Eiendomsutvikling

NRK med planer for Marienlyst

Det skal bli gode by- og bokvaliteter på Marienlyst når NRK flytter – lover NRK.


Perspektivskisse basert på NRKs forslag til planprogram. Illustrasjon: A-lab

Under en pressekonferanse i dag la ledelsen i NRK, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo og konsulenter i samfunnsplanlegning fra Civitas, fram forslag til planprogram for sin tomt på Marienlyst i Oslo. «Dagens NRK-eiendom på Marienlyst kan åpnes opp for byens befolkning og gi plass til 107 000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet,» heter det.

Det har lenge vært klart at NRK ønsker å flytte. Dagens bygningsmasse på Marienlyst er uegnet for moderne mediedrift, og er i følge statskanalen større enn de har behov for. «Det vil ligge en betydelig miljøgevinst i nye og effektive lokaler,» skriver NRK i dagens pressemelding.

Planprogram på høring

Ny reguleringsplan står dermed på trappene, etter at det foreslåtte planprogrammet nå sendes ut på høring. NRK håper at det nye planprogrammet kan fastsettes av Plan- og bygningsetaten til sommeren.

– Vi har lagt vekt på at planprogrammet skal gi grunnlag for å utvikle området med gode by- og bokvaliteter, samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, åpnet opp og gjort tilgjengelig for langt flere enn det som er tilfellet i dag, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Det er lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet, der det fredede Kringkastingshuset med Store Studio skal transformeres om til ny bruk innenfor gitte rammer. Det yngre Fjernsynshuset ser man derimot for seg skal rives. I planen står det også at det romlige forholdet/siktlinjen mellom Nedre Blindern gård, Halvor Blinderens plass og Halvor Blinderens grav skal opprettholdes og styrkes.

Planalternativ 1A: Volummodell med kotehøyder, gesimshøyder og fordeling av funksjoner. Gult er boliger, blått er næring og blandete formål, rødt er barnehage. Illustrasjon: Transborder Studio

Flerfunksjon

Flerfunksjonell byutvikling er et stikkord, der hotell, næring, bevertning, idrettsformål og kulturfunksjoner, eventuelt i kombinasjon med noe bolig, nevnes som alternativer. Det legges opp til flere offentlige torg og møteplasser, en offentlig hovedgate/bygate og gang- og sykkelforbindelser i parkdragene.

Videre står det i det foreslåtte planprogrammet at «Bebyggelsens høyder skal samlet sett være stigende fra Kringkastingshuset i sør med gesimshøyde på kote +86 meter, til Blindernveien i nord, der maksimal høyde skal være kote +107 meter. Høydene må tilpasses lokalklima, hensyn til best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, gater og gårdsrom – også tilknyttet Marienlyst skole – samt opplevelsen og ivaretagelsen av kultur- og naturverdiene i området.»

NRK vet fremdeles ikke hvor deres nye hovedkontor skal ligge, men det er slått fast at det skal finansieres med omregulering og salg av eiendommen på Marienlyst. Nå inviteres det til åpent møte mandag 25. februar fra kl. 16:00 - 20:00 for naboer, velforeninger og andre interesserte i Studio 2 på Marienlyst. 

Representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner vil være tilstede og tilgjengelig for dialog og spørsmål rundt alle relevante sider ved planprosessen, står det i pressemeldingen.

Hele presentasjonen finner du her.