Organisasjonsliv

Positive til omorganisering av NAL

First House har levert en rapport som foreslår omfattende endringer av NAL. Høringsfristen utløper denne uken. Rapporten er hovedsakelig et godt arbeid, mener lokalforeningslederne Gunnar Gjerde (MAF) og Ørjan Nyheim (TAF).

First House-rapporten

Representantskapet (RS) bestilte våren 2016 en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og har nå overlevert sin endelige rapport til NAL 

Rapporten ble lagt fram 27. oktober

Høringsfristen er 10. november

Ekstraordinært representantskapsmøte skal behandle strategiprosessen i februar 2018, for deretter å gjøre endelige vedtak i ordinært RS-møte i mai/juni 2018.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet workshops og spørreundersøkelser

Rapporten foreslår at Landsmøtet blir NALs høyeste organ. Videre foreslås to hovedgrep: 1) Å utvikle NAL til å bli en mer demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. 2) Å styrke NALs rolle som samfunnsaktør og på den måten sikre større politisk gjennomslag på vegne av medlemmene.

Rapporten anbefaler en satsning på blant annet økt medlemsfokus, større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen, sterkere satsing på studenter og økt politisk gjennomslag.

Det foreslås også at det opprettes regionssekretærer med sete i «utdanningsbyene» Oslo, Bergen og Trondheim.

Arkitektur N og Arkitektnytt foreslås innlemmet i NALs kommunikasjonsavdeling.

– First House har vært dyktige til å finne kjernen i problemet, sier Gunnar Gjerde, leder i MAF. Foto: Line Heggheim Braute

Gunnar Gjerde, leder i Møre og Romsdal arkitektforening (MAF), har et positivt inntrykk av rapporten.

– First House har vært dyktige til å finne kjernen i problemet, sier Gjerde. – Jeg synes det er et spennende og godt arbeid. Rapporten peker på visse konkrete utfordringer ved hvordan NAL er organisert i dag. Dette er ting vi kjenner oss igjen i. Som en litt perifer lokalforening, merker vi at NAL er for sentralisert. Rapporten peker også på at det er vanskelig for medlemmene å se forbindelsen mellom det sentrale og det lokale. Dette er også noe vi kjenner igjen.

Rapporten er utarbeidet blant annet på grunnlag av spørreundersøkelser og tre workshops. Gjerde deltok i disse workshopene og har dermed vært tett på disse kartleggingsprosessene. Han stiller seg positiv til forslagene til endring av organisasjonsstrukturen. Forslaget om ha regionssekretærer i byene der det finnes arkitektutdanning, altså Oslo, Bergen og Trondheim, vekker særlig begeistring. 

– Dette kan være til stor hjelp for foreningsarbeidet, sier han. – Det er en veldig god ide at det sitter folk relativt lokalt. Jeg ser imidlertid for meg at den ressurspersonen som skal sitte i Trondheim får et stort ansvar. Kanskje det burde sittet noen i Nord-Norge i tillegg.

Kort høringsfrist

Gjerde forklarer at styret i MAF behandlet rapporten og ga sin innstilling, som de formidlet videre til medlemmene i forrige uke. Han sier det er praktiske årsaker til dette. 

– Lokalforeningen vår er geografisk vidtspennende, og dette har skjedd relativt raskt, så vi valgte å ikke kalle inn til medlemsmøte for dette. Vi hadde et informasjonsmøte om omorganiseringen tidligere, men det var veldig få som møtte opp. Så nå har vi sendt ut vår innstilling.

Ifølge Gjerde har MAF ikke mottatt noen reaksjoner fra medlemmene foreløpig, siden styrets innstilling ble sendt ganske nylig. Han sier dette også kan skyldes den korte høringsfristen og at det generelt er liten respons fra medlemmene i denne type saker. Gjerde mener dette kan være et symptom på nettopp det som påpekes i rapporten om at medlemmene opplever en avstand til NAL sentralt.

– Jeg har snakket med enkelte medlemmer som sier at omorganisering har blitt prøvd før, men det skjer ingen ting likevel, sier Gjerde. – De fleste er nok interessert, men de tenker kanskje at de har liten påvirkningskraft i slike saker.

Gjerde sier at styrets innstilling er at tiltakene gjennomføres i sin helhet.

– Hvis vi skal gjøre noe med organisasjonen er det viktig at vi gjør det helhetlig og skikkelig, sier han. – Det eneste spørsmålet vi stiller, er om hvorvidt det er nødvendig med så mange delegater fra hver lokalforening i Landsmøtet for å sikre demokratiet i vår organisasjon. Dette innebærer reise- og oppholdskostnader som kanskje heller kunne brukes til å ha ytterligere en regionssekretær i stedet. 

First House-rapporten er et grundig og godt analytisk arbeid som gir en riktig beskrivelse av situasjonen i NAL, sier Ørjan Nyheim, leder i TAF. Foto: Privat

Også leder i Trondhjems arkitektforening (TAF) Ørjan Nyheim, mener First House-rapporten er et grundig og godt analytisk arbeid som gir en riktig beskrivelse av situasjonen i NAL. 

– Vi har hatt saken oppe til diskusjon i TAF, og i det store og det hele er vi positive til rapporten, sier han. – De forslagene til restrukturering som foreslås her, er riktig vei å gå. Det er vanskelig å spå om framtiden, men vi vet jo at andre organisasjoner har en landsmøtestruktur som funker veldig godt.

I likhet med Gunnar Gjerde, sier Nyheim at det med en så kort høringsfrist ikke har vært tid til å inkludere medlemmene i diskusjonen.

– Det kan bli sånn at vi leverer styrets innstilling, og dersom det viser seg at mange av medlemmene er uenige, vil de få mulighet til å komme med innvendinger i etterkant, forklarer han.
– Det har vært en del diskusjoner om sammenslåinger og omstruktureringer opp igjennom årene, og det vi ser er at interessen hos medlemmene er ganske begrenset. Folk setter seg ikke inn i hva disse endringene kan bety. Så vi har valgt å gjøre det sånn.

Tvil om regionssekretærer

Nyheim sier at styret i TAF er glade for at rapporten ser behov for sterkere bindeledd mellom NAL sentralt og lokalforeningene, men at de usikre på om hvorvidt dette løses best ved å oppnevne regionssekretærer

– Denne ordningen som foreslås her innebærer jo også en form for sentralisering, sier han. – Det blir store områder å dekke for regionssekretærene.

Nyheim sier dette er det eneste punktet TAF mener man bør se nærmere på. Det viktigste for ham er å samle organisasjonen strukturelt og beslutningsmessig og få en tydeligere stemme i offentligheten.

– Vi har tro på at dette er mulig med det opplegget som her foreslås i denne rapporten, sier han. – Man kan si mye om First House. De er i hvert fall veldig profesjonelle med hensyn til hvordan man framstår som organisasjon. Jeg tror NAL kan ha godt av det, litt kynisme og strategisk tenkning.

Arkitektnytts nye mandat

Nyheim mener dette også er en god anledning til en prinsipiell diskusjon om hvilken rolle Arkitektnytt skal spille i NAL. Han mener bladet i dag har et uklart mandat.

– Heller ikke First House har helt skjønt hva Arkitektnytt egentlig er for noe, sier han. – De peker på at Arkitektnytt har potensial til å bli et talerør for NAL også utenfor arkitektbransjen, men det er jo bare arkitekter som leser det.

First House foreslår at Arkitektnytt innlemmes i NALs kommunikasjonsavdeling og blir et rendyrket talerør for organisasjonen, fremfor et redaksjonelt uavhengig fagpresseblad.

– Det viktigste argumentet for å innlemme Arkitektnytt i NALs kommunikasjonsavdeling er at bladet da kan være med og løfte frem NALs budskap, prosjekter og medlemsaktiviteter i enda større grad. Arkitektnytt har kanskje ikke bidratt til å fremstille NAL som en organisasjon det er attraktivt å melde seg inn i, sier Nyheim.