Eiendomsutvikling

Nedgang i svensk bustadbyggjing

Høgkonjunkturen i Sverige er i ferd med å ebba ut. Færre nye bustader får konsekvensar for arkitektkontora, men arbeidsinnvandringa til Noreg er framleis sparsam. 


Bustadboomen i Sverige er over, og svensk økonomi er i ferd med å stabilisera seg. Foto: Socialdemokraterna/Flickr

Ein konsekvens av endringar i global økonomi er at bustadbyggjinga i Sverige går ned. Lågkonjunkturane i Sverige har tradisjonelt ført til arbeidsinnvandring til Noreg, men utviklinga er førebels sparsam, ifølgje det svenske bladet Arkitekten

Brennheite år

Internasjonale handelskonfliktar og brexit-problematikk påverkar svensk eksport og sysselsetjing. Høgkonjunkturen i Sverige er dermed over, viser prognosar frå svenske Konjunkturinstitutet. Det rammar svenske arkitektkontor, etter fleire brennheite rekordår kor arkitektane har vore mangelvare. Det skriv Norske arkitekters landsforbunds søsterorganisasjon, Sveriges Arkitekter, i bransjerapporten frå 2018.

Stabilt høg sysselsetjing

Arbeidsløysa blant medlemmene i Sveriges Arkitekter er framleis under éin prosent, ifølgje siste tal organisasjonen har. Talet på arkitektkontor som planlegg å tilsetja fleire medarbeidarar har gått frå 2017 sin eksplosive 87 prosent til 44 prosent i fjor.