Organisasjonsliv

NAL må bli en fagpolitisk maktfaktor

BAF OM STRATEGIPROSESSEN: – Målet må være at NAL skal få en mye tydeligere stemme inn mot arkitektur--politiske beslutninger i samfunnet, sier BAF-lederen.

– Når First House sier at en landsmøtemodell vil styrke NALs evne til å bli tydeligere arkitekturpolitisk, må vi tro dem på det, sier BAF-leder Lars Clemetsen Pedersen. Foto: Øystein Rye Eriksen

Strategirapporten og NALs representaskapsmøte 3. februar:

  • I en serie artikler spør Arkitektnytt et knippe lokallagsledere hva de mener om de viktigste spørsmålene i strategirapporten som First House og NAL sendte på høring i vinter. 
  • NALs lokallag forbereder seg nå til årets viktigste Representantskapsmøte (RS) hvor den store strategirapporten skal opp til behandling. Møtet finner sted i Oslo den 3. februar.
  • I fjor høst leverte rådgiverfirmaet First House en strategirapport, den såkalt First Huse-rapporten, med forslag til store endringer i Norske arkitekters landsforbund (NAL). – Et høringsutkast ble sendt ut i vinter, og fra alle ledd i organsiasjonen har det kommet større og mindre hørinsuttalelser.
  • Rapporten er en del av en strategiprosess vedtatt av Representantskapet i 2016.
  • Lokallagslederne er delegater på RS, hvor de ulike lagene har ulikt antall stemmer ved votering. Totalt antall stemmer er 35.

– Vi er opptatt av at strategiprosessen ender med at NAL er en solid, fagpolitisk plattform hvor medlemmenes synspunkter overleveres til sentrale myndigheter når disse skal ta beslutninger som direkte påvirker rammene for vårt arbeid som arkitekter, poengterer leder i Bergen arkitektforening (BAF), Lars Clemetsen Pedersen.

Styret i BAF har, i likhet med alle lokallagene i NAL, sendt inn høringssvar til den omfattende rapporten med forslag til endringer i NAL, utarbeidet av First House og levert i høst. Han mener NAL de siste årene har blitt spilt ut på sidelinjen av mektige lobbyorganisasjoner fra utbyggersiden.

– Da tenker jeg spesielt på organisasjoner som Boligprodusentenes forening. Vi som medlemmer blir frustrert når vi ser at det utformes nye tekniske forskrifter og ny Plan- og bygningslov som vi river oss i håret over. Vi spør oss hvor NAL var da disse endringene ble vedtatt, understreker BAF-lederen.

Mer demokrati og mer makt

BAF er opptatt av at prosessen må ende med at medlemsdemokratiet i NAL blir sterkere.

– Medlemmenes eierskap til organisasjonen må bli mye tydeligere, poengterer Pedersen.

BAF er blant lokallagene som ønsker en landsmøtemodell i NAL, slik strategirapporten foreslår som erstatning for den nåværende RS-modellen.

Pedersen mener det vil styrke medlemmenes mulighet til å få det NAL de ønsker seg.

– Det vil koste mye, men samtidig blir landsmøtene unike muligheter til å samle hele arkitekturmiljøet i Norge. Det vil være et tungt løft, men det kan faktisk bli et kraftverk av dimensjoner for å påvirke og utvikle framtidens arkitekturpolitikk, mener Pedersen.

BAF har tillit til at First House vet hva de anbefaler og hvorfor.

– Når de sier at en landsmøtemodell vil styrke NALs evne til å bli tydeligere arkitekturpolitisk, må vi tro dem på det. Vårt utgangspunkt i denne høringsrunden har vært at vi har tillit til at det er gjort en grundig og god jobb med rapporten, sier BAF-lederen.

Rom for andre kanaler

BAF er også avventende til strategirapportens forslag om å samle og gjøre NALs kommunikasjonskanaler enhetlige. BAF skriver i høringen at NAL godt kan ha en «Hoved-portal», men understreker at lokalforeninger må få frihet til å ha egne kanaler og sosiale medier som lenker til den sentrale siden.

«NALs plattform skal (...) viser mangfold (...) romme medlemmer med ulike faglige syn og meninger, samt medlemmer, grupper og initiativ som befinner seg geografisk mange steder i Norge,» skriver BAF i høringsinnspillet.

– Vi lanserer snart BAF-nytt, og tenker ikke at den vil konkurrere med NALs nåværende plattformer, sier Pedersen.

– Tvert imot vil det kunne styrke NALs kommunikasjonsarbeid og bidra med nyheter, informasjon og lokalt fokus.

Økonomien må utredes

BAF savner også en grundigere utredning av profilen og rollen til de foreslått tre  regionssekretærene.

– Vi ønsker oss en faktabasert konkretisering. Vi må ha noen klare mål for hva dette tiltaket er ment å forbedre, og ikke minst hva det vil koste, sier Pedersen.

BAF ønsker også at det gjøres et arbeid for å kartlegge hvordan de ulike tiltakene som er foreslått i strategirapporten vil bidra til å snu den tidligere negative økonomiske kursen NAL har hatt.

Mer tidsskrift-utredning

I BAFs høringsinnspill foreslår de å hente inn eksterne bistand for å vurdere og avgjøre spørsmålet om hvordan tidsskriftene Arkitektnytt og ArkitekturN skal organiseres og hva slags rolle de skal ha i NAL. De angir tre hovedområder tidsskriftene bør dekke uansett driftsmodell: Fagpolitikk som ansettelsesforhold, lønn, forsikring, bedre arbeidsbetingelser, helse i arbeidet; arkitekturpolitikk og strategi for bedre vilkår utvikling av bedre arkitektur for samfunnet og arkitekturfaglig publisering av prosjekter og akademiske artikler.

Nødvendig organisasjonsskolering?

BAF har  likevel en del punkter de ønsker skal belyses bedre før man tar endelige beslutninger i strategiprosessen, og setter blant annet spørsmålstegn ved forslaget om en stor satsing på en omfattende organisasjonsskolering.

«Tidligere erfaring med flere ressurskrevende prosesser der roller og prosedyrer måtte reforhandles og avtales om og om igjen har resultert i organisatorisk utydelighet. Det er ikke et tegn på at medlemmer ikke kan organisasjonsarbeid. Det betyr at spillereglene ikke har vært tydelige. Tydelige vedtekter og avklarte roller og prosedyrer vil forhåpentligvis spare NAL for mye tid og ressurser i tiden framover,» skriver i høringsbrevet sitt.

BAF foreslår i stedet at lokallagsleder kan ha ansvar for at styremedlemmer og medlemmer generelt er skolert om roller, ansvarsområder og organisatoriske prosedyrer.

Medlemsundersøkelse

Det sittende styret i BAF har utarbeidet høringsuttalelsen på bakgrunn av diskusjoner i styret samt en spørreundersøkelse som er sendt til alle medlemmer i BAF.