Nyheter

Kritiske til NALs økonomistyring

Kontrollkomiteen beskriver den økonomiske situasjonen i NAL som «dramatisk». Presidenten er ikke overrasket over kritikken.


NALs president Alexandria Algard er ikke overrasket over den sterke kritikken i Kontrollkomiteens årsrapport for 2015. Foto: Tommy Ellingsen
Kontrollkomiteen

Hvert år skal Kontrollkomiteen rapportere om sitt arbeid til Representantskapet, som er NALs øverste organ. I tillegg skal Kontrollkomiteen gi sin uttalelse til Representantskapet og generalforsamlingen om hvor vidt årsregnskap og årsberetning bør godkjennes.

 

Kontrollkomiteen arbeider:

– etter fastlagte planer som tar opp og vurderer ulike sider ved organisasjonen

– etter henvendelser fra medlemmer, lokalforeninger, styrende organer og andre

– på grunnlag av egne valg og prioriteringer

 

I komiteen sitter:

Maj Jøsok, Ketil Moe, Ingrid Hildrum, Arild Sletten og Kjellaug Sandvik Eggen.

 

Representantskapsmøtet på Hamar 30. april:

Mange viktige saker for organisasjonen fremlegges, blant annet:

– Kontrollkomiteens kritiske årsrapport for 2015

– Økonomisk og administrativ støtte til lokalforeningene

– Stillingsinstrukser for NALs ledelse

– Åpning av krigsarkivet

Fjorårets underskudd på -2.718.000 tas ikke lett på av NALs kontrollkomité. I sin årsrapport for 2015  går de langt i å understreke alvoret.

 

Vil instruere styre og administrasjon

I tillegg til årsresultatet for fjoråret, påpeker komiteen at NALs eiendeler og egenkapital er redusert med henholdsvis 3.734.000 og 3.166.000 kroner over en ti års periode. De betegner situasjonen som «dramatisk» og ber NALs øverste organ, Representantskapet,  «…pålegge NALs styre og administrasjon å snarest framlegge konkrete tiltak for å få økonomien under kontroll.»

 

Klar over røde tall

De røde tallene er ikke nyheter for president Alexandria Algard. Da hun tiltrådte som NALs president i september i fjor, var utsiktene til et stort underskudd allerede kjent. Mot slutten av året ble det også klart at underskuddet var av en slik størrelsesorden at administrasjonen blant annet valgte akutt å permittere to personer i Fagavdelingen.

 

Presidenten er ikke overrasket over komiteens kritikk, og sier på telefon til Arkitektnytt:

 

– Når man ser et slikt resultat, så er slik kritikk en forventet og riktig reaksjon. Som det fremgår av protokollen fra sist styremøte så ser styret selv svært alvorlig på resultatet for 2015. Dette skal vi komme til bunns i.

 

Full gjennomgang

Algard forteller at styret har igangsatt flere bestillinger for å bedre situasjonen. I tillegg til en handlingsplan fra administrasjonen for umiddelbare tiltak, som hadde frist 22. april, har de bedt om en redegjørelse for den økonomiske utviklingen siste ti år for å få en dypere forståelse av hva som har skjedd. I tillegg skal administrasjonen framover avlegge rapport om økonomien annen hver måned.

 

– Hvilke tiltak foreslo administrasjonen i sin handlingsplan, og hvilke tiltak tar styret videre?

 

– Vi vil fortsette utviklingen av en handlingsplan. Det er ikke bare er å fikse én ting, svarer hun.

 

Ifølge Algard må systemet gjennomgås og effektiviseres for dermed å kunne skape en bedre organisasjon.

 

Mulig kutt av ansatte

På spørsmål om det var riktig å permittere som tiltak mot fjorårets resultat mener hun at permitteringer er uheldig. Lønnsposten i NAL står ifølge Algard for 70 prosent av NALs utgifter. Hun mener at et mulig framtidig grep kan være å opprette flere prosjektstillinger for å kunne tilpasse antallet ansatte til vekslende størrelse på statlige prosjektmidler. Hun ser allikevel ikke bort fra å kutte faste stillinger:

 

– Jeg håper det kan finnes andre måter å gjøre det på. Nå må vi få et totalt bilde av situasjonen først.

 

Presidenten presiserer at de ansatte er avgjørende for det tilbudet organisasjonen klarer å levere: – De gjør en fabelaktig jobb, sier hun.

 

Gjennom ulike oppgaver og prosjekter de ansatte jobber med, genereres også betydelige gode inntekter til organisasjonen, påpeker hun.

 

Ikke én synder

Algard vil ikke peke på én stor synder for underskuddet, men utrykker et behov for en grundig gjennomgang av alle poster. Enkelte poster er allikevel mer relevante å studere nærmere enn andre. For eksempel ga ikke kurstilbudet forventede inntekter i første halvår, og det har bidratt til en del av underskuddet. I tillegg nevner hun at man har noe færre medlemmer enn budsjettert, og at Wild Card-ordningen mistet forventet statsstøtte.

 

Styrking av lokalforeningene

Presidenten forteller at hennes hovedmål nå er å fremme arkitekturen og bedre rammevilkårene. For å oppnå det er hun opptatt av å øke medlemsmassen. Det skal de klare gjennom å styrke lokalforeningene og slik bli mer aktuelle for medlemmene:

 

– Vi oppnår ikke organisasjonens hovedformål kun fra Josefines gate, vi trenger krefter og entusiasme i hele landet, sier hun.

 

Lokalforeningene skal få en viktigere rolle, og det skal jobbes hardere politisk, ifølge Algard. Hun ser ingen motsetning i regional styrking av organisasjonen og sentralt politisk arbeid. For å legge til rette for en slik utvikling vil hun styrke og bygge en intern infrastruktur som skal bidra til bedre samarbeid innad i organisasjonen.

 

Flere kritiske spørsmål

Økonomistyringen er ikke det eneste problemet Kontrollkomiteen påpeker. I rapporten stiller de også spørsmål ved flere av NALs store prosjekter, samt organisering av virksomheten. Blant ankepunktene er:

 

Ny felles organisasjon: Kontrollkomiteen påpeker at saken om Ny felles organisasjon har krevd store ressurser. Spesielt stiller de spørsmål ved utsettelsen av uravstemningen, da det ble klart at lokalforeningene i NAL er egne juridiske enheter og selv måtte avgjøre hvorvidt de ville slå seg sammen med interiørarkitektene i NIL og landskapsarkitektene i NLA.

 

«Burde man ikke forvente at styringsgruppen som bl. a. er representert ved en jurist [administrerende direktør Pål Stephensen, red.anm], skulle ha avklart lokalforeningens juridiske status på et langt tidligere tidspunkt?» spør komiteen.

 

Arkitektenes Hus: Om arbeidet for et nytt Arkitektenes hus, skriver de at det er brukt tid og ressurser uten at det har gitt resultater. De spør om Representantskapet har bestilt dette arbeidet, og om de har vært godt nok orientert om fremdrift og kostnader.

 

Oslo Åpne Hus: Ifølge rapporten har OAF har reagert på at arrangementet «Oslo Åpne hus» er skilt ut som eget selskap, og de prøver nå å få eierskapet tilbake til NAL og OAF. I rapporten spør de om ikke NAL kunne og burde ha handlet på et tidligere tidspunkt. De viser til at NALs administrasjon representerer kontinuitet, mens OAF har skiftende styrer.

 

Stillingsinstrukser: Kontrollkomiteen stiller spørsmålstegn ved manglende stillingsinstrukser for de aller fleste ansatte i NAL. I rapporten ber de Representantskapet om å sørge for at alle i NALs administrasjon i tillegg til presidenten, får utarbeidet slike.

 

Lenke til Kontrollkomiteens årsrapport 2015