Nyheter

Landskapsarkitekturprisen 2015 gikk til Grorudparken

Under NLA sin fagdag i Bergen 17.april ble tidenes første landskapsarkitekturpriser delt ut til en rekke vinnere. Hovedprisen gikk til Link Landskap for prosjektet Grorudparken. I tillegg delte juryen ut en ærespris og flere hederlige omtaler.


Tidenes første landskapsarkitekturpris gikk til Link landskap for Grorudparken. Foto: Link landskap.
Initiativtaker Rainer Stange i Dronninga landskap syntes det var på tide at NLA fikk på plass «en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur.» Hensikten med prisen er å bidra til å synliggjøre og fremme faget. Prisen skal deles ut årlig, og innsendte forsalg vurderes av en jury som for tiden ledes av Morten Klokkersveen.
 

Den moderne tolkningen av parken

Juryen mottok hele 50 innspill til prisen. I følge Klokkersveen var det en utfordrende oppgave å velge en vinner blant det store spennet i de innsendte forslagene. 
 
– I vårt arbeid med juryeringen har vi valgt å legge vekt på den moderne tolkningen av parken, som et bilde på landskapsarkitektenes sterke park- og hagekunsttradisjon. Vi har også lagt vekt på dagens politiske satsning på blant annet bærekraft og økologi, folkehelse og integrering, tema som også reflekteres i fagdagens foredragsrekke. 
 
Juryen var samstemte i sin innstilling av Grorudparken som prisens første vinner. Juryens begrunnelse for tildelingen var at prosjektet på en meget god måte bygger opp under dagsaktuelle tema som bærekraft, universell utforming, folkehelse / nærfriluftsliv og integrering på tvers av etnisitet og alder. 
 
– I tillegg til at prosjektet har transformert bolignær natur til tilgjengelig park- og rekreasjonsareal, er det et viktig sosialt prosjekt i et område som har savnet gode møteplasser. Juryen mener at man har fått mye igjen for de midlene som er investert.
 
Prosjektet er en del av «Groruddalssatsinga» og framstår som særdeles vellykket med sitt yrende folkeliv nesten alle dager hele året.  Byggherre er Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, i samarbeid med Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Bydel Grorud.
 
Anne Pia Møllenhus (Link landskap),  og Bjarne Aasen vant historisk pris på NLA sin fagdag i Bergen. Foto Rainer Stange.
Anne Pia Møllenhus (Link landskap), og Bjarne Aasen vant historisk pris på NLA sin fagdag i Bergen. Foto Rainer Stange.

 

Glad vinner

Anna Pia Møllenhus tok imot prisen på vegne av Link landskap, og var en tydelig stolt og glad vinner. 

 
– Prosjektet har vært kontorets hjertebarn hele veien. Vi har jobbet lenge med elveåpning og landskapsøkologi. Det begynte med Hølaløkka allerede i 2004, så kom Leirfossen, og så Grorudparken i 2013. Naturen er ikke bare et objekt i prosjektene, vi jobber bevisst med hvordan naturen kan få igjen sin selvrensende effekt, og samtidig bedre vannkvaliteten. 
 

Hedrende omtale

Juryen delte i tillegg ut hedrende omtale for følgende prosjekter, som i følge juryen alle representerer en slags parkrenessanse og et bilde på at parkpolitikk er nasjonens folkehelsesatsning: 
Storøya og Nansenparken, Ekebergparken og Rådhusparken i Lørenskog, alle tegnet av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. Havstein kirkegård, tegnet av Agraff og Riss Landskap (Nå Norconsult Bergen).
 

Ærespris

Juryen delte i tillegg ut en ærespris, og denne gikk til Bjarne Aasen. Karsten Jørgensen delte ut prisen på vegne av juryen.
 
– Bjarne Aasen var blant de første som kalte seg landskapsarkitekt, siden ble det vanlig å benytte denne fagtittelen. Han har gjennomført utallige prosjekter, og hatt flere sentrale posisjoner i foreningen. Aasen har preget feltet i en mannsalder, hatt stor påvirkning på fagfeltets utvikling gjennom sitt virke, og har bare blitt mer og mer sentral med årene. 
 
Det var en overrasket og glad vinner som tok i mot æresprisen. 
 
– NLA sitt tema for fagdagen er et visjonært fremtidsbilde der man søker å se 50 år frem i tid. Mitt virke som landskapsarkitekt strekker seg 50 år tilbake i tid. Det er spesielt hyggelig at jeg blir hedret selv om jeg er 100 år i utakt med tema for dagen, sier Aasen.
 

Utvidelse av prisen 

Landskapsarkitektprisen skal deles ut hvert år, og målet er at det også skal deles ut en pris rettet mot planprosjekter, utredninger og analyser i tillegg til detaljprosjekter. Slik ønsker juryen å vise bredden i faget. 
 

Fullspekket program

Det varierte programmet på fagdagen hadde temaet By og land (skap) 2065, og søkte å sette søkelyset på nettopp noen av de mange utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer. Landskapet, byene og tettstedene våre er i endring, og drivkreftene er mange. Endrede kjøpevaner, klimaendringer, overvann og flomhåndtering, jordvern, demokrati i planleggingen, folkehelse, vårt forhold til naturen og økt krav til tverrfaglig innovasjon vil alle sette premisser for fagets relevans og utvikling de neste femti år. 

Ingerid Helsing Almaas oppfordrer oss til tenke på naturen som noe som skjer, ikke et sted vi skal oppsøke. Det kan endre måten vi forholder oss til naturen på som en passiv observatør.
– Vi må gå fra å tenke naturvern til å tenke menneskevern. Naturen klarer seg selv, det er menneskeheten som er truet.