Nyhet

Landskapspris til gatenormal

Cowi og Bymiljøetaten i Oslo vinner Landskapsarkitekturprisen 2021. Oslos nye gatenormal beskrives som en revolusjon.


Cowi og Bymiljøetaten i Oslo vinner Landskapsarkitekturprisen 2021. Her en strålende glad Kathrine Strøm, utviklingssjef i Cowi. Foto: Ragnhild H. Fagerheim

Under Norske Landskapsarkitekters fagdag i Larvik ble Landskapsarkitekturprisen 2021 delt ut fredag ettermiddag. Årets vinner er Cowi og Bymiljøetaten i Oslo for sitt arbeid med ny gatenormal i Oslo. Den nye standarden for gater i Oslo er unik i norsk sammenheng og stiller blant annet krav til at byen skal ha blågrønne arealer – altså vegetasjon og vannelementer.

– Oslos byrom har blitt grå og en av grunnene har vært de tidligere versjonene av gatenormaler. Den nye setter krav til blågrønne arealer og vi kan nå slå i bordet og kreve at det blir satt av plass til både vegetasjon, blågrønne overvannsløsninger og myke kvaliteter i bybildet. Dette vil vi for eksempel se i utviklingen av Hovinbyen. Vi kan si at vi ser det grønne skiftet i praksis, sier Kathrine Strøm, utviklingssjef i Cowi, i en pressemelding.

Normal for landskapsarkitekter

I beskrivelsen av den nye gatenormalen vektlegges det at den åpner opp et handlingsrom for landskapsarkitektene. Det heter blant annet følgende: «For første gang kan landskapsarkitekter slå normalen i bordet og kreve at her skal det settes av plass til vegetasjon og myke kvaliteter på bekostning av biler og harde kvaliteter. Dette er «det grønne skiftet i full akselerasjon».

Juryen påpeker på sin side at rammene landskapsarkitektene jobber under, har i årtier vært definert av andre faggrupper og andres prioritering. Siden Norge nå står midt i det grønne skiftet, skriver de, er er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.

Den nye gatenormalen for Oslo stiller blant annet krav til blågrønne strukturer og opphøyde sykkelfelt. Her gate i Oslo sentrum. Foto: Ragnhild H. Fagerheim

Landskapsarkitekturprisen

  • Stiftet av NLA i 2015
  • Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle bredden i norsk landskapsarkitektur.
  • De andre nominerte var i år Bekkelagsbadet - Oslo, Barbakke landskapsarkitekter og Oslo havn, Trettenparken, Oslo – Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter, Oslo kommune/Oslo havn, Songa og Trolldalen (rehabilitering), Vinje – Feste landskap og arkitektur og Statkraft og Uterommet ved Klimahuset, Oslo – Atsite og Universitet i Oslo.

Sykkel, vann og uteservering

Normalen fungerer som en veileder for byplanleggere og utbyggere og stiller krav til blant annet bredde på fortau og sykkelveier, avstand mellom fotgjengere og trafikk, plass til næringsvirksomhet, varelevering og uteservering.

I tillegg har klimatilpasning en stor plass i gatenormalen ved at overvannsløsninger i form av bekker eller naturlige basseng, vegetasjon og infrastruktur under bakken blir mer synlig. Universell utforming og sykkeltilrettelegging er også godt integrert etter dansk modell, med opphøyde sykkelfelt og definerte soner for syklister i kryss.

Revolusjon mot bilen

I gatenormalen har COWI og Bymiljøetaten gått inn i det som beskrives som «et meget komplisert tverrfaglig felt». Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere har «frigjort seg fra gammelt tankesett og skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes fag spesifikke hensyn».

Videre påpeke juryen det at gatenormalen er et skritt på veien for å ta bygatene tilbake fra bilenes dominans.

«Gatenormalen er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre å gjøre det samme», heter det fra juryen.

I beskrivelsen av gatenormalen heter det også at «Oslos nye gatenormal er en revolusjon. Det er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre om å gjøre det samme. Oslo kommune går foran der Statens vegvesen og alle andre kommuner fortsatt henger igjen i bilbasert regelverk».

Det var totalt 23 innsendte forslag til Landskapsarkitekturprisen 2021. Fem prosjekter ble tilslutt nominerte.