Nyhet

Jugendbygninger blir stående

Et flertall i Trondheims bystyre vil bevare tre bygårder i jugendstil på Elgeseter. Aktivistene jubler.


Mange av Elgeseters bygninger i jugend-stil er blitt revet gjennom årene. Nå får Elgeseter gate 4, 6 og 30B stå i fred. Foto: Byantikvaren i Trondheim.

Adressene Elgeseter gate 4, 6 og 30B har hatt et rivingsvedtak hengende over seg siden 1950, ettersom planene for hovedferdselsåren var å gjøre den om til en stor bulevard. Jugendbygningene i Elgeseter gate passet ikke inn i planene om en bred, moderne, firefelts bilvei inn mot Trondheim sentrum. I forrige uke ble det likevel klart at byggene skal få stå. 

– Et av rødlistas eldste innskrivinger er reddet! Dette handler ikke bare om at tre verneverdige bygninger får nytt liv, saken viser også at Fortidsminneforeningen og andre verneinteresser over tid kan bidra til å skape forståelse for kulturminnevern og bevaring som del av samfunnsutviklingen, skriver Fortidsminneforeningen på sine hjemmesider.

Forsøk på å fjerne de gjenlevende bygningene møtte i 2014 uventet sterk motstand fra en sammensatt gruppe aktivister, deriblant arkitekter og minnevernere. Hovedargumentet for rivning har, ifølge kommunen, vært bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, mens aktivistene har pekt på kulturhistorisk verdi, miljø og mindre bilkjøring i sentrum av Trondheim som viktige argumenter mot riving. 

"Særlig sterk har motstanden vært mot riving av 30B, som både kombinerer en byplanmessig viktig rolle i krysset med Magnus den Godes gate, en høy grad av bygningsmessig autentisitet, samt en rolle som signalbygg ved innfarten til Trondheim sørfra," skriver Fortidminneforeningen. Foto: Trondheim kommune

Snudde i saken

Det var Arbeiderpartiet som snudde i saken, og stemte for forslaget Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne hadde lansert. Partiet hadde riktignok på forhånd bestemt seg for å støtte kommunedirektørens innstilling om bevaring av Elgesetergate 30B, men ble, etter travel møtevirksomhet, bestemt på å bevare de to andre bygningene også.

  – Det som er viktig for oss er å se om det er mulig å få gjennomført en oppgradering av gaten som øker fremkommeligheten for buss, gående og syklende, samtidig som vi trenger en oppgradering og fornyelse av gata som fremstår i en ganske trist forfatning i dag. Med campus-utbygningen - og samling av de fleste studentene i Trondheim i området - blir det også langt flere som ferdes på kryss og tvers, sier Jørn-Arve Flått i Arbeiderpartiet til Adresseavisen.

Elgesetergate cirka 1915. Mange av Trondheims jugendstilgårder ble bygget ved innfartsårene til byen, etter at utvidet murtvang ble innført i 1899. Foto: Trondheim kommune

Miljøvennlige holdninger

I samme avis skriver kommentator Trygve Lundemo at vedtaket peker framover, og kan tyde på at mer miljøvennlige holdninger, ikke minst i Arbeiderpartiet, vil styre byutviklingen de neste årene. 

«Flere og flere har også forstått at privatbilismen i sentrum må reduseres kraftig de neste årene. Det betyr at Elgeseter gate først og fremst vil bli en strekning for kollektivtrafikk inn og ut av Midtbyen. Når det nå viser seg at busstrafikken kan avvikles på en god måte selv om de tre bygningene står, ville det vært helt feil å rive dem,» skriver Lundemo. 

Kommentatoren mener at bygningene nå må tas i bruk på en fornuftig måte, med kafeer og butikker i første etasje og i samspill med utbyggingen av det nye universitetsområdet. Han peker også på at Arbeiderpartiets nye retningslinjer for bypolitikken innebærer en kraftig kursendring, der man blant annet i større grad vil ta vare på byens historiske særpreg. 

Trondheim har i dag registrert 305 bygninger i jugendstil.