alexandria Algard.
President i NAL, Alexandria Algard, mener innspillene om organisasjonsmodell i høringsinnspillene er tilstrekkelig for revisjon av den nåværende RS-modellen. Foto Tommy Ellingsen

Desentralisering 

I strategirapporten fra First House er det foreslått å ansette tre regionsekretærer som et desentraliserende tiltak. RS vedtok lørdag å vurdere utredning av forslaget. Et tillegg i vedtaket slår fast at «andre muligheter» også skal være en del av utredningen. Hvordan NAL sentralt skal bruke mer ressurser til medlems- og lokalforeningsoppfølging og politisk påvirkningsarbeid skal også utredes, heter det i vedtaket.

Etter en kort diskusjon ble det lagt til at dette skal skje på bakgrunn av «behov som meldes inn av lokalforeningene og NAL Student.»

Magnus Boysen fra Oslo arkitektforening understreket i diskusjonen at vedtaket måtte presisere at eventuelle tiltak økonomisk tilsvarer tre hele stillinger. 

– Det må forankres en størrelsesorden, sa Boysen.

Vedtak et slik det foreligger er, såvidt Arkitektnytt skjønner, ment å ivareta Boysens innspill.

«NALs fokus»

Et av prinsippvedtakene i RS denne lørdagen, var støtten til First House-rapportens forslag om «økt medlemsfokus, større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen» samt sterkere satsing på studenter og økt innsats for å få politisk gjennomslag.

Vedtaket, som også inneholder et punkt om at det skal utarbeids et politisk årshjul, gikk igjenom med akklamasjon. Det ble ikke redegjort for hva et «politisk årshjul» skal innebære. «NALs fokus» var tittelen på saken på sakskartet.

NALs signaturhistorie

First House-rapporten inneholder et A4-ark hvor det rapporten omtaler som «NALs signaturhistorie» er skrevet ned.

I signaturhistorien heter det blant annet: «For at det skal utvikles god arkitektur i landet vårt, er det også nødvendig å styrke arkitektenes rolle i samfunnet. Norske arkitekters landsforbund jobber både for at arkitektenes arbeidsvilkår skal bli bedre og, at arkitektene skal inspireres til faglig utvikling.»

En kort diskusjon i RS endte med at dokumentet justeres i tråd med innspill og diskusjon i formøtet til Representantskapet 2. februar.

75 prosent president

RS vedtok videre at presidenten skal godgjøres tilsvarende en 75 prosent stilling, som er opp 25 prosent fra dagens ordning. Størrelsen på stillingsprosenten skal opp igjen i ordinært RS-møte i 2019, vedtok RS. Vedtaket inneholdt også en formulering om at presidenten skal ha «dedikert støtte fra kommunikasjonssjefen.»

Diskusjonen i RS-møtet lørdag gikk ellers på hvorvidt man allerede nå skulle øke stillingsprosenten til 100, men NAL-president Algard argumenterte for at det ikke var rom for det i årets budsjett. Derfor ble vedtaket endret til å inneholde ny behandling i 2019.

Navneendringer

RS vedtok dessuten to navneendringer: Kari Bucher skal ikke lenger ha tittelen administrarende direktør i NAL, men har fra i dag tittelen generalsekretær i NAL. Administrasjonen i NAL, staben som sitter i Josefinesgate i Oslo, skal heretter omtales som sekretariatet.

Det ble også slått fast i et vedtak at «Styret har ansvar for å ansette generalsekretær, og generalsekretær skal foreta og utøve personalpolitikk etter retningslinjer gitt av styret.»

Vedtakene gikk gjennom ved akklamasjon.

Fortsatt redaktørplakat

RS støttet styrets innstilling om at NALs to tidsskrifter, ArkitekturN og Arkitektnytt, fortsatt skal være organisert som «to separate tidsskrifter.» RS ønsker imidlertid å ta saken opp til ny vurdering i 2020.

Begge bladene skal beholde redaktørplakaten, noe som betyr at det fortsatt skal være redaktørene, og ikke NALs ledelse, som avgjør hva bladet skal inneholde, fortsatt med utgangspunkt i bladenes respektive formålsparagrafer.

Vedtaket inneholdt også en formulering om at det skal arbeides med en utvikling av Arkitektnytt for å «styrke bladet som et talerør for NALs interesser og politiske budskap.» Hvordan denne utviklingen skal settes i verk uten at man går på tvers av redaktørplakaten, ble ikke utdypet i diskusjonene i RS-møtet.

Skolering for alle

RS sa ja til organsiasjonsskolering på alle nivåer, et tiltak som i First House-rapporten er ment å styrke medlemsdemokrati og rolleforståelse.

Et navneendringsforslag fra NAL Student (LENKE) avfødte en del debatt i selve RS-møtet, men man endte med et vedtak om at forslaget skal utredes videre. Et gjennomarbeidet forslag skal legges fram på ordinært RS-møte i juni i år.

Også forslaget fra NAL Student om at stemmefordelingen i RS skal vektes på samme måte for studentene som for lokalforeningenes representanter, det vil si ut fra antall medlemmer, ble vedtatt videre utredet.