Nyhet

Mer gate, mindre vei

Den nye gatenormalen for Oslo skal gjøre byen mer robust mot klimaendringer. Nå kan du sende dine innspill til normalen som er ute på høring.


Illustrasjonsfoto fra Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. De har utformet Gladengveien med overvannshåndtering og åpning av Hovinbekken fram til torget ved Ensjø T-banestasjon i Oslo. Bjørbekk & Lindheim mottok NLAs ærespris for prosjektet i 2019. Foto: Ivar Kvaal/Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

Den nye gatenormalen skal også ivareta ambisiøse klimamål og gjøre Oslo grønnere, skriver Bymiljøetaten om forslaget til ny gatenormal som er ute til høring.

Gatenormalen viser krav og prinsipper for utforming av gater. Den skal brukes av alle som planlegger, bygger og vedlikeholde gatene.

«Krever en ny tilnærming til planlegging»

I Bymiljøetatens oppsummering av høringsforslaget skriver de at det skal tas mer hensyn til løsninger som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikk.

I tillegg skal alle kommunale gater og veier i Oslo kommune planlegges som gater, med unntak av veier i marka-områdene.

«I dag bygges ikke lenger gatene primært som transportårer for biler. I en moderne og grønn by skal gatene ivareta behovene til mange ulike trafikanter og ha viktige funksjoner utover transport. Gatene er også byrom og møteplasser som innbyr til opphold og sosiale funksjoner.»

De påpeker at behovene er mange og sammensatt, og at det «krever en ny tilnærming til planlegging», skriver etaten.

Overvannshåndtering prioriteres

Om klimatiltakene i normalen skriver de at det «viktigste tiltaket for bedre klimatilpasning ved planlegging av gater er bedre overvannshåndtering.»

Andre punkt som er godt kjent fra før er at de ønsker å redusere bilavhengigheten og på den andre siden sikre kollektivtilbudet og trygge myke trafikanter.

Ny normal blir mer brukervennlig

Den nye normalen er, ifølge Bymiljøetaten, mer brukervennlig og inneholder en verktøykasse med illustrasjoner som viser mulig fordeling av arealer til ulike funksjoner for ulike gatetyper og gatebredder.

De har også laget en sjekkliste med spørsmål som planleggere må stille seg når et nytt prosjekt settes i gang. Den nye normalen skiller også tydeligere mellom «bør» og «skal» krav.

Den nye gatenormalen:

  • Inneholder krav og forslag til løsninger for håndtering av overvann, kabler og ledninger, møblering og gatebelysning, grøntanlegg og trær.
  • Er innarbeidet med nye klimamål i tråd med visjonen om Nullutslippsbyen, en by tilnærmet uten klimagassutslipp og helsefarlig luftforurensning.
  • Viser til flere forslag til løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk.
  • Forsterker kravet til at utbyggere må sikre at alle nødvendige funksjoner for drift av bygg og eiendom må løses på egen grunn og ikke på offentlig gategrunn.
  • Innarbeidet med løsninger som sikrer universell utforming.

Frist for innspill er 7. juni og alle kan sende høringsvar på mail, med emne «Sak20/08576», til Bymiljøetaten. Folk med erfaring fra planlegging, bygging og vedlikehold av gater inviteres spesielt om å melde inn sine synspunkter.

Lenke til: Gatenormal for Oslo (PDF 39MB)Normer i gatenormalen (PDF)