Nyheter

Kladdeføre på RS-møte

KOMMENTAR: Tiltakspakken for arbeidet med lokalforeningene er kjærkommen. Det må gjøres mer for å unngå at det stadig lugger i gjennomføringen av Representantskaptes årlige møte.


Det var stort engasjement i diskusjonene om styrking av lokalforeningene på Representantskapsmøtet i år. Foto: Mette Svensen

Fredag 21. april møttes Representantskapet (RS) i Norske arkitekters landsforbund (NAL) til RS-møte. Dette er NALs øverste organ, og delegatene er lederne i organisasjonens lokalforeninger. Oppgaven deres er å stake ut kursen og definere grunnlaget for driften av NAL. Det gjør RS ved å behandle forslag innsendt av styret eller av lokalforeningene.

 

Blant de viktigste sakene på årets møte var forslaget om økte bevilgninger til nettopp lokalforeningene. Denne saken har vært oppe tidligere, og skaper alltid engasjert debatt i RS. Det endelige vedtaket gir styret fullmakt til å lage en ny modell for pengeoverføringer til lokalforeningene. En viktig formulering i protokollen er at lokalforeningene selv inviteres til å komme med innspill til styrets arbeidet med modellen. Ergo er realitetsbehandlingen egentlig utsatt til neste års RS-møte, men da vil forslaget forhåpentligvis komme i en versjon som har bred forankring.

 

Helt nødvendig pakkeløsning

Nært knyttet til denne diskusjonen var orienteringssaken om en tiltakspakke for lokalforeningsarbeid i administrasjonen, vedtatt i styremøtet 2. februar i år. Pakken innebærer at administrasjonen setter sammen et «lokalforeningsteam» på fire personer som skal bistå lokalforeningene med støtte og rådgiving. Teamet skal også sikre bedre kontinuitet når det skjer utskiftninger og sørge for opplæring av nye ledere og styrer.

 

Det vil helt sikkert koste tid, penger og faglige ressurser for NAL sentralt å intensivere arbeidet for og med lokalforeningene på denne måten. Men det er et helt grunnleggende arbeid. Det er rett og slett organisasjonsbygging på sitt beste og viktigste. Et solide fundament i godt driftete lokalforeninger er essensielt for NALs styrke og representativitet overfor medlemsmassen og almenheten. Og ikke minst for organisasjonens legitimitet i det fagpolitiske arbeidet.

 

RS trenger ny styrke

En annen årsak til at dette arbeidet er så viktig, kom til syne i selve RS-møtet. Etter å ha fulgt møtet tett, sitter man igjen med et inntrykk av at mange delegater ikke er så trygge som de kanskje burde være på hvilken rolle RS egentlig har i organsiasjonen. I budsjettdiskusjonen fikk man for eksempel klarhet i at budsjettet kun var gitt RS til orientering først etter lang tids meningsutveksling. Andre saker endte i lange og rotete diskusjoner.

 

Det virket som om mange forslag var dårlig forberedt, og dessverre var det flere eksempler på at delegatene selv ikke hadde satt seg godt nok inn i de ulike sakene på kartet. I et såpass lite styringsorgan, blir slike tendenser veldig synlige. Dette igjen skaper i seg selv uro og usikkerhet i saksbehandlingen.

 

Dette er ikke noen ny observasjon fra tilhørerbenken i RS. Mye av fjorårets diskusjon i kjølvannet av det havarerte sammenslåingsforsøket, handlet om at mandatet for styringsorganene i NAL var dårlig forankret, og at vedtektene enten er uklare eller ikke følges nøyaktig nok.

 

I tillegg kommer at Kontrollkomiteen mener at virksomheten i organisasjonen ikke er i samsvar med den formelle maktfordelingen. Dette ifølge et notat til Representantskapet 17. november 2016, hvor komiteen også skriver at:

«RS er organisasjonens øverste besluttende organ, men over tid er det utviklet handlingsrom for andre organer/funksjoner i organisasjonen som disse egentlig ikke skal ha og som ser ut til å kunne overstyre RS. Dette har skapt uklarheter i de formelle ansvarsforhold.»

 

«Urovekkende»

Kontrollkomiteen har i årsrapporten for 2016 brukt ordet «urovekkende» om underskuddet i det reviderte regnskapet for 2016. I rapporten står det at mye av underskuddet skyldtes at etterlønnen til avgått administrerende direktør Pål Stephensen måtte føres på 2016-regnskapet. Kontrollkomiteen har også uttrykt bekymring over at NAL i løpet av de siste ti årene har brukt syv millioner av egenkapitalen til å dekke underskudd. Bare i 2015 brukte NAL tre millioner kroner av den, ifølge Kontrollkomiteen.

 

Flere av delegatene på RS-møtet ga klart uttrykk for bekymring over innhold i disse rapportene. Styret forklarte at årsaken var utforutsette utgifter til ansettelse av ny administrerende direktør, ansettelse av ny kommunikasjonssjef og ny fagsjef i tillegg til den omfattende strategiprosessen organisasjonen er inne i og som ledes av rådgivere i kommunikasjonsbyrået First House. Strategiprossessen ble bestilt i forrige RS i sak 24/2016 «Styrking av egen organisasjon». RS-delegatenes hovedbekymringen var at NAL budsjetterer med for liten sikkerhetsmargin ettersom resultatene har endt i minus.

For 2017 er det budsjettert med 950.000 i overskudd. 

 

Viktig som et korrektiv

Rotete debatter og famlende saksbehandling til tross, RS er en viktig arena for diskusjon. Det er her styret og den administrative ledelsen i NAL blir minnet om hvem de er til for, og hvorfor. RS er et viktig korrektiv til styret og administrasjonen i NAL, for eksempel når lokalforeningene ofte med Oslo, Bergen og Trondheim i førersetet, stiller kritiske og utfordrende spørsmål selv om det enkleste ville vært å la være.

 

Den nevnte økonomidiskusjonen førte tross alt til et vedtak om at styret skal utarbeide en økonomisk langtidsplan til neste RS-møte. Med dette vedtaket signaliserte RS at de er på vakt overfor økonomistyringen. De ønsker å bli satt i stand til å forstå økonomien bedre og dermed være et mer kompetent øverste organ i NAL. Vedtaket om planen kom etter forslag fra Trondhjem arkiektforening, og den skal legges frem i neste RS-møte.

 

Ansvar og kjærlighet

De lange, tunge diskusjonene viser også at det er tonnevis med ansvarsfølelse og kjærlighet til organisasjonen både i RS og i NAL-styret. Den er det viktig å benytte seg av i det som er et viktig bakteppe for årets RS-møtet, nemlig den nevnte strategiprosessen som fortsatt ruller og går. I workshopene og møtene bør et viktig tema være konsolidering og utvikling av den ekstra innsatsen NAL nå har bestemt seg for å gjøre overfor lokallagene. Det nye lokalforeningsteamet bør bygges opp til en solid og varig sekretariatsfunksjon i Oslo som sikrer lokalforeningene kursing, bistand og hjelp til fagpolitisk forarbeid før RS- og styremøter.

 

Et ønsket resultat av den nye satsingen på organsiasjonsbygging er dessuten et mer profesjonelt og mindre famlende RS. Det vil igjen styrke hele organsiasjonen og utgjøre en merkbart forskjell for medlemmene landet rundt. Så skal man komme med kun én konklusjon etter årets RS-møte, må det være at styrkingen av NALs ressursbruk på organisasjonsbygging er den beste organisasjonsnyheten på veldig lenge.