Nyheter

Leder 01/2017: Det Einstein sa

Bygningslover- og forskrifter er tve­egga sverd. I en ideell verden ville de vært hva Einstein skal ha uttalt om Le Corbu­siers Modu­lor: et rammeverk for å «gjøre det gode lett og det dårlige vanskelig».  


Teknisk forskrift (TEK) gjør nok det dår­lige vanskelig ved å forby de mest skruppelløse løsning­ene. Men arkitektene har lenge protestert mot at forskriftene også gjør det gode vanskelig. Innovasjon og ukonvensjonelle løsninger blir slått i hjel av en detaljert, teknisk fasit. Alle må ut på samme standardiserte vei mot det gjennomsnittlige.

 

Det kan derfor virke som et paradoks at arkitektorganisasjonene nå er ute og advarer mot TEK17. Som om de forsvarte den gjeldende TEK10 som et umistelig gode. Men grunnen til protestene er rimelige. Det gode er fortsatt vanskelig å oppnå, mens lista for det dårlige senkes ytterligere. Kommunal- og moderniseringsdeparte­mentet  (KMD) insisterer på at TEK kun beskriver et minimums­nivå. Men at KMD virkelig tror at det vil satses på kvalitative merverdier under dagens boligprissituasjon, er vanskelig å tenke seg. Det skal ikke mye kynisme til for å se at TEK-ens minstemål definerer morgendagens boligstandard.

 

Høringsfristen til TEK17 går ut 10. februar, og tema­et ga seg nærmest selv for dette første nummeret av en ny Arkitektnytt-årgang – en årgang der vi relanserer Arkitektnytt på både nett og papir.

For bare to år siden var det ikke gitt at papir­utgaven skulle bestå. Horisonten så mørk ut for papirmediene i fagpressen. Årsaken var spå­dommer om nye lesevaner og kraftige annonse­kutt. Den siste tiden har landskapet forandret seg igjen. Arkitektnytt og Arkitektur N gen­e­rerer fortsatt annonsekroner, og i vår siste leser­undersøkelse sier over 70 prosent av leserne at de vil beholde papirutgaven. De yngste leserne var de ivrigste papirtilhengerne.
 

I Arkitektnytt-redaksjonen har vi fortsatt tro på det analoge og håndholdte formatet. Det bet­yr ikke at vi ikke skal forandre oss. Sammen med designerne i Bielke & Yang legger vi om til et
Arki­tektnytt der formidling av våre kjerne­områder, nyheter og debatt, kan skje mer effektivt. Nett- og papirutgavene blir bedre integrert, og bladet blir mer avis og mindre magasin. Slik blir også skillet mellom NALs to tidsskrifter, det verksorienterte Arkitektur N og det profesjonsorienterte Arkitektnytt, tydeligere.
 

I 50 år har vi vært et arkitektnytt med liten a, som speiling av en tid der Arkitekten med stor A skulle ned fra sin høye hest. Når den store A-en gjeninnføres, er det en diskret oppfordring til å heve stemmevolumet på vegne av standen. At arki­tekturprofesjonenes kompetanse blir verdsatt, er en forutsetning for å gi det gode bedre kår enn det dårlige.

Martin Braathen, Redaktør