Nyheter

Kursendring fra Riksantikvaren

Ny bystrategi anbefaler mer tilpasning og mindre kontrast når man bygger nytt i historiske bygningsmiljøer.


Ikke anbefalt. Kontrast er ikke lenger blant Riksantikvarens anbefalinger når nye bygg skal stå i sammenheng med værneverdige. Riksantikvaren gir dette eksempelet ved en gammel rektorbolig i Levanger. Foto: Trond Blikø, Trønderavisa

Riksantikvarens nye bystrategi er utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og ble lansert 28. mars. Strategien inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes.

 

Fortetting må ikke bygge ned egenart

Riksantikvaren ønsker å bevare byers egenart i en tid da mange byer utfordres av fortetting. De skriver i en pressemelding at mange norske byer bærer med seg flere hundre års historie. Historien kan leses i gatestrukturer, bygninger og bygningsmiljøer, og bystrategien tar derfor utgangspunkt i at kulturminner og kulturmiljøer gir byene egenart og at denne må ivaretas.

 

Riksantikvar Jørn Holme viser til eksemplene Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Oslo:

 

– Hver by har sine kvaliteter og sin særegne stil. Det er disse særegenhetene som gjør byene attraktive og som gir dem et konkurransefortrinn, sier han.

 

Kontrast er historie

Christiania torv, i Kvadraturen i Oslo, er et godt eksempel på byreparasjon og tilpasning mellom gammelt og nytt mener Riksantikvaren. Foto: Riksantikvaren
Christiania torv, i Kvadraturen i Oslo, er et godt eksempel på byreparasjon og tilpasning mellom gammelt og nytt mener Riksantikvaren. Foto: Riksantikvaren

Riksantikvaren mener de siste tiårs strategi for nybygging i historiske bymiljøer, og for tilbygg på eldre bygninger, er basert på en strategi der man viser hva som er nytt ved å formgi det som en kontrast til det gamle.

 

I den nye bystrategien konkluderes det nå med at «… slike kontraster har skjemmet viktige historiske bymiljøer. Riksantikvaren vil derfor ha mer tilpasning og mindre kontrast.»

 

Det påpekes at strategien ikke argumenterer mot fortetting. Den legger tvert imot til grunn at fortetting i historiske bymiljøer, og høyhus, kan være gode bærekraftige og klimavennlige grep.

 

I tillegg framheves viktigheten av å bygge med kvalitet både i nybygg, ved rehabilitering eller ved endringer på eksisterende bygninger. Nye bygninger som er funksjonelle, med høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner, mener de.

 

De trekker fram fredning av enkeltbygninger, transformasjon og fasadebevaring som virkemidler for å bevare bygningsmiljøer.

 

Mange innspill til strategien

Ulike fagmiljøer innen byutvikling, arkitektur og kulturminneforvaltning har gitt innspill under arbeidet med bystrategien. Riksantikvar Holme er ikke sikker på om alle er enige i konklusjonene de har landet på.

 

– Med bystrategien ønsker vi å bidra til kvalitet i byutviklingen og bevare og videreutvikle historiske bymiljøer. Alle vil kanskje ikke være enige med alle anbefalinger i strategien. Men vi mener våre råd vil gi bedre byer for alle, innbyggerne, næringsliv og tilreisende, sier han.

 

Historisk og levende

En langsiktig og bærekraftig forvaltning av de historiske bymiljøene forutsetter at de gamle bygningene brukes og pleies og at de historiske bygningsmiljøene fortsatt oppleves som attraktive bomiljøer med tilstrekkelige service- og forretningsfunksjoner, skriver Holme i innledningen til bystrategien. 

 

Riksantikvarens anbefalinger

Disse fem punktene trekkes fram som noen av de viktigste anbefalingene i strategien:

 

1. Mer tilpasning, mindre kontrast

Nybygg og endringer i de viktigste historiske byområdene bør i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk.

 

2. Verdiene bestemmer virkemidlene

Begrunnelsen for vern må være tydelig, og skal være premiss for hvilken bevaringsløsning som velges. Dersom opplevelsesverdiene til bygningsmiljøet er viktigst, kan bevaring av fasadene være løsningen. Vi mener at et bredt spekter av virkemidler er aktuelle, alt fra fredning og regulering til hensynssone, til radikal transformasjon og fasadebevaring.

 

3. Kvalitet skal vektlegges

I de viktigste historiske bymiljøene skal nybygg, rehabilitering og endringer på eksisterende bygninger være av høy kvalitet. Nye bygninger som er funksjonelle, av høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner.

 

4. Byreparasjon

I bymiljøer hvor det tidligere er gjort uheldige grep, kan det gjennomføres byreparasjon. Dette kan være tilbakeføring eller oppføringer av nye bygninger som ivaretar miljøets egenart.

 

5. Høyhus og fortetting

Fortetting i historiske bymiljøer og høyhus kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til de viktigste historiske bymiljøer og bylandskapet.